Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af vederlaget.

Afsnittet indeholder:

  • Definitioner
  • Et fremtidigt vederlag, der repræsenterer en økonomisk fordel
  • Aktierne mv. skal være i arbejdsgiverselskabet eller et koncernforbundet selskab.

Definitioner

Begrebet medarbejderaktier mv. anvendes som en fællesbetegnelse for aflønning af virksomhedens ansatte i form af følgende ydelser:

  • Aktier
  • Køberetter til aktier
  • Tegningsretter til aktier

Ved udtrykket "aktier" forstås både aktier og anparter omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler. Andele og konvertible obligationer samt tegningsretter til konvertible obligationer og den tegningsret til aktier, der udgør en del af en konvertibel obligation, er ikke omfattet af LL § 7 P.

En "køberet" omfatter ikke kun en ret til at købe aktier, der eksisterer på leveringstidspunktet. Der er også tale om en køberet i det tilfælde, hvor medarbejderen har en ret til at modtage aktier, men selskabet kan vælge, om disse aktier skal tages af selskabets beholdning, erhverves på markedet, eller nyudstedes ved en kapitalforhøjelse.

En "tegningsret" giver ret, men ikke pligt til på et fremtidigt tidspunkt eller i en fremtidig periode at nytegne en given mængde aktier i det udstedende selskab til en på forhånd fastsat pris (tegningskurs).

Et fremtidigt vederlag, der repræsenterer en økonomisk fordel

En medarbejderordning efter LL § 7 P indebærer, at medarbejderen modtager vederlag i form af aktier, købe- eller tegningsretter til aktier.

At der skal være tale om et vederlag vil sige, at de tildelte aktier mv. skal repræsentere en økonomisk fordel. Det gælder eksempelvis, hvis en købe- eller tegningsret kan eller forventes at give mulighed for at købe eller tegne aktier til favørkurs.

Der skal være tale om fremtidigt vederlag. En allerede erhvervet bonus kan ikke overføres til en medarbejderaktieordning, der omfattes af LL § 7 P.

Aktierne mv. skal være i arbejdsgiverselskabet eller et koncernforbundet selskab

Vederlaget skal være aktier eller købe- eller tegningsretter til aktier i enten arbejdsgiverselskabet eller i et selskab, der er koncernforbundet med arbejdsgiverselskabet. Se LL § 7 P, stk. 2, nr. 4.

Koncernforbindelsen skal foreligge på aftaletidspunktet. Definitionen af et koncernforbundet selskab er den samme som i KGL § 4, stk. 2. Selskaber anses for koncernforbundne, hvis samme aktionærkreds eller en fond direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen i hvert selskab eller direkte eller indirekte råder over mere en 50 pct. af stemmerne i hvert selskab.

Se også

Se også afsnit C.B.1.3.3.3.3 om koncernbegrebet i KGL § 4, stk. 2.