For at kunne føre tilsyn med proceduren for passiv forædling, er der i visse tilfælde krav om anvendelse af standardiseret informationsudveksling. Se DF art. 176 og 181.

Indtil det tidspunkt hvor et fælles it-system til denne informationsudveksling tages i brug, skal oplysningsskema INF 2 anvendes. Se DFO art. 23 og bilag 13.

Oplysningsskema INF 2 anvendes i følgende tilfælde:

  • Passiv forædling EX/IM, som involverer flere medlemsstater
  • Passiv forædling IM/EX, som involverer flere medlemsstater.

Skemaet er en hjælp til koordinering af oplysninger om mængde, art, identifikationsmærker mv. på de varer, der henføres under proceduren, mellem de involverede toldsteder i EU.

Ved en procedure som involverer flere medlemsstater, er henførselstoldstedet og afslutningstoldstedet ikke beliggende i samme medlemsstat. Dette betyder, at den midlertidige eksport/den forudgående import finder sted ved et toldsted i et EU-land, hvorefter forædlingsprodukterne reimporteres/EU-varerne eksporteres ved et toldsted i et andet EU-land. Se illustration nedenfor.

Der skal udstedes et oplysningsskema INF 2 for de varemængder, der henføres under proceduren. INF 2 skal udfærdiges i en original og en kopi.

Forventes det, at reimport af forædlingsprodukter/ombytningsvarer eller eksport af EU-varer sker i flere sendinger ved forskellige toldsteder, udsteder det toldsted, hvor varerne henføres under proceduren for passiv forædling, et oplysningsskema INF 2 til hver sending. Det betyder, at det samlede antal oplysningsskemaer INF 2 dækker de varemængder, der er henført under proceduren.

Ved proceduren for passiv forædling EX/IM påtegner det toldsted, hvor varerne henføres under proceduren for passiv forædling, originalen og kopien af INF 2 og beholder selv kopien. Originalen følger med varen og påtegnes af det toldsted, hvor varen udpasserer af EU's toldområde. Importøren af forædlingsprodukterne eller ombytningsvarerne forelægger derefter det originale INF 2 for den toldmyndighed, hvor varerne overgår til fri omsætning.

Ved proceduren for passiv forædling IM/EX påtegner det toldsted, hvor varer henføres under proceduren for passiv forædling i form af en forudgående import, originalen og kopien af INF 2 og beholder selv kopien. Originalen udleveres til importøren. Ved den efterfølgende eksport af EU-varerne forelægges det originale INF 2 for den toldmyndighed, hvor varerne angives til eksport.

Bemærk

Hvis bevillingshaver har overdraget den efterfølgende reimport af forædlingsprodukter/ombytningsvarer til en anden virksomhed, skal bevillingshaver sikre, at originalen af INF 2 afleveres til den virksomhed, der har fået overdraget retten til den efterfølgende reimport. Se nærmere om overdragelse af rettigheder og forpligtelser i afsnit F.A.19.5.