Indhold

Afsnittet beskriver vareområdet og ressortmyndighedens lovgrundlag på området.

Afsnittet indeholder:

 • Formål og lovgrundlag
 • Generelt
 • Ressortmyndighed
 • Eksport af varer med dobbelt anvendelse
 • Ingen undtagelse
 • Særordning.

Formål og lovgrundlag

Formålet

Eksportkontrol er et internationalt samarbejde med det formål at opretholde fred og sikkerhed. Eksportkontrollen har tilpasset sig den sikkerhedspolitiske situation og har primært som mål at hindre spredning af masseødelæggelsesvåben. Den aktuelle situation med omfattende sanktioner over for Iran og Syrien har givet eksportkontrol yderligere aktualitet.

Varer med dobbelt anvendelse (dual-use) omfatter visse varer og teknologier, som ud over den civile anvendelse, også kan anvendes til masseødelæggelsesvåben eller andre militære formål, herunder til fremstilling af krigsmateriel mv.

Formålet med bestemmelserne er at forhindre, at særligt sensitive varer sælges til bestemte slutbrugere og regioner i verden, hvor der er særlig risiko for, at anvendelsen vil indebære fare for den internationale fred og sikkerhed.

Lovgrundlaget

For området er der en række EU-forordninger og nationale bestemmelser, som gælder.

EU Regulering

 • Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009, med senere ændringer
 • Rådets forordning (EF) nr. 329/2007 af 27. marts 2007 om restriktive foranstaltninger overfor Den Demokratiske Folkerepublik Korea (Nordkorea), som ændret ved Rådets forordning (EU) nr. 1283/2009 af 22. december 2009, Rådets forordning (EU) nr. 567/2010 af 29. juni 2010 og Rådets forordning (EU) nr. 2017/1509 af 30. august 2017.
 • Rådets forordning (EU) nr. 267/2012 af 23. marts 2012 om restriktive foranstaltninger overfor Iran
 • Rådets forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien med senere ændringer.
 • Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1382/2014 af 22. oktober 2014 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 4281/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse.

Nationale bestemmelser

Generelt 

Varer med dobbelt anvendelse (dual-use) omfatter visse varer og teknologier, som udover den civile anvendelse, også kan anvendes til masseødelæggelsesvåben eller andre militære formål, herunder fremstilling af krigsmateriel mv.

Visse kemikalier vil kunne anvendes til kemiske våben og er som følge heraf omfattet af C-våbenkonventionen (Konventionen om forbud med kemiske våben). Visse kemikalier er så farlige, at de ifølge konventionen er forbudte at overføre til stater, der ikke har tiltrådt konventionen. Kemikalier omfattet af C-våbenkonventionen betragtes som dual-use produkter og er dermed omfattet af krav om eksporttilladelse, jf. nedenfor.

Eksportkontrol er vigtig for erhvervslivet. Danske virksomheders omdømme og årtiers eksportindsats kan lide stor skade, hvis blot en enkelt virksomhed medvirker til eksport, der kan være til fare for international fred og sikkerhed.

For yderligere information om eksportkontrol henvises til Erhvervsstyrelsens hjemmeside herom.

Ressortmyndighed

Ressortmyndighed for denne varebestemmelse er Erhvervsstyrelsen.

Eksport af varer med dobbelt anvendelse

Eksportkontrol med dual-use produkter og teknologier administreres af Erhvervsstyrelsen. Eksportører skal søge Erhvervsstyrelsen om udførselstilladelse, hvis de produkter og teknologier, der ønskes eksporteret, er opført på kontrollisten eller kan anvendes til fremstilling af masseødelæggelsesvåben. Kontrollisten fremgår af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1382/2014 af 22. oktober 2014, bilag I.

Toldstyrelsen er den udførselskontrollerende myndighed på vegne af Erhvervsstyrelsen. Se Toldstyrelsens vejledning for eksportører om angivelse til eksport i e-export - Varekoder med dual-use fodnoter.

Toldstyrelsen nægter tilladelse til eksport af varer, hvis der konstateres manglende tilladelse fra Erhvervsstyrelsen.

Ingen undtagelse

Der skal altid foreligge en individuel, generel eller global udførselstilladelse ved eksport af dual-use produkter. Der er således ingen undtagelser. Nogle dual-use produkter kræver også tilladelse ved overførsel mellem lande i EU's indre marked, jf. Rådsforordning nr. 428/2009 bilag IV.

Særordning

En række lande er underlagt sanktioner, som betyder, at der er særlige restriktioner på samhandlen. Det gælder fx Iran, Syrien og Nordkorea, som er underlagt en række sanktioner relateret til bl.a. dual-use produkter samt andre produkter og restriktioner på samhandlen uanset produkterne. Se nærmere herom på www.eksportkontrol.dk. På Udenrigsministeriets hjemmeside findes en liste over lande, som i øjeblikket er underlagt sanktioner.

Se også EU's sanktionskort på EU's hjemmeside. Ved klik på ét af de lande, der er markeret med "blåt", kan der fås oplysninger om, hvilke sanktioner, der er gældende for det pågældende land.