Det toldsted, hvortil en angivelse forud for afgang af varer er indgivet, sikrer, at der på baggrund af oplysningerne i angivelsen foretages en risikoanalyse, primært af sikkerheds- og sikringshensyn.

Risikoanalysen skal genne

Hvis der er dispenseret fra forpligtelsen til at indgive en angivelse forud for afgang, gennemføres der en risikoanalyse ved varernes frembydelse på grundlag af toldangivelsen eller reeksportangivelsen eller i mangel heraf på grundlag af andre tilgængelige oplysninger om varerne.

mføres inden frigivelse af varerne, og indenfor en frist, der løber fra fristen for indgivelse af den pågældende angivelse og til enten lastning eller afgang af varerne alt efter, hvilken transportform, varerne skal føres ud af EU med.

Det toldsted, hvortil angivelsen forud for afgang er indgivet eller i tilfælde af dispensation herfor, det toldsted, hvortil varerne frembydes, skal træffe de nødvendige foranstaltninger i forhold til resultaterne af risikoanalysen.

Se EUTK art. 264 og GF art. 328.