Indhold

Afsnittet beskriver reglerne for transport af radioaktive stoffer og radioaktivt affald, der indføres til, udføres fra eller transiterer Danmark.

Afsnittet indeholder:

 • Formål og lovgrundlag
 • Ressortmyndighed
 • Import
 • Eksport
 • Toldstyrelsens opgave.

Formål og lovgrundlag

Formålet

Formålet med reglerne på VAB-området for transport af radioaktive stoffer og radioaktivt affald er at sikre, at import, eksport og transit kan foregå korrekt og sikkert.

Ved ind- og udførsel samt transit af radioaktive stoffer og radioaktivt affald skal der foreligge en tilladelse fra Sundhedsstyrelsen ved Statens Institut for Strålebeskyttelse.

For nærmere oplysninger om reglerne for transport af radioaktive stoffer og radioaktivt affald i Danmark henvises til Sundhedsstyrelsen ved Statens Institut for Strålebeskyttelse.

Lovgrundlaget

For VAB-området for transport af radioaktive stoffer og radioaktivt affald gælder en række EF-direktiver, EF-forordninger og nationale bestemmelser.

EU-lovgivning og danske bekendtgørelser

For transport af radioaktivt affald gælder:

For transport af radioaktive stoffer gælder:

Definition af transport af radioaktive stoffer

Begrebet transport omfatter alle operationer og forhold i tilknytning til og involverende flytning af radioaktive stoffer herunder konstruktion, fremstilling, vedligeholdelse og reparation af transportemballager, samt forberedelse, afsendelse, transport, transitopbevaring, aflæsning og modtagelse af forsendelser med radioaktivt indhold"

Se bekendtgørelse nr. 993 af 5. december 2001 om transport af radioaktive stoffer, bilag 1 til, som vedrører "flytning samt enhver operation i forbindelse med pålæsning, aflæsning, transitopbevaring og håndtering på dansk område. Transport omfatter således transporter til og fra danske modtagere og afsendere samt transittransporter, der passerer dansk område." Se § 1 i bekendtgørelsen.

Det er endvidere bestemt, at Det Internationale Atomenergiagenturs (IAEA) retningslinjer for sikker transport af radioaktive stoffer skal indarbejdes i sådanne regler med de efter danske forhold nødvendige afvigelser. Sundhedsstyrelsen har på denne baggrund udsendt bekendtgørelse nr. 993 af 5. december 2001 om transport af radioaktive stoffer.

Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. januar 2002, og den fastsætter bl.a.

 • at klargøring af forsendelser indeholdende radioaktive stoffer og afsendelse af disse fra en dansk afsender forudsætter, at afsenderen i forvejen har tilladelse til brug mv. af radioaktive stoffer i henhold til strålebeskyttelsesloven, og at der hos afsenderen findes en godkendt ansvarlig leder for strålebeskyttelsesforanstaltninger
 • at transportører, som transporterer eller transitopbevarer radioaktive stoffer, skal anmelde denne virksomhed til Sundhedsstyrelsen
 • at transportører, som forestår transporter af radioaktive stoffer, hvor der kræves forhånds-meddelelse til de kompetente myndigheder, skal være godkendt hertil af Sundhedsstyrelsen.

Sikkerhedsnormer:

Sikkerhedsnormerne fremgår af følgende:

Ressortmyndighed

Ressortmyndighed for denne varebestemmelse er Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Strålebeskyttelse.

Vagtordning ved Statens Institut for Strålebeskyttelse

Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS) har en døgnvagt, så det hele døgnet er muligt at komme i kontakt med en sagkyndig indenfor strålebeskyttelse.

Telefonnummeret til døgnvagten er 44 94 37 73.

Døgnvagten retter sig primært mod ulykker og hændelser m.m. i forbindelse med medicinsk, industriel og forskningsmæssig brug af radioaktive stoffer og røntgenstråling. Døgnvagten kan også kontaktes ved transport af radioaktive stoffer.

Ved opringning på døgnvagtnumret inden for telefontiden, som er på hverdage fra kl. 10.00 - 15.00, bliver man automatisk stillet om til SIS' hovednummer, som er 44 54 34 54. Ved opringning uden for telefontiden, dvs. mellem kl. 15.00 - 10.00 og i weekenden, bliver man af en automatisk telefonsvarer bedt om at opgive navn, beskrive hvad opkaldet drejer sig om samt opgive et telefonnummer, hvor man kan træffes. Den vagthavende vil herefter ringe tilbage inden for 15 minutter.

Den vagthavende vil kunne hjælpe med

 • at vurdere situationen
 • at foretage/anvise målinger
 • at anvise lægehjælp
 • at rekvirere målehold fra de statslige beredskabscentre
 • at kontakte andre relevante institutioner/personer
 • at give vejledning hvis formål er at skabe grundlag for en sikker og hurtig indsats i forbindelse med uheld med radioaktive stoffer.

Import

Ved indførsel af radioaktive stoffer og radioaktivt affald skal der foreligge en tilladelse fra Sundhedsstyrelsen ved Statens institut for Strålebeskyttelse.

Eksport

Ved udførsel af radioaktivt affald skal der foreligge en tilladelse fra Sundhedsstyrelsen

ved Statens institut for Strålebeskyttelse.

Toldstyrelsens opgave

I tilfælde af fysisk kontrol skal Toldstyrelsen kontrollere, at den ind- eller udførselstilladelse, der er udstedt af Sundhedsstyrelsen, ledsager forsendelsen.