I det omfang en bevillingsansøger agter at overføre forpligtelsen til at anvende varer, der er henført under proceduren, til en anden person i overensstemmelse med DF artikel 239, skal denne overførsel af varer ske under iagttagelse af bestemmelserne om overdragelse af rettigheder og forpligtelser.

Bevillingsansøger kan ansøge om at rettigheder og forpligtelser vedrørende en vare overdrages helt eller delvist til en anden person, som opfylder de betingelser, der gælder for varer henført under proceduren for særligt anvendelsesformål.  Se EUTK artikel 218.

I det omfang der gives tilladelse til overdragelse af rettigheder og forpligtelser, skal dette fremgå af bevillingen.

Fuldstændig overdragelse af rettigheder og forpligtelser kan ske på følgende måder:

  • Bevillingshaver overdrager varer til en anden bevillingshaver, der har en tilsvarende bevilling til at anvende identiske varer til samme særlige anvendelsesformål,
  • Bevillingshaver overdrager varer til en anden virksomhed, som er omfattet af bevillingshavers egen bevilling.

Delvis overdragelse af rettigheder og forpligtelser kan ske til virksomheder, der er omfattet af bevillingshavers virksomhed. Det skal i bevillingen være angivet, hvilke rettigheder og forpligtelser, der kan overdrages.

Når varer overdrages fuldstændigt til andre bevillingshavere, følges nedenstående procedure for overdragelse.

Når rettigheder og forpligtelser for varer overdrages til en virksomhed, der er omfattet af bevillingshavers egen bevilling, vil proceduren for overdragelsen være fastsat i bevillingen.

Se også

Se også afsnit F.A.19.5 om de generelle regler for overdragelse af rettigheder og forpligtelser.

Procedure for overdragelse

Hvis bevillingshaveren ikke selv anvender varerne til det særlige formål, kan bevillingshaveren få tilladelse til at overdrage de importerede varer til en anden virksomhed, der ligeledes har en gyldig bevilling til særligt anvendelsesformål for de pågældende varer. Det er den første bevillingshavers forpligtelse at sikre, at modtageren af varerne har en gyldig bevilling, der omfatter de varer, der skal overdrages, inden varerne overføres til modtageren.

Overdragelse af varer mellem to bevillingshavere i Danmark sker ved anvendelse af et handelsdokument.

Når varerne overføres, skal der udfærdiges tre eksemplarer af fakturaen (en original og to kopier).

Vareafsenderen forsyner den udfærdigede faktura med oplysningen: "Levering i overensstemmelse med modtagerens end-use bevilling, bevillingsnummer ..........". Fakturaen skal indeholde en fuldstændig specifikation af de overdragne varer med handelsmæssig betegnelse, varekode, mængde, værdi og toldangivelsens referencenummer og dato, samt navn og adresse på det toldsted, hvor angivelsen er indgivet. De tre eksemplarer af fakturaen sendes til modtageren sammen med varerne.

Modtageren forsyner fakturaerne med dato for varernes modtagelse og sender fakturaerne til det toldsted, der fører tilsyn med modtagerens bevilling. Toldstedet kontrollerer oplysningerne og giver attest på fakturaerne. Toldstedet beholder det ene eksemplar og returnerer de andre til modtageren. Modtageren beholder det ene eksemplar (til brug i regnskabet) og returnerer det andet til vareafsenderen. Vareafsenderen opbevarer eksemplaret i sit regnskab som dokumentation for, at forpligtelsen er overdraget.

Ønsker bevillingshaveren at overdrage varer, der er henført under proceduren for særligt anvendelsesformål, til en bevillingshaver i en anden medlemsstat, skal der forud for overdragelsen søges om tilladelse hertil fra toldmyndighederne, medmindre der er givet en stående tilladelse til overdragelse i bevillingen. En sådan tilladelse gives efter aftale med toldmyndigheden i den medlemsstat, hvor modtageren er etableret.