Indhold

Dette afsnit indeholder en overordnet beskrivelse af lovgrundlaget for aktier, købe- og tegningsretter til aktier, der er omfattet af LL § 7 P.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Ikrafttrædelse og senere lovændringer
  • Oversigt over afgørelser, domme kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

LL § 7 P giver mulighed for at udskyde beskatningen af tildelte aktier og købe- og tegningsretter til aktier. Hvis aktier, købe- og tegningsretter til aktier er omfattet af LL § 7 P, så udskydes beskatningen til det tidspunkt, hvor aktierne sælges. Det gælder både når aktierne er erhvervet direkte, og når aktierne er erhvervet ved udnyttelse af en købe- eller tegningsret.

Beskatningen sker som aktieindkomst og ikke som lønindkomst.

Der findes en række betingelser, der skal være opfyldt for at anvende reglerne i LL § 7 P. De vigtigste betingelser er følgende:

  • Arbejdsgiverselskabet og den ansatte skal indgå aftale om, at reglerne i LL § 7 P skal finde anvendelse på de tildelte aktier, køberetter eller tegningsretter.
  • Værdien af den tildelte ret kan højst udgøre 10 pct. af den ansattes årsløn.
  • Købe- eller tegningsretterne må ikke overdrages.
  • Aktielønnen skal vedrøre aktier mv. i arbejdsgiverselskabet eller et koncernforbundet selskab og må ikke udgøre en særskilt aktieklasse.
  • Tildelingen skal ske som led i et ansættelsesforhold.
  • Bestyrelsesmedlemmer kan ikke anvende bestemmelsen.

Se også

Se også afsnit C.A.5.17.3.3 Betingelser og anvendelsesområde.

Bemærk

Selskabet skal foretage en markering i indkomstregisteret, når den ansatte og selskabet har indgået aftale om tildeling af købe- og tegningsretter, der skal beskattes efter LL § 7 P.

Herudover skal selskabet indberette en række oplysninger, når købe- og tegningsretter udnyttes til erhvervelse af aktier, eller når aktierne erhverves direkte.

Se også

Se også afsnit C.A.5.17.3.9 Selskabets indberetningspligt.

Ikrafttrædelse og lovændringer

LL § 7 P er indsat ved lov nr. 430 af 18. maj 2016 om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven (Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger).

LL § 7 P har virkning for aftaler om tildeling af aktier og købe- og tegningsretter til aktier, der indgås den 1. juli 2016 eller senere, se § 5, stk. 2, i lov nr. 430 af 18. maj 2016.

xI en konkret situation fik medarbejdere i 2013 tilbud om at købe medarbejderaktier til favørkurs. Programmet løb i perioder af 6 måneders varighed (købscyklusser). Den første købscyklus begyndte den 1. februar 2013, hvorefter en ny begyndte den 1. august 2013 osv. Medarbejderen kunne henholdsvis forlade programmet og tilmelde sig programmet igen med virkning for en ny købscyklus. Medarbejdere, der var tilmeldt programmet før den 1. juli 2016 kunne ikke anvende reglerne i LL § 7 P, selvom købscyklussen først startede efter den 1. juli 2016. Medarbejdere, som var udtrådt af programmet, kunne anvende LL § 7 P, hvis de den 1. juli 2016 eller senere på ny tilmeldte sig programmet. Se SKM2017.76.SR.x

Eksempler på at matching shares ikke kan omfattes af LL § 7 P

Aktielønsprogrammet løber fra den 1. juli 2016 til den 30. juni 2017. Medarbejderne tilmelder sig aktielønsprogrammet elektronisk frem til den 7. juni 2016. Ifølge programmet tilbydes medarbejderne at indbetale maximalt 100 euro pr måned, som der bliver købt aktier, Purchased Shares, for hver måned. Hvis medarbejderen beholder Purchased Shares til afslutningen af juli 2017 (bindingsperioden), vil Selskabet overdrage een gratis aktie, Matching Share, til medarbejderen for hver to aktier, som allerede er købt. Aftalen om tildeling af Matching Shares ikke kan omfattes af LL § 7 P, som finder anvendelse for aftaler om tildeling aktier, der indgås den 1. juli 2016 eller senere. Der foreligger en endelig og bindende aftale mellem Selskabet og den enkelte medarbejder på det tidspunkt, hvor medarbejderen foretager den elektroniske tilmelding om deltagelse, nemlig senest den 7. juni 2016. Se SKM2016.579.SR. xSe også SKM2017.287.SR om Matching Shares.x

Oversigt over afgørelser, domme kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

xSKM2017.287.SRx

xMedarbejderne kunne i 2015 tilmelde sig Månedlig Investerings Plan, som gav medarbejderne mulighed for at købe investeringsaktier for egne nettomidler. Ved at tilmelde sig Planen accepterede de omhandlede medarbejdere bestemmelserne i Aktiefordelsprogrammet, hvoraf fremgår, at de omfattede medarbejdere kunne få tildelt vederlagsfri aktier, Matching Shares.Efter tre år ville medarbejderne være berettiget til 1 Matching Share for hver 3 investeringsaktier. Det forudsatte, at medarbejderne fortsat var ansat og ikke havde solgt deres investeringsaktier. Vilkårene vedrørende erhvervelse af Matching Shares er en del af programmet, hvori medarbejderne skulle foretage en elektronisk tilmelding om deltagelse i 2015. Der forelå en endelig og bindende aftale på det tidspunkt i 2015, hvor medarbejderen foretog den elektroniske tilmelding om deltagelse i programmet. Idet aftalen om tildeling af aktier var indgået inden den 1. juli 2016, kunne LL § 7 P ikke finde anvendelse på tildelinger af Matching Shares i henhold til programmet.x

xSKM2017.76.SRx

xAftaler om køb af medarbejderaktier til favørkurs i henhold til aktielønsprogram af 2013 kan ikke omfattes af LL § 7 P, når medarbejderens tilmelding til programmet er sket inden den 1. juli 2016. Medarbejdere får tilbud om at deltage i et aktieprogram af 2013, som løber i perioder af 6 måneders varighed (købscyklusser). Den første købscyklus begynder den 1. februar 2013, hvorefter en ny begynder den 1. august 2013 osv. Medarbejderen kan forlade programmet med virkning for en ny købscyklus. Hvis medarbejderen ønsker at deltage i programmet igen, så kan dette ske ved endnu engang at følge tilmeldingsproceduren. En medarbejder, der er tilmeldt programmet før den 1. juli 2016 kan ikke anvende reglerne i LL § 7 P, selvom købscyklussen først starter efter den 1. juli 2016. Medarbejdere, som er udtrådt af programmet, kan anvende LL § 7 P, hvis medarbejderen den 1. juli 2016 eller senere igen tilmelder sig programmet.x

SKM2016.566.SR

Skatterådet anerkender ikke, at aftalen om tildeling af Matching Shares kan omfattes af LL § 7 P. Medarbejderne får tilbud om at deltage i aktielønsprogrammet i maj 2016. Vilkårene vedrørende Matching Shares er en del af aktielønsprogrammet. Medarbejdernes tilmeldelsesfrist udløber den 7. juni 2016, og medarbejderne modtager efterfølgende en bekræftelse om aftalens indgåelse pr. mail medio juli 2016. LL § 7 P finder anvendelse for aftaler om tildeling aktier, der indgås den 1. juli 2016 eller senere. Der foreligger en endelig og bindende aftale mellem Selskabet og den enkelte medarbejder på det tidspunkt, hvor medarbejderen foretager den elektroniske tilmelding om deltagelse, nemlig senest den 7. juni 2016. Aftale indgået inden 1. juli 2016.