Ved vedtagelsen af den nye GSP reform tilbage i 2010, blev der skabt grundlag for en ændring af den måde hvorpå varers oprindelse bekræftes, for at kunne anvende EU's arrangement med generelle toldpræferencer (GSP). Princippet bag reformen var, at det fremadrettet skal være eksportørerne, som skal forsyne deres kunder direkte med udtalelser om oprindelse, eftersom det er eksportørerne som bedst ved, hvilken oprindelse deres produkter har. Derved vil myndighederne i GSP-landene eller EU's medlemsstater ikke længere være involveret i udstedelsen af oprindelsescertifikater.

For at eksportørerne selv skal kunne udstede udtalelser om oprindelse, skal de være registreret i det nye Registreret Eksportør System (REX). Det påhviler derfor Kommissionen at oprette et sådant elektronisk system, så myndighederne i GSP-landene og EU, kan registrere eksportørerne i systemet. Eksportørerne i EU skal, hvis de bl.a. ønsker at anvende reglerne for bilateral kumulation under GSP-ordningen eller at udstede erstatningsudtalelser om oprindelse, også registreres i REX-systemet hos de nationale myndigheder.

Det er hensigten, at Norge og Schweiz, samt Tyrkiet, når landet opfylder visse betingelser, skal anvende systemet med registrerede eksportører, og derfor bør deres eksportører også have mulighed for at blive registreret med henblik på at kunne udfærdige udtalelser om oprindelse i forbindelse med bilateral kumulation eller at udfærdige erstatningsudtalelser om oprindelse i forbindelse med videreforsendelse af varer.

REX systemet er pr. 1. januar 2017 trådt i kraft, dog kun i relation til GSP-ordningen. 

Reglerne for REX systemet fremgår af Kommissionens Gennemførelsesforordning (GF) i artiklerne 70, 72, 78-80, 82-93, 99-109

Overgangsbestemmelser for EU-medlemsstaterne indtil anvendelsen af REX

Den 1. januar 2017 begynder toldmyndighederne i EU registreringen af eksportører. Toldmyndighederne indstiller d. 1. januar 2018 udstedelsen af EUR.1-certifikater med henblik på bilateral kumulation.

Indtil 31. december 2017 udsteder toldmyndigheder EUR.1-certifikater eller erstatningscertifikater FORM A efter anmodning fra eksportører, som endnu ikke er registreret i GSP-landet. Dette gælder også, hvis produkter med oprindelsesstatus sendes til EU ledsaget af en udtalelse om oprindelse, som er udfærdiget af en registreret eksportør i GSP-landet.

Så snart en eksportør er registreret og registreringen er godkendt af myndighederne, kan eksportøren udfærdige udtalelser om oprindelse for produkter med oprindelsesstatus, når værdien er over 6.000 Euro. Hvis værdien af produkterne med oprindelsesstatus er under 6.000 Euro kan eksportørerne i EU, uanset om de er registreret eller ej, udstede udtalelser om oprindelse fra d. 1. januar 2017.

Se GF artikel 85.

Overgangsbestemmelser for GSP landene indtil anvendelsen af REX

For eksportørerne i GSP landene, gælder der en indfasningsperiode. Myndighederne skal begynde registreringen af deres eksportører fra d. 1. januar 2017.

I en periode på 12 måneder efter den dato, hvor det præferenceberettigede land begynder registreringen af eksportører, fortsætter myndighederne i det præferenceberettigede land med at udstede FORM A efter anmodning fra eksportører, der endnu ikke er registreret på det tidspunkt, hvor der anmodes om certifikatet. Dette certifikat skal accepteres i EU som bevis for oprindelse, hvis det er udstedt inden eksportøren er blevet registreret. Hvis der er problemer med at afslutte registreringsproceduren indenfor de 12 måneder, kan Kommissionen anmodes om en forlængelse. Denne forlængelse må ikke overstige 6 måneder.

Fra den dag, hvor GSP-landet har til hensigt at begynde registreringen, kan eksportørerne uanset om de er registrerede eller ej, udstede udtalelser om oprindelse for produkter hvis værdi ikke overstiger 6.000 Euro.

Fra den dag hvor eksportørens registrering er gyldig, kan denne udfærdige udtalelser om oprindelse for produkter med oprindelsesstatus og hvor værdien overstiger 6000 Euro.

Fra d. 30. juni 2020 skal alle sendinger, der kommer fra et GSP-land, og som indeholder produkter med oprindelsesstatus og overstiger 6.000 euro, være ledsaget af en udtalelse om oprindelse. 

Se GF artikel 79.

Registreringsprocedurer

For at en eksportør kan blive en "registreret eksportør" og derved selv kan udstede udtalelser om oprindelse, skal der indgives en ansøgning til de kompetente myndigheder i det GSP-land eller den EU's medlemsstat, hvor den pågældende er hjemmehørende. Det vil sige der, hvor vedkommende har hovedsæde eller er fast etableret. Ansøgningsskemaet fremgår af bilag 22-06.

En dansk virksomhed skal indsende ansøgningen til rex@skat.dk.

Når der skal ske eksport under GSP-ordningen eller den generelle præferenceordning i Norge, Schweiz eller Tyrkiet, er det kun nødvendigt at registrerer eksportørerne én gang.

Hvis ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, giver myndighederne meddelelse om, det registrerede eksportørnummer som er blevet tildelt, samt registreringens gyldighedsdato. Hvis oplysningerne i ansøgningen er ufuldstændige, vil myndighederne meddele eksportøren dette.

Se GF artikel 80 og 86.

For eksportører i EU som ønsker at anvende reglerne for bilateral kumulation under GSP-ordningen, skal disse også registreres for selv at kunne udstede udtalelser om oprindelse. Se GF artikel 92, stk. 4

Adgang til REX databasen

EU Kommissionen vil få adgang til alle oplysninger som kommer til at ligge i REX-systemet. Myndighederne i GSP-landet vil komme til at få adgang til de oplysninger omkring de eksportører som de selv har registreret.

Myndighederne i EU's medlemsstater vil få adgang til de oplysninger som de selv har registreret samt de oplysninger om eksportører som myndighederne i GSP-landene, Norge, Schweiz eller Tyrkiet har registreret. Denne adgang gives bl.a. med henblik på at foretage verifikation eller kontrol af frigivelse.

Hvis eksportørerne giver samtykke til det, kan EU-Kommissionen gøre nogle af oplysningerne tilgængelige for offentligheden. Dog vil nogle oplysninger altid være tilgængelige for offentligheden, bl.a. eksportørnummeret.

Se GF artikel 82.

Fjernelse af eksportører fra REX

Hvis en eksportør har ændringer til de oplysninger som allerede er givet til myndighederne, skal denne med det samme give besked herom. Hvis betingelserne for eksport ikke længere er opfyldt, skal der også straks gives besked til myndighederne om dette. Derfor skal en eksportør sørger for, at holde sine registreringsoplysninger ajour. Hvis dette ikke sker, kan myndighederne tilbagekalde registreringen med virkning for fremtiden. En eksportør kan ansøge igen, hvis der er rettet op på de forhold som førte til tilbagekaldelsen af deres registrering.

Se GF artikel 89.

Udstedelse af udtalelser om oprindelse og erstatning af denne

Med vedtagelsen af REX-systemet, er det ikke længere myndighederne, der står for udstedelsen af oprindelsesbeviser, men i stedet eksportørerne. Disse kan udstede en udtalelse om oprindelse som er gyldig i 12 måneder fra udfærdigelsesdatoen. Der skal udfærdiges en udtalelse om oprindelse for hver sending, men en udtalelse kan dog også dække flere sendinger under nogle nærmere betingelser.

Når en eksportør har modtaget REX-nummer skal der ved udførsel af varer med oprindelsesstatus anføres følgende i udførselsangivelsens rubrik 44:

  • hvis beløbet er under 6 000 EUR - C100 + Rex-nummeret samt U164
  • hvis beløbet er over 6 000 EUR -  C100 + Rex-nummeret samt U165 

Hvis virksomheden ikke har et REX-nummer og har skal udføre produkter med oprindelsesstatus, hvor den samlede værdi deraf ikke overstiger 6 000 EUR skal der på i udførselsesangivelsens rubrik 44 anføres U 166.

I de situationer, hvor varerne endnu ikke er overgået til fri og stadig er under et toldstedskontrol, kan den som videresender varerne, erstatte den originale udtalelse om oprindelse med en eller flere erstatningsudtalelser om oprindelse. Dette kan ske i de situationer, hvor eller nogle af varerne skal sendes til et andet sted i EU eller til Norge eller Schweiz.

Videreforsendere af varerne, skal være registreret i REX-systemet for at kunne udstede en erstatningsudtalelse om oprindelse for de varer som skal sendes til andre steder i EU. Dette gælder for de sendinger hvis oprindelige værdi var over 6.000 EUR inden deling.

En videreforsender, som ikke er registreret i REX, kan dog udstede erstatningsudtalelser om oprindelse for varer hvis værdi inden delingen var over 6.000 EUR. Dette er under forudsætning af, at der vedlægges en kopi af den originale udtalelse om oprindelse, som er blevet udfærdiget i GSP-landet.

Det er kun videreforsendere af varer - som er registreret i REX systemet - der må udstede erstatningsudtalelser om oprindelse for produkter, der skal sendes enten til Norge eller Schweiz. En registreret videreforsender kan udstede en erstatningsudtalelse for varer henført under proceduren for aktiv forædling, der efter ompakning eller ommærkning skal videre til Norge eller Schweiz, hvis ompakningen eller ommærkningen ikke har ændret varernes karakter eller egenskaber.

Det er også tilladt at udstede erstatningsudtalelser på baggrund af en erstatningsudtalelse.

Erstatningsudtalelser er gyldige i 12 måneder.  Se GF artikel 99.