EU-Kommissionen, EU-landene samt de fælles forsendelseslande besluttede på baggrund af den tiltagende svindel på forsendelsesområdet i 1997, at der skulle indføres et elektronisk forsendelsessystem (NCTS - New Computerized Transit System), og Danmark tilsluttede sig fuldt ud til NCTS den 15. juni 2003. Den 25. september 2005 blev der i NCTS implementeret et garantisystem (GMS - Guarantee Management System), se nedenfor i afsnittet om Sikkerhedsstillelse i NCTS.

Danmark bruger det system, som Kommissionen stillede til rådighed for interesserede lande i forsendelseskonventionen. Systemet kaldes MCC (Minimal Common Core). Systemet er et selvstændigt system, der ikke er integreret i det danske eksport- og importsystem.

Det elektroniske forsendelsessystem (NCTS) omfatter samtlige forsendelser, der påbegyndes i Konventionslandene. En virksomhed kan kun sende varer i forsendelsesproceduren, hvis den er tilsluttet det elektroniske forsendelsessystem.

Transitsystemet (NCTS) omfatter hovedsageligt vejtransport, men også andre transportformer kan bruge den elektroniske forsendelsesangivelse. Det drejer sig fx om flytransport af T-1-varer, og hvor flyselskabet ikke har tilladelse til den forenklede procedure (flymanifestet anvendes som forsendelsesangivelse).

Jernbanetransport under ledsagelse af et CIM-fragtbrev samt luftfragt og søtransport under manifestproceduren er indtil videre ikke omfattet af NCTS. Det forventes at de systemmæssige tilpasninger af NCTS i forbindelse med EUTK og de dertil hørende gennemførelsesretsakter; DF og GF, vil være på plads i 2019. For så vidt angår de forenklede regler for skibe og fly, er anvendelsen af elektronisk manifest planlagt til at kunne effektueres 1. maj 2018. For den papirbaserede håndtering af EU-forsendelsesprocedure for jernbane, luftfragt og søtransport, så gælder de gamle regler frem til opgraderingen af NCTS, der forventes færdig i 2019.

Varerne skal under hele transporten - fra afgangstoldstedet eller en godkendt afsender til bestemmelsestoldstedet eller en godkendt modtager - være ledsaget af et ledsagedokument, der er en udskrift af den elektroniske angivelse, samt den eventuelle tilhørende varepostliste.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter