Indhold

Afsnittet beskriver vareområdet og ressortmyndighedens lovgrundlag på området for penge.

Afsnittet indeholder:

 • Formål og lovgrundlag
 • Ressortmyndighed
 • Indførsel og udførsel
 • Toldstyrelsens opgave.

Formål og lovgrundlag

Formålet med bestemmelserne er at sikre, at der ikke uden at angive det til Toldstyrelsen, ind- eller udføres beløb, der svarer til værdien af 10.000 EUR eller derover. Der gælder de samme bestemmelser for både ind- og udførsel af penge mv.

Bestemmelserne er indført for at sikre, at der ikke ind- eller udføres eller transiterer pengebeløb, som kan sættes i forbindelse med strafbare handlinger, herunder især finansiering af terrorisme.

For pengeområdet gælder følgende forordninger og nationale bestemmelser:

EU regulering

Vær opmærksom på, at forordning (EU) 2018/1672 af 23. oktober 2018 først finder anvendelse fra den 3. juni 2021, undtagen artikel 16 som finder anvendelse fra den 2. december 2018.

Nationale bestemmelser

 • Skatteministeriets lovbekendtgørelse nr. 28 af 11. januar 2018 (Toldloven) med senere ændringer TDL.

Ressortmyndighed

Ressortmyndighed for denne varebestemmelse er Toldstyrelsen. Se nærmere om administrationen af ordningen her.

Indførsel og udførsel

Angivelse - rejsende

Fysiske personer, der rejser ind i eller forlader Danmark med penge mv. til en værdi af 10.000 EUR eller derover, skal angive beløbet til Toldstyrelsen.

Samtlige medtagne penge mv., der svarer til værdien af 10.000 EUR eller derover, skal angives til Toldstyrelsen, uanset hvilken valuta pengene er i, og uanset om pengene er i kontanter, rejsechecks eller værdipapirer.

Den rejsende kan angive beløbet ved at udfylde en blanket og aflevere den til Toldstyrelsen, dér hvor grænsen passeres.

Blanketten findes på SKATs hjemmeside og ved Toldekspeditionsstederne.

Blanketten kan udfyldes og attesteres af Toldstyrelsen i god tid inden afrejsen. Den rejsende skal medbringe blanketten sammen med pengene.

Personer, som rejser ind i eller ud af Danmark, og som medtager penge mv., har pligt til selv at tage kontakt til Toldstyrelsen for at angive disse.

Det er en overtrædelse af toldloven ikke at give Toldstyrelsen besked. Overtrædelsen kan medføre bødestraf, se SKM2014.873.ØLR nedenfor.

Angivelse - uledsagede forsendelser (post, pakker, fragt, kurérforsendelser mv.)

Angivelsespligten gælder også for juridiske og fysiske personer, der sender eller modtager større pengebeløb, dvs. uledsagede forsendelser.

Den, der skal angive penge ved ind- og udførsel, er enten

 • afsenderen
 • en repræsentant for afsenderen
 • modtageren
 • en repræsentant for modtageren, eller
 • transportøren, fx et kurerfirma.

Angivelse af sådanne forsendelser skal ske senest i forbindelse med, at forsendelsen ankommer til, transiterer eller sendes fra Danmark.

Det er et krav, at beløbets ejer entydigt fremgår af angivelsen.

Den, der skal angive, kan udfylde en blanket, der afleveres til Toldstyrelsen.

Blanketten findes på SKATs hjemmeside og ved Toldekspeditionsstederne.

Toldstyrelsen kan attestere blanketten forud for afsendelse eller modtagelse. Toldstyrelsen kan foretage kontrol ved ind- eller udrejse, selv om beløbet er blevet angivet til Toldstyrelsen.

Den, der skal angive penge ved ind- og udførsel, har pligt til selv at tage kontakt til Toldstyrelsen for at angive.

Det er en overtrædelse af toldloven ikke at give Toldstyrelsen besked. Overtrædelsen kan medføre bødestraf.

Toldstyrelsens opgave

Toldstyrelsen attesterer angivelsesblanketten.

Derudover kan Toldstyrelsen foretage kontrol af

 • personer ved ind- og udrejse til og fra Danmark
 • uledsagede forsendelser, der ankommer til, transiterer eller sendes fra Danmark.

Findes der pengebeløb mv. til en værdi, der svarer til 10.000 EUR eller mere, kan beløbet tilbageholdes af Toldstyrelsen i op til 72 timer. Se TDL § 83, stk. 2. Dette gælder også, når den rejsende eller den, der skal angive forsendelsen, har angivet pengene.

Den rejsende eller angiveren af forsendelsen får en kvittering, hvis Toldstyrelsen tilbageholder pengebeløb.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Landsretsdom

SKM2014.873.ØLR

Den tiltalte var i forbindelse med udrejse fra lufthavnen tiltalt for at have medbragt 4.510 euro, 21.200 USD og 1.300 GBP, i alt svarende til 160.027,43 kr., uden at have angivet pengene overfor SKAT.

I rettens begrundelse og afgørelse lægges det, i overensstemmelse med vidnets forklaring, til grund, at der på gerningstidspunktet var opslag 3-4 steder i lufthavnen på vej til sikkerhedskontrollen med oplysning om, at man skulle huske at deklarere eventuelle pengebeløb af værdi over 10.000 euro.

Retten fandt tiltalte skyldig i grov uagtsomhed og idømte denne en bøde på 21.000 kr.