Indhold

I dette afsnit beskrives hvordan en række skibe kan opnå lettelser i de almindelige bestemmelser om anmeldelse. Lettelserne gives af Toldstyrelsen.

Afsnittet indeholder:

 • Orlogsfartøjer
 • Andre statsfartøjer
 • Danske fiskerfartøjer
 • Udenlandske fiskerfartøjer
 • Lystfartøjer

Orlogsfartøjer

Udenlandske orlogsfartøjer er fritaget for inkvirering, men er undergivet generelt toldtilsyn.

Danske orlogsfartøjer er fritaget for mundtlig anmeldelse, for at afgive erklæring og for inkvirering, når de ikke medfører uberigtigede varer.

Orlogsfartøjer er undtaget fra bestemmelserne om tilsyn med skibspapirer, sikkerheds- og lastelinjecertifikat og epidemibestemmelserne.

Andre statsfartøjer

Andre statsfartøjer er fritaget for mundtlig anmeldelse, for at give erklæring og for inkvirering, når de ikke medfører uberigtigede varer som proviant eller last.

Danske fiskerfartøjer

Førere af danske fiskerfartøjer kan ved henvendelse til Toldstyrelsen få udstedt en toldseddel for danske fiskerfartøjer, formular 19.012 med tilhørende dobbeltnummererede proviantblade.

Benyttelse af toldsedlen og proviantblade medfører, at fartøjets fører opnår lettelser i forbindelse med fartøjets afgang og ankomst.

Ved ankomst

Føreren skal snarest efter ankomst anmelde sig til Toldstyrelsen, når skibet

 • medfører told- og afgiftsfri proviant eller indførselsforbudte varer,
 • kommer fra udlandet
 • i søen har modtaget varer fra andre fartøjer, bortset fra fisk modtaget fra danske fiskerfartøjer,
 • ankommer med fisk, indfanget af andre danske fiskerfartøjer,
 • kommer i fragtfart,
 • har bjerget gods i søen.

Hvis der medføres uberigtiget proviant, skal fartøjets fører anvende proviantbladet.

Føreren skal indlevere et proviantblad med følgende oplysninger:

 • Ankomsttidspunktet med dato og klokkeslæt
 • Mængden af told- og afgiftsfri proviant
 • Underskrift.

I de tilfælde, hvor rejsen har haft varighed på mindre end fem døgn, skal der betales told og afgifter af den samlede udprovianterede mængde.

I de tilfælde, hvor rejsens varighed har været kortere end planlagt, men over fem døgns varighed, skal der ved næste udproviantering ske reduktion, svarende til det antal døgn, som sidste rejse blev afkortet med.

Proviantbladet skal underskrives af fartøjets fører og afleveres eller indsendes til Toldstyrelsen.

Anmeldelse for afgang og ankomst kan ingives via mægler, havnemyndighederne eller skibshandler osv.

Reglerne samt uddrag af straffebestemmelserne er optrykt i toldsedlen.

Ved afgang

Fartøjets fører skal senest to timer før afgang anmelde sig til Toldstyrelsen når skibet

 • medfører told- og afgiftsfri proviant eller udførselsforbudte varer
 • afgår til andre formål end fiskeri eller indlader fisk fra andre fiskerfartøjer.

Hvis Toldstyrelsen ikke har kontaktet skibets fører inden den planlagte afgang, kan det betragtes som tilladelse til afsejling.

Hvis der medføres uberigtiget proviant, skal skibets fører angive det faktiske afsejlingstidspunkt, dato og kokkeslæt i proviantbladet.

Andre lettelser

Fiskefartøjer er undtaget fra bestemmelserne om lastelinjecertifikater mv.

Danske fiskefartøjer under 300 bruttoregistertons er undtaget fra bestemmelserne om sikkerhedscertifikater.

Udenlandske fiskerfartøjer

For at kunne proviantere i Danmark og for at få tilladelse til at forbruge af den medbragte proviant, skal udenlandske fiskerfartøjer være i besiddelse af en toldseddel for udenlandske fiskerfartøjer, formular 19.013, med tilhørende proviantblade.

Toldsedlen fås også på tysk og engelsk.

Toldsedlen udstedes af Toldstyrelsen, og dens anvendelse medfører, at fartøjets fører opnår lettelser i forbindelse med ankomst og afgang.

Medbragt proviant

På udenlandske fiskerfartøjer, der i en periode vil fiske fra danske havne og afsætte deres fangst i Danmark, kan der tillades følgende forbrug  pr. person pr. uge, når det er medbragt fra udlandet:

 • 280 stk. cigaretter eller tilsvarende mængde andre tobaksvarer
 • ¼ liter spiritus

Der vil højst kunne tillades forbrug af medbragt proviant for en periode på fire uger.

For andre varer kan der kun opnås told- og afgiftsfrihed efter reglerne for rejsegods, se afsnit F.A.29 Rejsegods.

Medbringes der flere varer, end der kan tillades forbrugt i perioden, skal varerne

 • told- og afgiftsberigtiges, eller
 • bringes i land og lægges på midlertidigt oplag med henblik på genudførsel.

Genudførsel kan ikke finde sted med et fiskerfartøj, og det tillades ikke, at varerne forbliver om bord under toldforsegling.

Ved ankomst og afgang

Fartøjets fører skal anmelde sig til Toldstyrelsen ved ankomst og senest to timer før afgang.

Er fartøjets fører ikke kontaktet af Toldstyrelsen inden det anmeldte afgangstidspunkt, kan dette betragtes som tilladelse til afsejling.

Der gælder de samme regler om proviantblad ved ankomst og afgang som for danske fiskerfartøjer, se ovenfor.

Andre lettelser

Fiskerfartøjer er undtaget fra bestemmelserne om lastelinjecertifikater mv.

Udenlandske fiskerfartøjer er, uanset størrelsen, undtaget fra bestemmelserne om sikkerhedscertifikater.

Lystfartøjer

Der kan foretages kontrol af bagage, der tilhører personer, der kommer med et lystfartøj, uanset om fartøjet kommer fra et andet EU-land eller et land uden for EU. Se GB art. 193.

Udenlandske lystfartøjer, som udelukkende er på rejse mellem steder i hjemlandet og steder i det danske toldområde, må kun medføre proviant, hvis provianten kan indføres told- og afgiftsfrit efter rejsegodsreglerne, se afsnit F.A.29 Rejsegods. Det samme gælder for danske lystfartøjer, der ankommer fra udlandet. Se TBEK § 73, stk. 2.

Overskydende proviant, for hvilken der ikke er betalt told og afgifter, skal told- og afgiftsberigtiges. Alternativt kan provianten tilføres en provianteringsvirksomheds ubeskattede lager. Lystfartøjer må hverken foretage udførsel eller genudførsel.

Hvis et udenlandsk lystfartøj efter første anløb i en dansk havn skal afgå direkte til udenlandsk havn uden for hjemlandet, kan overskydende proviant, der ikke er told- og afgiftsberettiget, toldforsegles og herefter udføres med fartøjet.

Ankomst fra EU-lande

Der skal ske anmeldelse af lystfartøjer, der ankommer fra et andet EU-land ved ankomsten til det danske toldområde, hvis lystfartøjet medfører flere varer end rejsende kan medføre afgiftsfrit.

Der skal ikke ske anmeldelse, hvis der ved ankomst alene er punktafgiftspligtige varer til eget brug. Det er dog en forudsætning, at varerne er købt i beskattet stand i et andet EU-land.

Der er fastsat vejledende mængder til brug for vurderingen af, om varerne kan anses for at være til eget brug, se afsnit F.A.29 Rejsegods.

Der er også anmeldelsespligt for danske lystfartøjer, der ankommer fra andre EU-lande, når lystfartøjerne medfører flere varer, end der kan medføres afgiftsfrit.

Ankomst fra et land uden for EU

Der skal ske anmeldelse af udenlandske lystfartøjer, der ankommer direkte fra et land uden for EU. Anmeldelsen skal ske ved ankomsten til det første anløbssted i det danske toldområde.

Danske lystfartøjer, der ankommer direkte fra lande uden for EU, har også anmeldelsespligt, hvis de medfører andre eller flere varer, end der kan medføres told- og afgiftsfrit efter rejsegodsreglerne. Se afsnit F.A.29 Rejsegods.