Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-262/10,  Döhler Neuenkirchen GmbH

Manglende indgivelse af afslutningsopgørelsen inden for den fastsatte frist udgør en misligholdelse af en af de forpligtelser, der opstår ved anvendelse af proceduren for aktiv forædling, hvilket medfører at toldskylden skal anses for at være opstået i henhold til TK art. 204, stk. 1, litra a), for samtlige de varer, hvor sidste frist for indgivelse af afslutningsopgørelse er overskredet. Toldskylden anses dog ikke for opstået, hvis betingelserne i GB art. 859, nr. 9) kan anses for at være opfyldt.

C-28/11, Eurogate Distribution

En manglende bogføring i toldoplagsregnskabet på tidspunktet for varernes fraførsel fra toldoplaget anses for en misligholdelse af bevillingshavers bogføringsforpligtelse, hvilket medfører at toldskylden anses for opstået i henhold til TK art. 204, stk. 1, litra a), uanset at varerne efterfølgende var genudført af EU.

Domstolen har i sag C-226/14 truffet afgørelse om, hvorvidt misligholdelsen medfører momspligt i den pågældende sag. Se afsnit D.A.4.9.3.