Transportomkostninger skal medregnes i toldværdien, når der er tale om omkostningerne for transporten til EU's ydre grænse. Det er derfor vigtigt, at få fastlagt det rette indførelsessted i EU.

Indførselsstedet som fastsat i EUTK artikel 71, stk. 1, litra e, retter sig derfor efter varernes transportmåde frem til deres indførsel i EU.

I GF artikel 137, fastsættes de nærmere regler for placeringen af indførselsstedet, afhængigt af den transportmåde, hvorved varerne bliver bragt ind i EU.

Transportvej/transportmåde

Indførselstoldsted

Varer, der transporteres ad søvejen         

Den havn, som varerne ankommer til først i EU's toldområde

Varer, der transporteres ad søvejen til et af de franske oversøiske territorier, og direkte videre til en anden del af EU's toldområde

Den havn, som varerne ankommer til først i EU's toldområde, forudsat at de blev losset eller omladet dér.

Varer, der uden omladning overgår fra søtransport til transport ad indre vandveje

Den første havn, hvor der kan foretages omladning

Varer, der transporters med jernbane, ad indre vandveje eller ad landevej

Indgangstoldstedet

Varer, der transporters på anden måde

Det sted, hvor grænsen til EU's toldområde overskrides

Såfremt varerne efter at være bragt ind i EU, transporteres direkte til et bestemmelsens sted i EU, via er område eller territorie, som ikke er en del af EU's toldområde, kan det første indførselssted i EU stadig lægges til grund ved fastsættelse af toldværdien.

Det er en betingelse at varerne transporteres direkte til bestemmelsesstedet ad almindelige transportveje.

Dette gælder fx ved transport gennem:

  • Schweitz,
  • Hviderusland,
  • Rusland,
  • Bosnien - Hercegovina,
  • Serbien og
  • Montenegro eller
  • Den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

Dette gælder også for varer, der udelukkende af transportmæssige grunde er blevet losset, omladet eller midlertidigt immobiliseret i territorier, der ligger uden for EU's toldområde.

Såfremt varerne under transporten har været omladet eller losset, anvendes en af følgende muligheder til at fastsætte indførselsstedet, afhængigt af transportmåden:

  • Lossehavnen - når varerne er transporteret ad søvejen

  • Havnen, eller det sted, hvor varerne overskrider grænsen til EU's toldområde - når varerne transporteres med andre transportmidler.

Se GF artikel 137, stk. 2 til 4.

Eksempel

Et parti varer transporteres fra Damaskus til Barcelona. Varerne sendes med fly fra Damaskus til Athen for derefter at blive transporteret med skib til Barcelona. Athen betragtes her som første indførselssted i EU.

Bemærk, at der gælder særlige regler med hensyn til indførselsstedet for varer, der indføres via et af de franske oversøiske departementer.

Eksempel

EU Domstolen har i sag C-C-59/16, The Shirtmakers, præciseret sin praksis fra Unifert-Dommen. I den konkrete dom, havde en importør i EU har indført tekstilvarer fra Asien og i den forbindelse har indgået en aftale med et fragtselskab, der skulle forestå transporten til EU, oplagringen og toldformaliteterne ved indførslen.

 Dette fragtselskab har derefter indgået aftaler med transportselskaber vedrørende transporten af tekstilsvarerne til EU. Selskabet har for disse transporter udstedt fakturaer til importøren, hvor fakturabeløbet er opgjort som de transportomkostninger, der var faktureret fra transportselskaberne med tillæg for fragtselskabets egne udgifter og en avance.

 Ved indførslen af de pågældende tekstilvarer, var der i angivelsen af transportomkostninger efter EF-Toldkodeksens artikel 32, stk. 1, litra e), nr. i) kun anført de udgifter som transportselskaberne havde faktureret fragtselskabet.

EU toldmyndigheden har efterfølgende forhøjet de angivne transportomkostninger med den begrundelse, at transportomkostningerne efter EF-Toldkodeksens artikel 32, stk. 1, litra e) skal angives med det fakturabeløb, som fremgår af fakturaen fra fragtselskabet til importøren for transporten af det pågældende vareparti.

 Den forelæggende ret i bad EU-Domstolen om svar på, hvorvidt EF-Toldkodeksens artikel 32, stk. 1, litra e), nr. i) skulle fortolkes således, at der til toldværdien alene skal tillægges de beløb som den faktiske transportør har faktureret for transporten, selvom transportomkostningerne er faktureret til en anden person end importøren, og denne person for sine ydelser har faktureret importøren et højere beløb. Eller om både transportudgifterne og fragtselvskabet udgifter skal medregnes i toldværdien.

Domstolen konkluderede at det er alle omkostningerne, der skal medregnes i toldværdien, da alle omkostningerne kan anses for at have direkte relation til varens transport.