Indhold

Dette afsnit handler om de gebyrer der opkræves, hvis fortoldning sker udenfor Toldstyrelsens officielle åbningstider.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Formål
  • Tillæg
  • Tilkaldegebyrer
  • Minimumsbeløb
  • Skriftlig rekvisition
  • Regulering af gebyrer
  • Online
  • Gebyrstørrelse.

Lovgrundlag

Reglerne for gebyrer uden for Toldstyrelsens officielle åbningstider findes i TBEK §§ 137-142 og af bilag 1 til bekendtgørelsen.

Formål

Reglerne skal sikre, at fortoldning af varer kan ske uden for Toldstyrelsens ekspeditionstid. Ekspedition uden for åbningstiden sker mod betaling af et gebyr pr. toldforretning, hvis det kræves, at medarbejdere fra Toldstyrelsen er fysisk til stede. Herved forstås fx en ekspedition af en angivelse til midlertidigt oplag og en fortoldning. I de situationer skal der betales et gebyr pr. angivelse til midlertidigt oplag eller den enkelte fortoldningsangivelse.

Der skal dog ikke betales gebyr for toldforretninger, der foregår online. Dette gælder også for afslutning af forsendelser under EU´s forsendelsesordning, når der efterfølgende sker angivelse til en toldprocedure (dvs. ekspresfortoldning, oplæggelse på midlertidigt oplag eller ved udførsel).

På de toldsteder, hvor der ikke er fast bemanding til stede, betales der som minimum et tilkaldegebyr.

Tillæg

Ved ekspedition på steder med fast bemanding forhøjes gebyret med 20 pct. pr. toldforretning på lørdage, søn- og helligdage ved ekspedition uden for åbningstiden.

Der betales ikke 20 pct. ekstra af tilkaldegebyret.

Tilkaldegebyr

Der skal betales et tilkaldegebyr på toldekspeditioner uden for åbningstiden på 291 kr. indenfor en time umiddelbart før eller efter ekspeditionstids ophør pr. påbegyndt timer, når der ikke er fast bemanding til stede på det pågældende tidspunkt.

Ved tilkaldelse på andre tidspunkter er gebyret 724 kr. for den første time og derefter 291 kr. pr. påbegyndt time.

Minimumsbeløb

Gebyret på henholdsvis 291 kr. og 724 kr. er et minimumsbeløb, der gælder, medmindre de toldforretninger, som begrunder gebyret efter TBEK bilag 1, tilsammen udgør et større beløb. I sådanne tilfælde bortfalder tilkaldebeløbet.

Eksempel 1

Ekspeditionen vedrører én toldforretning

Tilkaldebeløb mellem kl. 21.00 - 22.00

  724 kr.

20 stk. udførselsangivelser á 19 kr.

10 stk. forsendelsesangivelser á 80 kr.

Betaling for ekspeditionerne i alt

   380 kr.

   800 kr.

1.180 kr.

Her bortfalder tilkaldegebyret, fordi gebyrerne for ekspeditionerne overstiger tilkaldegebyret (minimumsbeløbet).

Eksempel 2

Ekspeditionen vedrører én toldforretning

Tilkaldebeløb mellem kl. 21.00 - 22.00

724 kr.

15 stk. udførselsangivelser á 19 kr.

5 stk. forsendelsesangivelser á 80 kr.

Betaling for ekspeditionerne i alt

285 kr.

400 kr.

685 kr.

Her betales alene tilkaldegebyret (minimumsbeløbet), da gebyrerne af de udførte ekspeditioner ikke overstiger tilkaldegebyret.

Der skal betales ét gebyr pr. toldforretning.

Kræver toldforretningen, at der er personale til stede ud over en time, betales der dog 291 kr. pr. påbegyndt time. Gebyret betales af rekvirenten.

Ved flere rekvirenter betales et tilkaldegebyr pr. rekvirent.

Skriftlig rekvisition

Hvis rekvirenten ønsker toldforretninger udført uden for åbningstiden, og ekspeditionsstedet ikke er fast bemandet, skal der i rimelig tid, inden åbningstiden ophører, sendes en skriftlig rekvisition.

Regulering af gebyrer

Taksterne for gebyrer for toldforretninger uden for åbningstiden og tilkaldegebyret bliver reguleret hvert år. Se PSL § 20.

Online

Der betales ikke gebyr for behandling af oplysninger, der afgives online.

Gebyrstørrelse

For toldforretninger uden for åbningstiden skal rekvirenten betale følgende gebyrer:

A.    Oplæggelse på midlertidigt oplag

For angivelse til oplæggelse på midlertidigt oplag er grundgebyret pr. ekspedition 80 kr.

B.    Fortoldning

For fortoldning på fortoldningsangivelse med enhedsdokument (ekspres, forenklet ekspres og standard) er grundgebyret 80 kr. pr. fortoldningsangivelse.

C.    Udførsel

For ekspedition af udførselsangivelse ved afgangstoldstedet er grundgebyret 19 kr. pr. udførselsangivelse, dvs. enhedsdokument. Hvis afgangs- og udpassagetoldstedet er det samme, betales kun ét gebyr. Ved udpassage alene betales gebyret ikke.

D.    Forsendelse

Ved start af forsendelse (dog ikke ved godkendt afsender) er grundgebyret 80 kr. pr. forsendelse, dvs. pr enhedsdokument.

Ved start af forsendelse på TIR-ordningen er grundgebyret 80 kr. pr. forsendelse, dvs. pr. carnet.

For afslutning af forsendelse (dog ikke ved godkendt modtager) er grundgebyret 80 kr. pr. forsendelse, dvs. pr. enhedsdokument. For afslutning af forsendelse på TIR-ordningen er grundgebyret 80 kr. pr. forsendelse, dvs. pr. carnet.

Der betales dog ikke gebyr ved afslutning af forsendelsesangivelse, når der efterfølgende sker angivelse til en toldprocedure online.

Ved afstemning af TIR-carnet samt udstedelse af grænseovergangsattest ved grænsepassage opkræves ikke særskilt gebyr.

E.    Proviantering

Ved proviantering af skibe eller fly er grundgebyret 19 kr. pr. angivelse. Beløbet skal dog kun betales i det omfang, der sker en ekspedition af proviantangivelsen uden for ekspeditionstid.

F.    Andet

Ved start og afslutning af ATA-carnet er grundgebyret 33 kr. pr. carnet.

Ved afstempling af ATA-carnet uden samtidig start/afslutning opkræves ikke særskilt gebyr.

Andre bemærkninger

Ved toldbehandling, der inkluderer flere procedurer, skal der betales gebyr for hver enkelt procedure.

For at toldekspeditionen kan udløse gebyr, er det en forudsætning, at der er foretaget en ekspedition (afstempling, behandling o. lign.)

Der opkræves ikke specielle gebyrer for samtidig behandling af fx oprindelsescertifikater og licenser.

Der betales ikke gebyrer i forbindelse med ekspedition, der foretages alene som følge af, at Toldstyrelsen ønsker at foretage kontrol i forbindelse med den pågældende ekspedition.