Bevillingshaver skal underrette toldmyndigheden om alle forhold, der opstår efter, at bevillingen er udstedt, og som kan formodes at have betydning for bevillingens opretholdelse eller indhold. Se EUTK artikel 23, stk. 2.

En bevilling kan suspenderes, hvis toldmyndigheden eller bevillingshaver konstaterer, at bevillingshaver midlertidigt ikke er i stand til at opfylde de betingelser, der er fastsat i bevillingen. Se DF artikel 16.

En bevilling kan annulleres eller tilbagekaldes efter bestemmelserne i EUTK artikel 27 og 28.

En bevilling annulleres, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

  • Bevillingen er udstedt på urigtige eller ufuldstændige oplysninger

  • Bevillingshaver vidste eller burde med rimelighed have vidst, at oplysningerne var urigtige eller ufuldstændige

  • Hvis oplysningerne havde været rigtige og fuldstændige, ville toldmyndighedens afgørelse have været anderledes.

Annulleringen får virkning fra den dato, bevillingen fik gyldighed. Der kan således blive tale om opkrævning af told og andre afgifter for varer, der allerede er indført i henhold til bevillingen.

En bevilling tilbagekaldes eller ændres i følgende tilfælde:

  • Hvis en eller flere af betingelserne for at udstede bevillingen ikke var eller ikke længere er opfyldt

  • Efter ansøgning fra bevillingsindehaveren.

Tilbagekaldelsen/ændringen får virkning fra den dato, hvor bevillingshaver modtager afgørelsen. Toldmyndigheden kan dog undtagelsesvis tillade, at tilbagekaldelsen/ændringen først får virkning på et senere tidspunkt.

Tilbagekaldelse, ændring eller suspension af en bevilling får normalt ikke virkning for de varer, der allerede er henført under en særlig procedure. Se EUTK artikel 30.

Se også

Se også afsnit A.A.5.4 om suspension, annullering og tilbagekaldelse af en toldafgørelse.