Importøren skal sammen med fortoldningsangivelsen give en specifikation af værdien for hver varekode.

Når toldværdideklarationen er obligatorisk, gives specifikationen på deklarationens side 2. Importørens underskrift på deklarationens side 1 gælder også for oplysningerne i værdispecifikationen.

Når toldværdideklarationen ikke er obligatorisk, kan specifikationen enten foretages på toldværdideklarationens side 2, på et separat papir eller på fakturaen (med i et særligt stempel eller blot skrevet). Når deklarationen afgives på denne måde, er det en forudsætning, at specifikationen indeholder alle de oplysninger, der er relevante for ansættelsen af toldværdien.

Det er ikke nødvendigt at afgive en værdispecifikation, hvis:

  • Der er tale om en enkelt varelinje.
  • Handelsbetingelserne er CIF et sted i Danmark. Se afsnit F.A.2 Definitioner, begreber og forkortelser.
  • Fakturaen er udstedt i danske kroner.
  • Der i øvrigt ikke er forhold, der medfører en justering af fakturaprisen.

Det er heller ikke nødvendigt at afgive værdispecifikation for sendinger, der udelukkende omfatter varer, der er toldfri efter toldtariffen eller toldfri efter en præference-, toldkontingent-, importloft- eller suspensionsordning.

Digitale værdispecifikationer

Importører og speditører m.fl., som anvender it-systemer, kan ansøge de danske toldmyndigheder om at få tilladelse til at give værdispecifikationen i form af en digital specifikation.

Inden tilladelsen gives, må virksomheden forelægge de danske toldmyndigheder eksempler på, hvordan den vil udfærdige digitale specifikationer.

Toldværdispecifikationen skal gives, uanset om fortoldningen foretages på grundlag af en fortoldningsangivelse (enhedsdokument) eller om den foretages digitalt.

Foretages angivelsen digitalt, skal værdispecifikationen dog ikke afgives til de danske toldmyndigheder i forbindelse med fortoldningen, men opbevares hos importøren og kunne fremvises på forlangende.