Det Danske Klasselotteri A/S betaler årligt et gebyr for et kalenderår til dækning af omkostningerne forbundet med tilsyn med selskabernes spiludbud og for overvågning af spillemarkedet.

Gebyret indbetales a conto til staten den 1. hverdag i april. Acontobeløbets størrelse fastsættes for en 1-årig periode efter aftale mellem tilladelsesindehaveren og Spillemyndigheden. Ved fastsættelsen af acontobeløbet skal der reguleres for mer- eller mindreudgifter i den foregående periode.

Udviklingsomkostninger og andre engangsomkostninger, som det ikke er muligt at skønne over på forhånd, afholdes af Spillemyndigheden og pålægges efterfølgende Det Danske Klasselotteri A/S.

Se BEK nr. 1304/2011 § 4.