I EU-toldkodeksen (EUTK) er der fastsat bestemmelser om særlige procedurer, som ikke-EU-varer, der importeres til EU's toldområde, kan henføres under i stedet for at blive angivet til fri omsætning.

Dette afsnit handler om de fælles bestemmelser, der gælder dels for at opnå en bevilling til en særlig procedure dels for at anvende de særlige procedurer.

Dette afsnit omhandler ikke forsendelsesproceduren og oplagring af varer i frizoner. Forsendelsesproceduren og proceduren for oplagring af varer i frizoner er begge omfattet af de særlige procedurer, men er som hovedregel undtaget fra de almindelige fælles bestemmelser, der er fastsat for de særlige procedurer. Der henvises derfor til de respektive afsnit. Se afsnit F.A.20 EU-forsendelse og F.A.22 Frizoner.

Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Formål og lovgrundlag (F.A.19.1)

 • Ansøgning og bevilling (F.A.19.2)

 • Regnskaber (F.A.19.3)

 • Afslutning af en særlig procedure (F.A.19.4)

 • Overdragelse af rettigheder og forpligtelser (F.A.19.5)

 • Varebevægelser (F.A.19.6)

 • Sædvanlige behandlinger (F.A.19.7)

 • Ækvivalente varer (F.A.19.8)

 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv. (F.A.19.9)

Bemærk

Med vedtagelsen af EUTK har de hidtidige toldprocedurer af økonomisk betydning ændret betegnelse. I EUTK benævnes disse toldprocedurer ved samlebetegnelsen særlige procedurer. Til de særlige procedurer hører nu også varer til særligt anvendelsesformål (end-use) og oplagring af varer i frizoner.

Overgangsbestemmelser

Bevillinger til toldprocedurer af økonomisk betydning og til særligt anvendelsesformål, der er udstedt før den 1. maj 2016, og som er gyldige efter denne dato, vil bevare deres gyldighed i følgende omfang:

 • For bevillinger med ophørsdato: indtil bevillingens ophørsdato, eller indtil den 1. maj 2019, alt efter hvilken dato der er den første

 • For bevillinger uden ophørsdato: indtil der er foretaget fornyet vurdering af bevillingen.

Se DF artikel 250 og 251.

Toldstyrelsen er forpligtet til at træffe afgørelse om udstedelse af nye bevillinger og tilbagekaldelse af de hidtidige bevillinger som følge af en revurdering, der skal være foretaget inden den 1. maj 2019. Se GF artikel 345.

En bevilling, der er udstedt før den 1. maj 2016 og som fortsat er gyldig, kan således anvendes efter formålet også efter den 1. maj 2016. Når bevillingen anvendes, skal bevillingshaver og den person, der er ansvarlig for proceduren, overholde de betingelser for anvendelsen af bevillingen, der er fastsat i EU-toldkodeksen og de tilhørende delegerede- og gennemførelsesforordninger. Se DF artikel 254.

Se også

De bestemmelser, der gælder særskilt for hver enkelt procedure, er beskrevet i de selvstændige afsnit for de respektive procedurer. Det er væsentligt for at få det fulde kendskab til en bestemt særlig procedure, at både nærværende afsnit og det relevante af de nedenstående afsnit gennemgås:

 • Afsnit F.A.21 Toldoplag og andre oplagstyper

 • Afsnit F.A.23 Midlertidig import

 • Afsnit F.A.24 Særligt anvendelsesformål (enduse)

 • Afsnit F.A.25 Aktiv forædling

 • Afsnit F.A.26 Passiv forædling.