Indhold

Afsnittet beskriver vareområdet og ressortmyndighedens lovgrundlag på området.

Afsnittet indeholder:

  • Formål og lovgrundlag
  • Ressortmyndighed
  • Import
  • Eksport

Lovgrundlag

Formålet

Embargo er et forbud udstedt af FN og/eller EU mod handel med bestemte varer til bestemte lande. Embargo anvendes til at isolere stater eller oprørsbevægelser helt eller delvist fra handelssamkvem eller andre former for mellemfolkelig kontakt. Der kan være tale om handelsembargo og/eller våbenembargo. Embargoer kan være "begrænsede" til enkelte varer og være "ubegrænsede" gældende for alle varer, bortset fra udførsel af visse leverancer til humanitære formål.

Ved embargo vil der være import- eller eksportforbud, omfattende visse varer, mod den stat som embargoen er rettet imod.

Lovgrundlaget

Der er på baggrund af FN-resolutioner, EU-forordninger og EU-afgørelse indført enten handels- eller våbenembargo overfor flere lande. Se Udenrigsministeriets hjemmeside eller EU's sanktionskort på EU's hjemmeside. Ved klik på et af de lande markeret med "blåt" kan der fås oplysninger om, hvilke sanktioner, der er gældende for det pågældende land.

Som eksempler på lande, hvor der er indført embargo kan nævnes Nordkorea, Syrien, Libyen og Iran.

Se også nærmere herom på Erhvervsstyrelsens hjemmeside under eksportkontrol.dk.

Ressortmyndighed

De væsentligste ressortmyndigheder, som Toldstyrelsen samarbejder med om denne varebestemmelse, er Udenrigsministeriet og Erhvervsstyrelsen.

Import

Der kan typisk være tale om et importforbud mod visse varer, som produceres og eksporteres af den pågældende stat, embargoen er rettet imod. Toldstyrelsen nægter frigivelse af varer, der er omfattet af et importforbud.

Overtrædelse af et importforbud, som er vedtaget af EU, kan straffes med bøde eller fængsel i op til fire måneder. Under særligt skærpende omstændigheder kan overtrædelsen medføre fængselsstraf i op til fire år. Overtrædelse af importforbuddet straffes efter straffelovens § 110 c.

Eksport

Der vil typisk være tale om forbud mod at sælge, levere, overføre eller eksportere udstyr til intern undertrykkelse som skydevåben, ammunition, visse køretøjer, forskellige sprængstoffer, visse beskyttelsesdragter, stikvåben og pigtråd mv. Andre kan dog også være omfattet af forbud, fx luksusvarer.

Toldstyrelsen er den eksportkontrollerende myndighed på vegne af ressortmyndigheden. Se Toldstyrelsens vejledning for eksportører om varekoder omfattet af eksportkontrol/toldordninger.

Der kan også være tale om eksport af produkter med dobbelt anvendelse, som kaldes dual-use produkter. Eksport af sådanne produkter kræver en forudgående tilladelse, som skal indhentes hos Erhvervsstyrelsen. Se mere om dual-use i afsnit F.A.31.20. Toldstyrelsen nægter tilladelse til eksport af varer, der er omfattet af eksportforbud, eller hvor der ikke er indhentet en forudgående tilladelse hos Erhvervsstyrelsen.

Overtrædelse af sanktioner, der er vedtaget af FN eller EU, kan straffes med bøde eller fængsel i op til 4 måneder. Under særligt skærpende omstændigheder, kan overtrædelse medføre fængselsstraf i op til 4 år. Overtrædelse af sanktioner straffes efter straffelovens § 110 c.