I henhold til EUTK skal al udveksling af angivelser som udgangspunkt ske elektronisk, jf. EUTK artikel 6.

Der er imidlertid fastsat overgangsbestemmelser for den papirbaserede fremgangsmåde med anvendelse af transportdokumenter som forsendelsesangivelse, for varer, der transporteres ad luftvejen. Overgangsbestemmelserne betyder, at de hidtidige regler for forenklet fremgangsmåde (niveau 1) kan anvendes frem til opgraderingen af NCTS, der forventes at være klar i 2019, ligesom der fortsat kan udstedes tilladelser til at anvende et papirbaseret flymanifest som forsendelsesangivelse.

Reglerne er beskrevet i artikel 24, stk.1, artikel 26, artikel 29 og artikel 46-48 i DFO.

Tilladelse til papirbaseret manifest

Luftfartsselskabet kan anvende varemanifestet som forsendelsesangivelse, når indholdet af manifestet er i overensstemmelse med modellen i tillæg 3 til bilag 9 i konventionen om international civil luftfart. Se DFO artikel 46, stk. 1.

Manifestets form samt forsendelsernes afgangs- og bestemmelseslufthavne fremgår af luftfartsselskabets tilladelse. Luftfartsselskabet skal sende en bekræftet kopi af tilladelsen til toldmyndighederne i alle de berørte lufthavne.

Tilladelsen gives kun såfremt:

Ansøgeren er et luftfartsselskab, der er etableret i Unionens toldområde (har sit hjemsted, sit hovedsæde eller et fast forretningssted i Unionen)

 • Ansøgeren anvender regelmæssigt EU-forsendelsesproceduren, eller de kompetente toldmyndigheder ved, at vedkommende kan opfylde forpligtelserne i henhold til proceduren

 • Ansøgeren ikke har begået alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- eller skattelovgivningen

 • Toldmyndighederne er i stand til at overvåge anvendelsen af og kontrollere EU-forsendelsesproceduren uden en uforholdsmæssig stor administrativ indsats i forhold til kravene til det berørte luftfartsselskab

 • Ansøgeren fører optegnelser, der gør det muligt for toldmyndighederne at foretage en effektiv kontrol

  Hvis ansøgeren har en AEO-bevilling til at udnytte forenklede toldbestemmelser i overensstemmelse med EUTK artikel 38, stk. 2, litra a), anses kravene som nævnt overfor i punkt 3) - 5) for at være opfyldt.

  Se DFO artikel 26 og 29.

  Udfyldelse og anvendelse af papirbaseret manifest

  Når transporten både omfatter varer, der henføres under proceduren for ekstern EU-forsendelse (T-1-varer), og varer, der henføres under proceduren for intern forsendelse (T-2/T-2F-varer), skal varerne være påført særskilte manifester.

  Hvert manifest skal indeholde følgende oplysninger:

   • Koden "T1", når varerne forsendes under proceduren for ekstern EU-forsendelse
   • Koden "T2F", når varerne forsendes under proceduren for intern EU-forsendelse til eller fra de områder i Unionens toldområde, hvor direktiv 2006/112/EF ikke finder anvendelse (se DF artikel 188)
   • Luftfartsselskabets navn
   • Rutenummer
   • Dato for flyvningen
   • Navne på afgangs- og bestemmelseslufthavne.

  Endvidere skal manifestet for hver enkelt sending indeholde følgende oplysninger:

   • Luftfragtbrevets nummer
   • Antal kolli
   • Handelsbeskrivelse af varerne, herunder alle detaljer, der er nødvendige til identifikation af varerne
   • Bruttovægt.

  Hvis der er tale om samlegods, kan handelsbeskrivelsen i manifestet erstattes af påtegningen "Consolidation", eventuelt i forkortet form. Forudsætningen for at anvende "Consolidation" er, at de luftfragtbreve, der vedrører det i manifestet angivne samlegods, indeholder en handelsbeskrivelse af varerne, herunder alle detaljer, der er nødvendige til identifikationen af dem. Luftfragtbrevene skal vedlægges manifestet.

  Manifesterne skal være dateret og være påført luftfartsselskabets underskrevne påtegning.

  I afgangslufthavnen skal luftfartsselskabet fremlægge manifestet i mindst 2 eksemplarer til påtegning af toldmyndighederne, der beholder det ene eksemplar, mens det andet følger transporten til bestemmelseslufthavnen og forelægges for toldmyndighederne der.

  Se DFO artikel 47.

  Fortegnelse over anvendte manifester

  Luftfartsselskabet skal hver måned udarbejde en liste over de manifester, der er blevet forelagt for toldmyndighederne i bestemmelseslufthavnen i den foregående måned. Der skal udfærdiges en liste for hver afgangslufthavn. Listen skal indeholde følgende oplysninger:

   • Manifestets nummer
   • Koden (T-1 eller T-2F), der viser, at manifestet gælder som forsendelsesangivelse
   • Navnet på det luftfartsselskab, som har transporteret varerne
   • Rutenummeret
   • Dato for flyvningen.

  Listen skal forelægges toldmyndighederne i bestemmelseslufthavnen, som efter at have bekræftet listen, videresender listen til afgangslufthavnen.

  Hvis luftfartsselskabet har tilladelse til det, kan de selv overføre listen til toldmyndighederne i afgangslufthavnen.

  Hvis der konstateres uregelmæssigheder, underretter toldmyndighederne i bestemmelseslufthavnen toldmyndighederne i afgangslufthavnen samt den toldmyndighed, der her udstedt luftfartsselskabets tilladelse.

  Se DFO artikel 48.