Det danske selskab skal foretage en vurdering af, om omstruktureringen er sket i overensstemmelse med armslængdeprincippet, se OECD's modeloverenskomst artikel 9 og LL § 2. Se også afsnit C.D.11.1 om armslængdeprincippet i LL § 2 og afsnit C.D.11.2 om armslængdeprincippet og OECD's Transfer Pricing Guidelines. Disse guidelines indeholder retningslinjer for tolkningen og anvendelsen af armslængdeprincippet i artikel 9 og LL § 2.

I TPG er det angivet, at vurderingen af om en omstrukturering er sket i overensstemmelse med armslængdeprincippet i artikel 9, ikke adskiller sig fra enhver anden vurdering af, om en transaktion er i overensstemmelse med armslængdeprincippet, hvorfor TPG kap. IX blot er en præcisering af, hvordan armslængdevurderingen skal foretages i forbindelse med en omstrukturering. Se TPG 9.9.

Ved en omstrukturering er det, som ved enhver anden forbindelse mellem koncernforbundne parter, afgørende, om der er aftalt eller fastsat vilkår vedrørende handelsmæssige eller økonomiske relationer, der afviger fra de vilkår, som ville være blevet aftalt mellem uafhængige parter.

I Danmark har Skattestyrelsen mulighed for at korrigere alle xhandelsmæssige eller økonomiske relationerx mellem koncernforbundne parter, se LL § 2. En betaling beskattes, eller giver adgang til et fradrag, efter bestemmelserne i SL §§ 4-6 eller efter bestemmelserne om beskatning af kapitalgevinster.

Ved armslængdevurderingen er det ikke alene afgørende, om omstruktureringen er forretningsmæssigt velbegrundet for koncernen. Armslængdevurderingen skal derimod foretages for hver enkelt af de koncernforbundne parter, som indgår i omstruktureringen. Det skal blandt andet altid vurderes, om der er realistiske alternativer for parterne, og vilkårene for omstruktureringen skal fastsættes i lyset af disse alternativer. Det skal også vurderes om parterne i omstruktureringen alle stilles bedre efter omstruktureringen, end de var før omstruktureringen. Se også afsnit C.D.11.3.2.

I forhold til de danske regler, armslængdeprincippet i LL § 2, skal det bemærkes, at der ikke skelnes mellem, om der er tale om grænseoverskridende transaktioner eller rent nationale "DK-DK" transaktioner. Dette gælder også for kontrollerede transaktioner i forbindelse med omstruktureringer.

Omstruktureringer skal beskrives i virksomhedens TP-dokumentation. Afsnit C.D.11.13 om dokumentationspligten efter SKL § 3 B.

xTPG kap. XI er opdelt i to afsnit, hvoraf det første afsnit omhandler fastlæggelse af armslængdebetalingen for selve omstruktureringen, og det andet adresserer aflønning af en omstrukturering efter at denne har fundet sted. De to afsnit skal læses i nær sammenhæng med hinanden og de andre kapitler af TPG.x