Henføres de importerede varer eller forædlingsprodukterne efterfølgende til fri omsætning i EU, skal de handelspolitiske foranstaltninger iagttages på dette tidspunkt.

Beregnes toldskylden for forædlingsprodukterne på baggrund af tariferingen, toldværdien, mængden, arten og oprindelsen af de varer, der oprindeligt blev henført under aktiv forædling, anvendes de handelspolitiske foranstaltninger for disse varer.

Dette gælder dog ikke for affald og skrot.

Beregnes toldskylden derimod ud fra forædlingsprodukternes art, mængde og værdi, skal de handelspolitiske foranstaltninger for disse varer kun finde anvendelse, hvis de oprindeligt importerede varer er omfattet af samme handelspolitiske foranstaltning.

Se EUTK art. 202, stk. 1-3 og Afsnit F.A.25 om aktiv forædling.

Handelspolitiske foranstaltninger finder ikke anvendelse på forædlingsprodukter, der overgår til fri omsætning efter passiv forædling når:

  • Forædlingsprodukterne bevarer deres EU-oprindelsesstatus. Se EUTK art. 60

  • Den passive forædling omfatter reparation, herunder fremgangsmåden med standardombytning jf. EUTK art. 261, eller

  • Den passive forædling følger efter yderligere forædling. Se EUTK art. 258

Se EUTK art. 202, stk. 4.