Hvis eksporttoldstedet ikke er blevet underrettet om varers udpassage 90 dage efter varernes frigivelse til eksport, kan toldmyndighederne anmode klarereren om at oplyse

 • på hvilken dato varerne blev ført ud af EU's toldområde, og

 • fra hvilket toldsted varerne blev ført ud af EU's toldområde.

Se GF art. 335, stk. 1.

Klarereren kan også på eget initiativ underrette eksporttoldstedet om

 • på hvilke datoer varerne blev ført ud af EU's toldområde, og
 • fra hvilke toldsteder varerne blev ført ud af EU's toldområde.

Se GF art. 335, stk. 2.

Klareren kan samtidig med afgivelse af oplysning om tid(er) og sted(er) til eksporttoldstedet, anmode om attestering af varernes udpassage. Se GF art. 335, stk. 2.

Eksporttoldstedet anmoder udpassagetoldstedet om oplysninger om varernes udpassage med henblik på attestering af udpassage, og udpassagetoldstedet skal afgive svar inden for en frist på 10 dage.

Hvis udpassagetoldstedet ikke afgiver svar indenfor denne frist, underretter eksporttoldstedet klarereren herom.

Se GF art. 335, stk. 3.

Klarereren kan i så fald overfor eksporttoldstedet fremlægge bevis for, at varerne har forladt EU's toldområde.

Bevis kan indgives ved andre midler end edb og fremlægges i en af følgende former eller kombination heraf

 • en kopi af følgesedlen underskrevet eller bekræftet af modtageren uden for EU's toldområde
 • et bevis for betaling
 • en faktura
 • en følgeseddel
 • et dokument underskrevet eller bekræftet af den person, som har ført varerne ud af EU's toldområde
 • et dokument behandlet af toldmyndighederne i en medlemsstat eller i et tredjeland i overensstemmelse med den pågældende stats eller lands regler og procedurer
 • økonomiske operatørers regnskaber over varer, der er leveret til skibe, luftfartøjer eller offshoreanlæg.

Se DF art. 247 og GF art. 335, stk. 4.

Hvis eksporttoldstedet på grundlag af tilstrækkeligt bevis fremlagt af klarereren attesterer varerne udpassage, underretter det udpassagetoldstedet herom. Se GF art. 334, stk. 2.