Transaktionsværdien er lig med varens nettopris, det vil sige den pris, der faktisk er betalt forud for fortoldningstidspunktet, eller som skal betales på et senere tidspunkt. Er der på tidspunktet for antagelsen af toldangivelsen indrømmet en rabat, kan denne dermed påvirke den pris, der er betalt eller skal betales.

Dette indebærer, at en rabat eller en anden prisnedsættelse kan fratrækkes prisen ved fastsættelse af toldværdien, så den reelle nettopris fremkommer.

Det er en betingelse, at størrelsen og anvendelsen af rabatten fremgår af salgskontrakten på tidspunktet for antagelsen af toldangivelsen. Importøren skal altså have et lovligt krav på rabatten på fortoldningstidspunktet, og rabatten skal vedrøre de varer, der angives/indfortoldes. En rabat, der vedrører en tidligere handel, kan altså ikke anvendes i forbindelse med en senere handel.

Der skal også tages hensyn til rabatter, der ydes i forbindelse med tidlig betaling. Dette gælder også for varer, som endnu ikke er betalt på tidspunktet for antagelsen af toldangivelsen.

Et nedslag, der først ydes efter værdiansættelsestidspunktet (fx ved årets udgang), det vil sige, når der ikke foreligger et krav fra begyndelsen, kan dog ikke tages i betragtning. Tilsvarende kan der ikke tages hensyn til rabatter, som er en konsekvens af ændringer i kontrakten, men som er foretaget efter antagelsen af toldangivelsen.

Se GF art. 130.

Der findes forskellige former for rabatter. Der skelnes generelt mellem rabatter, der ydes på baggrund af henholdsvis kontant betaling eller købt mængde.

Kontantrabatter

Kontantrabatter er fradragsberettigede, når de opnås som følge af betaling inden for den frist, som sælgeren har fastsat.

Se GF art. 130, stk. 2.

Hvis varepartiet er betalt forud for fortoldningstidspunktet, skal den faktisk opnåede rabat fratrækkes. Hvis betaling ikke er sket på fortoldningstidspunktet, skal den rabat fratrækkes, som køberen ville kunne opnå, hvis betalingen fandt sted på fortoldningstidspunktet. Det skal dog kunne dokumenteres, at der er tilbudt en rabat, der faktisk er opnået eller er opnåelig.

Eksempel

Fakturadato: 01.02.2016

Betalingsvilkår:

Inden 15.02.2016: 4 pct. rabat

Inden 01.03.2016: 2 pct. rabat

Herefter ingen rabat.

Fortoldningsdato: 20.02.2016

Følgende rabat kan fratrækkes:

Er varerne betalt inden 15.02.2016: 4 pct.

Er varerne betalt mellem 15.02.2016 og 20.02.2016: 2 pct.

Er varerne ikke betalt på fortoldningsdagen: 2 pct. fordi rabatten ville være opnåelig på fortoldningstidspunktet.

Mængderabatter

Mængderabatter kan fradrages, i det omfang de er opnåelige på fortoldningstidspunktet og de vedrører det vareparti, der skal fortoldes.

Rabat, der ydes for tidligere leverede varer eller efterfølgende reguleres, kan ikke fratrækkes, da denne rabat ikke forelå ved fortoldningstidspunktet. Bonus for de varer der er leveret i perioden, kan altså kun anerkendes for så vidt angår den del, som vedrører det vareparti, der fortoldes.

Se GF art. 130, stk. 3.

Se desuden afsnit F.A.10.6.6 om erstatnings- og garantileverancer.