Indhold

Afsnittet beskriver vareområdet og ressortmyndighedens lovgrundlag på området.

Afsnittet indeholder:

 • Formål og lovgrundlag
 • Generelt
 • Ressortmyndighed
 • Import
 • Eksport
 • Undtagelse
 • Toldstyrelsens opgave.

Formål og lovgrundlag

Formålet

Formålet med bestemmelserne om ind- og udførsel af farlige kemikalier er at sikre, at blandt andet ulandene får mulighed for at tage stilling til import af kemikalier, som er forbudt eller strengt regulerede i Danmark og EU.

Formålet med bestemmelserne er også at sikre, at bekæmpelsesmidler kun kan importeres, hvis de på forhånd er blevet godkendt af Miljøstyrelsen.

Samlet set har bestemmelserne til formål at sikre, at kemikalier kun importeres af virksomheder, institutioner og personer, som har lov til import ifølge klassificeringsbekendtgørelsen.

Lovgrundlaget

For hovedområdet Gifte gælder der en række EF-forordninger og nationale bestemmelser.

PIC-kemikalier eller PIC-kandidat-kemikalier

EF-forordninger:

Bekæmpelsesmidler

EF-direktiver:

 • Biociddirektivet 98/8/EF af 16. februar 1998 bilag 1

Nationale bestemmelser:

 • LBK nr 115 af 26/01/2017 om kemikalier (Kemikalieloven)

Gifte

Nationale bestemmelser:

 • Bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 med senere ændringer om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

Generelt

Bestemmelserne omfatter tre typer af kemikalier:

 • PIC-kemikalier eller PIC-kandidat-kemikalier
 • Bekæmpelseskemikalier
 • Gifte.

PIC-kemikalier eller PIC-kandidat-kemikalier

PIC-kemikalier defineres som de stoffer, der er optaget på forordningen 689/2008 bilag 1, del 3.

PIC-kandidat-kemikalier defineres som de stoffer, der er optaget på forordningen 689/2008 bilag 1, del 2.

EU har fastlagt en række forbudte eller strengt regulerede kemikalier. Disse defineres som stoffer, der er optaget på forordningen 689/2008 del 1. Denne del omfatter også del 2- og del 3-kemikalier.

Kemikalier med eksportforbud defineres som de stoffer, der er optaget på forordningen 689/2008 bilag V.

Kemikalier omfatter såvel det rene stof, som kemiske produkter, der indeholder stoffet i en koncentration, der bevirker, at kemikaliet skal mærkes efter kemikalielovens regler.

Artikler er omfattet af reglerne hvis kemikaliet findes i ureageret form i artiklen. Sådanne artikler er forbudte eller strengt regulerede i EU. Miljøstyrelsen anvender begrebet artikel om en vare eller et produkt.

Bekæmpelsesmidler

Bekæmpelsesmidler omfatter kemiske og mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler og biocider, som er omfattet af definitionen i kemikalielovens bilag 1.

Biocider er i dag omfattet af lovbekendtgørelsen. Der findes i dag i Danmark godkendte biocider for blot halvdelen af de 23 produktkategorier i bekendtgørelsen på grund af overgangsregler. Ifølge EU's oprindelige plan skulle alle biocider være godkendt senest maj 2010. Denne dato er imidlertid udskudt.

Gifte

Gifte omfatter kemiske stoffer og produkter, som ifølge klassificeringsbekendtgørelsen er klassificeret som meget giftige eller giftige.

Ressortmyndighed

Ressortmyndighed for denne varebestemmelse er Miljøstyrelsen.

Import

PIC-kemikalier eller PIC-kandidat-kemikalier

Bekæmpelseskemikalier

Der må ikke importeres bekæmpelsesmidler, som ikke er godkendte af Miljøstyrelsen. Et godkendt bekæmpelsesmiddel får tildelt et registreringsnummer bestående af tal adskilt ved en skråstreg - for eksempel 274/13.

Der må ikke importeres biocider, som indeholder aktivstoffer, der ikke er optaget på biociddirektivets bilag 1.

Ved importen skal importøren kunne fremvise en gyldig dokumentation for, at bekæmpelsesmidlet er godkendt af Miljøstyrelsen.

Gifte

Der må ikke importeres gifte, hverken af virksomheder, institutioner eller personer, som ikke har tilladelse til videresalg eller anvendelse af den pågældende vare.

Ved importen skal importøren kunne fremvise gyldig dokumentation for at have opfyldt betingelserne for indførsel af gifte.

Eksport

PIC-kemikalier eller PIC-kandidat kemikalier

For at eksportere et forbudt eller strengt reguleret kemikalie skal den virksomhed, der ønsker at eksportere kemikaliet anmelde eksporten over for Miljøstyrelsen.

For at en virksomhed kan eksportere PIC-kemikalier eller PIC-kandidat kemikalier skal der foreligge et samtykke fra det importerende land eller en tilladelse fra Miljøstyrelsen.

Kemikalier omfattet af eksportforbud må ikke eksporteres. Eksportforbuddet og kravet om notifikation/samtykke er uafhængigt hvad kemikaliet skal anvendes til.

Undtagelse

Ind- og udførsel af visse typer kemikalier og lignende er undtaget lovgivningen på kemikalieområdet. De kan dog være omfattet af anden lovgivning. Dette gælder for:

 • Veterinære og humane lægemidler, narkotikaprækursorer, radioaktive stoffer, kemiske våben, affald, fødevarer og tilsætningsstoffer hertil, foderstoffer og tilsætningsstoffer hertil, genmodificerede organismer, jf. forordning 689/2008 art. 2 i
 • Mængder på under 10 kg af stoffer, der ikke vurderes at påvirke miljø eller sundhed, hvis eksport af den pågældende vare er til forskning og analyser.

Disse forskellige kategorier er hovedsageligt omfattet af Toldtariffens position 252400 og 2900xx - 2934xx og 30049990. De kan dog også være omfattet af andre positioner.

Toldstyrelsens opgave

PIC-kemikalier eller PIC-kandidat kemikalier

Toldstyrelsen varetager opgaverne med den fysiske kontrol i forbindelse med ind- og udførsel af farlige kemikalier. Det er således Toldstyrelsen, der sikrer:

 • At virksomheden kan fremvise gyldig dokumentation for at have opfyldt betingelserne for indførslen til modtagerlandet - det vil sige, at importøren har foretaget notifikation vedrørende eksport af kemikaliet til importlandet
 • At kravene vedrørende samtykke ved eksport af PIC-kemikalier eller PIC-kandidat kemikalier er opfyldt
 • At virksomheden har anmeldt eksporten over for Miljøstyrelsen.

Bekæmpelsesmidler

Toldstyrelsen varetager opgaverne med den fysiske kontrol i forbindelse med indførsel af bekæmpelsesmidler. Ved denne kontrol skal Toldstyrelsen sikre, at bekæmpelsesmidlet er godkendt før den faktiske import. Det betyder, at Toldstyrelsen kan bede importøren om at fremvise en gyldig dokumentation for, at bekæmpelsesmidlet er godkendt af Miljøstyrelsen.

Gifte

Toldstyrelsen varetager opgaverne med den fysiske kontrol i forbindelse med virksomheders indførsel af gifte. Ved denne kontrol skal Toldstyrelsen sikre, at virksomheden eller institutionen har tilladelse til at videresælge eller anvende gifte. Det betyder, at Toldstyrelsen kan bede importøren om at fremvise gyldig dokumentation for have opfyldt betingelserne for indførsel af gifte.