Toldmyndigheden skal hurtigst muligt og inden 30 dage efter ansøgningens modtagelse verificere og antage eller afvise ansøgningen. Se EUTK artikel 22, stk. 2.

Toldmyndigheden skal træffe afgørelse om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes, inden for følgende frist regnet fra det tidspunkt, hvor ansøgningen er antaget:

  • 30 dage, hvis ansøgningen vedrører bevilling til proceduren for midlertidig import, særligt anvendelsesformål eller aktiv/passiv forædling. Denne frist forlænges med et år, hvis der skal foretages en undersøgelse af de økonomiske forudsætninger i EU-regi. Se nærmere om de økonomiske forudsætninger i afsnit F.A.25.5.

  • 60 dage, hvis ansøgningen vedrører bevilling til drift af et toldoplag

  • 120 dage, hvis ansøgningen involverer flere medlemsstater.

Disse sagsbehandlingsfrister kan forlænges, hvis toldmyndigheden i forbindelse med behandling af ansøgningen anmoder ansøgeren om at fremlægge yderligere oplysninger.

Se DF artikel 13 og 171.

I de tilfælde, hvor ansøgningen er indgivet i form af en toldangivelse, vil en eventuel bevilling tage form af en frigivelse af varerne til den på toldangivelsen ansøgte toldprocedure. Se GF artikel 262.

Se også

Se også om de generelle regler og frister vedrørende afgørelser, der træffes af toldmyndigheden, i afsnit A.A.7.8.