Fremgangsmåden i forbindelse med varer under midlertidig opbevaring vil indtil ibrugtagning af en harmoniseret it-understøttelse af angivelsen til midlertidig opbevaring i al væsentlighed være den samme som hidtil. Se DF art. 2, stk. 4 i kombination med DFO bilag 1 til.

For en nærmere beskrivelse heraf henvises derfor til det gamle afsnit om Fortoldning. Se afsnit F.A.33.

Varer fra lande uden for EU vil dog fremover kunne være under midlertidig opbevaring i højst 90 dage. Se EUTK art. 149.

Anvendelse af midlertidig opbevaring vil også fremover kræve bevilling.

Bevillinger til drift af lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring, der udstedes fra 1. maj 2016 forudsætter, at følgende betingelser er opfyldt:

 • Ansøgeren skal være etableret inden for EU
 • Ansøgeren yder den nødvendige sikkerhed for, at transaktionerne forløber korrekt. Har ansøgeren AEO-bevilling til at benytte forenklede toldbestemmelser, anses ansøgeren for at opfylde dette krav, hvis der er taget hensyn til drift af lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring i AEO-bevillingen.
 • Ansøgeren skal stille sikkerhed.
 • Bevilling gives kun, hvis toldmyndighederne kan foretage toldtilsyn uden, at dette forudsætter uforholdsmæssig administration set i forhold til det økonomiske behov for bevillingen.
 • Der skal føres regnskab, som skal indeholde følgende:
  • Henvisning til angivelser til midlertidig opbevaring samt afslutning af disse.
  • Dato og elementer til identifikation af alle dokumenter angående varer under midlertidig opbevaring.
  • Elementer til identifikation af varerne i form af kollienes numre, antal og art, varemængde, sædvanlig handelsbetegnelse eller teknisk betegnelse for varerne, og hvis relevant identifikationsmærker for containere.
  • Placering af varer og oplysning om flytning af disse.
  • Oplysning om varernes toldmæssige status.
  • Oplysning om behandlinger til varernes bevarelse i uændret stand.
  • Hvis varer under midlertidig opbevaring flyttes mellem lagerfaciliteter i forskellige EU-lande, skal regnskabet indeholde oplysning om ankomst til bestemmelsesstedet.
  • Hvis regnskabet ikke er en del af hovedbogholderiet for told, skal der henvises til dette.
   Hvis varerne ikke flyttes mellem forskellige lagerfaciliteter, kan der fritages for krav om nogle af regnskabsoplysningerne, hvis dette ikke er til skade for toldtilsyn med og toldkontrol af varerne.
   En virksomhed med AEO-bevilling til at anvende forenklede toldbestemmelser anses for at opfylde regnskabsbetingelserne, hvis virksomhedens regnskaber er passende for midlertidig opbevaring.
 • En lagerfacilitet til midlertidig opbevaring må ikke anvendes til detailsalg.
 • Hvis varerne udgør en fare eller vil kunne påvirke andre varer, kræves særlige faciliteter.
 • En lagerfacilitet til midlertidig opbevaring kan alene drives af bevillingshaveren.

Se EUTK art. 148, stk. 1 - 4 og DF art. 116 og 117.

Hvis det ikke øger risikoen for svig kan toldmyndighederne give bevillingshaveren tilladelse til at flytte varer under midlertidig opbevaring mellem forskellige lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring i følgende tilfælde:

 • Flytningen sker på en toldmyndigheds ansvar.
 • Flytning er alene omfattet af en enkelt tilladelse udstedt til en virksomhed med AEO-bevilling til at anvende forenklede toldbestemmelser.
 • Flytning af varer under midlertidig opbevaring sker mellem forskellige lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring, der er dækket af forskellige bevillinger til drift af disse, hvis samtlige indehaverne af bevillingerne er virksomheder med AEO-bevilling til at anvende forenklede toldbestemmelser.

Se EUTK art. 148, stk. 5 og DF art. 118.

Hvis der er økonomisk behov derfor, og toldtilsynet ikke berøres negativt, kan toldmyndighederne tillade, at der oplagres EU-varer i en lagerfacilitet til midlertidig opbevaring. Sådanne varer anses ikke for at være under midlertidig opbevaring. Se EUTK art. 148, stk. 6.