Indhold

Afsnittet beskriver vareområdet og ressortmyndighedens lovgrundlag på området.

Afsnittet indeholder:

 • Formål og lovgivning
 • Ressortmyndighed
 • Hovedregel om kontrol i forbindelse med
  • import af levende dyr og animalske produkter mv.
  • IUU-kontrol af fisk og fiskevarer.

 • Undtagelser for kontrol i forbindelse med
  • import af levende dyr og animalske produkter mv.
  • IUU-kontrol af fisk og fiskevarer.

 • Toldstyrelsens opgave

Formål og lovgrundlag

Formålet med denne vejledning er at beskrive proceduren for veterinærkontrol af levende dyr og animalske produkter mv. til fri omsætning i EU henholdsvis i transit til tredjelande gennem EU samt IUU-kontrol i forbindelse med import, og præcisere ansvarsfordeling mellem Toldstyrelsen og Fødevarestyrelsen.

Veterinærkontrol af levende dyr og animalske produkter
Levende dyr og animalske produkter, herunder fisk og fiskevarer, samt hø og halm er omfattet af disse varebestemmelser, som også kaldes veterinærbestemmelserne. Det betyder, at der umiddelbart efter ankomsten til EU’s område skal ske veterinærkontrol af dyrene og produkterne. I Danmark er det Fødevarestyrelsen, der gennemfører denne kontrol. Kontrollen skal foretages uanset om dyrene eller produkterne skal fortoldes i Danmark, i et andet EU-land eller ikke skal fortoldes men føres til et land uden for EU efter transit gennem EU.

Fødevarestyrelsen gennemfører veterinærkontrol af levende dyr og animalske produkter samt hø og halm, der importeres eller transiteres fra lande uden for EU. Fisk og fiskevarer, der importeres fra fabriksfartøjer eller frysefartøjer, som er registreret i et tredjeland, kontrolleres også af Fødevarestyrelsen.

For området veterinærkontrol af levende dyr og animalske produkter samt hø og halm gælder en række direktiver, forordninger og nationale bestemmelser, bl.a.:

EU regulering:

 • Direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om veterinærkontrol af levende dyr fra tredjelande med senere ændringer.
 • Direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om veterinærkontrol af animalske produkter fra tredjelande med senere ændringer.
 • Forordning (EU) nr. 136/2004 af 22. januar 2004 om procedurerne for grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter med senere ændringer.
 • Forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr.

National regulering:

IUU-kontrol af fisk og fiskevarer.
Fisk og fiskevarer, der importeres fra tredjelande (herunder Norge, Færøerne, Island og Grønland) skal, hvis de skal indfortoldes i Danmark, IUU-kontrolleres før indfortoldning kan foretages. I Danmark er det Fødevarestyrelsens IUU-kontrol, der gennemfører denne kontrol. Fisk, der landes direkte i Danmark af tredjelandsfartøjer, IUU-kontrolleres af Fiskeristyrelsen. For området IUU-kontrol af fisk og fiskevarer gælder følgende forordninger og nationale bestemmelser:

EU regulering:

 • Forordning (EF) nr. 1005/2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-forordningen) med senere ændringer.

 • Forordning (EF) nr. 1010/2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008.

National regulering:

Bekendtgørelse nr. 1159 af 4. oktober 2013 om forhåndsanmeldelse i henhold til EU-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU)

Ressortmyndighed

Ressortmyndighed for denne varebestemmelse er Fødevarestyrelsen.

Hovedregel om kontrol ved import af levende dyr, animalske produkter samt hø og halm

Levende dyr og animalske produkter samt hø og halm, der indføres eller genindføres fra tredjelande er omfattet af veterinærbestemmelserne. Ved import til dansk område er det Toldstyrelsen, der henviser forsendelser af levende dyr, animalske produkter samt hø og halm til veterinærkontrol. Varerne må først frigives, når der er foretaget veterinærkontrol.

I Danmark er det Fødevarestyrelsen, der gennemfører veterinærkontrollen. Kontrollen skal foretages, uanset om varerne skal fortoldes i Danmark eller i et andet EU-land. Kontrollen skal endvidere foretages selv om varerne ikke fortoldes, men føres til et tredjeland efter transit gennem EU. Transit kan ske med eller uden midlertidig oplagring.

Levende dyr og animalske produkter samt hø og halm må kun indføres til Danmark via havne eller lufthavne, hvor der er oprettet et grænsekontrolsted, der er godkendt til kontrol af den pågældende vare. Varerne må kun frigives til en toldprocedure, som veterinærkontrollen har tilladt i kontroldokumentet CVED.

Ikke-kommercielle dyr, som rejsende selv har med, er generelt omfattet af veterinærbestemmelserne. Der er en række undtagelser herfor (Se undtagelser vedrørende veterinærkontrol).

Indførsel af animalske produkter til privat brug er omfattet af restriktive EU-restakter. Disse produkter skal ikke veterinærkontrolleres.

Undtagelser vedrørende veterinærkontrol

Der er en række undtagelser for veterinærkontrol:

 • Ikke-kommercielle selskabsdyr, som anført i bilag I til forordning (EU) 576/2013, og som medtages af indrejsende personer, skal i stedet kontrolleres af Toldstyrelsen i lufthavnes ankomsthal.

 • Levende dyr og animalske produkter fra Liechtenstein, Norge og Schweiz skal ikke veterinærkontrolleres.

 • Animalske produkter fra Island skal ikke veterinærkontrolleres. (Levende dyr samt avlsmateriale skal dog kontrolleres).

 • Fisk og fiskevarer fra Færøerne og Grønland skal ikke veterinærkontrolleres.

 • Private må indføre animalske produkter til eget brug enten som led i indrejsen eller ved modtagelse af pakker. Der er en række betingelser fx vægtgrænser af forskellige produkter, som skal være opfyldt. De nærmere betingelser for privat indførsel, herunder mængdebegrænsningerne, kan læses på Fødevarestyrelsens hjemmeside om privat indførsel.

Hovedregel om IUU kontrollen

Fisk og fiskevarer må kun importeres til EU, når de er ledsaget af en fangstattest. Fisk og fiskevarer fra tredjelande, der skal indfortoldes i Danmark, skal som hovedregel underkastes IUU-kontrol ved et af Fødevarestyrelsens IUU-kontrolsteder. Der er dog visse undtagelser herfor (se undtagelser vedr. IUU-kontrol).

Vareprøver af fisk og fiskevarer fra tredjelande, bestemt til Danmark, skal IUU-kontrolleres ved et IUU-kontrolsted.
Fisk og fiskevarer, der genindføres fra et tredjeland til Danmark, skal IUU-kontrolleres ved et IUU-kontrolsted.

xFisk og fiskevarer må kun frigives, når IUU kontrollen er gennemført og dokumenteret ved udfyldelse af fangstattestens kontroldel. Ved fisk og fiskevarer fra Norge og Grønland kan kontrollen evt. være dokumenteret med mail fra Fødevarestyrelsen til importøren.x

Undtagelser vedr. IUU-kontrol

Der er enkelte undtagelser til IUU-kontrollen:

Fiskevarer, der er anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1005/2008, er undtaget fra IUU-kontrol.

Privates indførsel af fisk og fiskevarer fra tredjelande er også undtaget fra IUU-kontrol.

 

Toldstyrelsens opgave

Toldstyrelsen kontrollerer stikprøvevist kommercielle importer af levende dyr og animalske produkter samt hø og halm fra tredjelande samt privates indførsel / modtagelse af levende dyr og animalske produkter samt hø og halm.

Toldstyrelsen skal ved sin kontrol sikre,

 • At kommercielle partier af levende dyr og animalske produkter bliver veterinærkontrolleret på et godkendt grænsekontrolsted og derefter frigivet til den toldbestemmelse, som CVED tillader.

 • At fiskevarer omfattet af forordning (EF) 1005/2008 ikke fortoldes i Danmark uden at være blevet IUU-kontrolleret og godkendt.

 • At personer, der indfører animalske produkter, som er undtaget fra kravet om veterinær grænsekontrol, har tilladelse fra Fødevarestyrelsen til indførsel fx som vareprøve til analyse mv., prøve til forskning eller diagnostik.
 • At personer, der indfører animalske produkter til eget brug (privat indførsel) opfylder betingelserne.

Toldstyrelsen skal ved fund af omfattede levende dyr, animalske produkter mv.:

  • Informere transportøren om, at transporten/sendingen omfatter varer, der skal til veterinærkontrol, og at varerne skal registreres med særlige koder i rubrik 44.2 (C640 – levende dyr / N853 – animalske produkter) og med et A i rubrik 44.3. Det betyder, at registreringen ikke kan afsluttes og varerne ikke kan frigives, før veterinærkontrollen har fundet sted, og grænsekontrollen har udarbejdet et CVED, som angiver varens tilladte bestemmelse (fx fri omsætning, transit til tredjeland eller returnering/destruktion).

  • For fisk og fiskevarer, der skal fortoldes og IUU-kontrolleres i Danmark, informerer transportøren om, at omfattede varer skal toldangives i rubrik 44.2 under kode C 673.

  • Sikre, at transportøren ved fortoldning dokumenterer, at veterinærkontrollen har fundet sted, og at grænsekontrollen har udarbejdet et CVED, som angiver varens tilladte bestemmelse.

  • Sikre, at varepartiet frigives til den toldbestemmelse, der er bestemt i CVED.

  • Sikre, at transportøren ved fortoldning af relevante fisk og fiskevarer dokumenterer, at IUU-kontrollen har IUU-kontrolleret varerne.

  • Kontrollere identiteten af ikke-kommercielle selskabsdyr, som ikke skal veterinærkontrolleres på et grænsekontrolsted, i henhold til Fødevarestyrelsens: ”Guide om kontrol af selskabsdyr, som indføres til Danmark”, som er sendt til Toldstyrelsen i både word og pdf format.