Indhold

Dette afsnit handler om at finde armslængdeprisen på finansielle transaktioner mellem kontrollerede parter.

OECD har den 11. februar 2020 udgivet et nyt kapitel X i TPG om finansielle transaktioner. Kapitlet omhandler forskellige finansielle transaktioner og er et supplement til de almindelige principper, som også beskrives i TPG's andre kapitler, herunder særligt TPG kap. I og VI. De øvrige kapitler finder således fortsat anvendelse i forhold til finansielle transaktioner. Afsnit C.D.11.10 er opdateret med henvisninger til det nye kapitel, og strukturen er ændret, så den følger kapitel X i TPG. 

  • Introduktion (C.D.11.10.1)
  • Fastlæggelse af finansielle transaktioner efter armslængdeprincippet (C.D.11.10.2)
  • Treasury funktioner, herunder koncerninterne lån, cash pools og risikoafdækning (C.D.11.10.3)
  • Finansielle garantier (C.D.11.10.4)
  • Captive insurance (koncerninterne forsikringspræmier) (C.D.11.10.5)
  • Risikofrit og risikojusteret afkast (C.D.11.10.6
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser mv. (C.D.11.10.7).

Se også

Se også OECDs rapport om finansielle transaktioner fra februar 2020 - Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions, Inclusive Framework on BEPS: Actions 4, 8-10