Transaktionsværdien er i EUTK art. 70, stk. 1, defineret som "den pris, der faktisk er betalt eller skal betales for varerne ved salg til eksport til EU's toldområde, om nødvendigt justeret".

EU-Domstolen har bestemt, at transaktionsværdien er en faktor, der eventuelt skal justeres, hvis det er nødvendigt for at undgå, at der fastsættes en vilkårlig eller fiktiv toldværdi. Se sag C-256/07, Mitsui & Co. Deutschland, præmis 24.

"Den pris, der faktisk er betalt eller skal betales" skal altså omfatte den fulde betaling, som køberen betaler til sælgeren eller tredjemand for de importerede varer som betingelse for handlen.

Se EUTK art. 70, stk. 2.

Overførsler af dividender og andre betalinger fra køberen til sælgeren, som ikke vedrører de indførte varer, er derfor ikke en del af toldværdien.

Sælgeren eller den tredjemand, som skal modtage betalingen, skal være en af følgende personer:

  • Sælgeren

  • En tredjemand til fordel for sælgeren

  • En tredjemand, der er indbyrdes afhængig af sælgeren

  • En tredjemand, hvem betalingen sker som led i opfyldelse af en af sælgerens forpligtelser.

Betalinger kan ske i form af kreditbeviser eller omsætningspapirer, og kan ske ved direkte eller indirekte betaling.

Har køberen eller en virksomhed, der er afhængig af køberen, foretaget aktiviteter, herunder markedsføringsaktiviteter, skal disse aktiviteter ikke anses for at være en indirekte betaling til sælger.

Dette gælder dog ikke, hvis aktiviteten er omfattet af EUTK art. 71, da dette vil medføre en justering af prisen. Dette kunne fx være emballageomkostninger. Se afsnit F.A.10.2.3 om elementer, der indgår i transaktionsværdien.

Se GF art. 129.

Ved markedsføringsaktiviteter, der relaterer sig til toldværdiansættelse, forstås "alle de aktiviteter vedrørende annoncering og markedsføring af og salgsfremmende foranstaltninger for de pågældende varer samt enhver aktivitet vedrørende garantier eller sikkerhedsstillelse for disse."

Se GF art. 1, stk. 2, nr. 8.