Indhold

Når en importør skal gøre krav på at få sine varer ind til præferencetold (dvs. nedsat told), skal der fremlægges bevis for varernes oprindelse i form af et oprindelsesbevis, som udstedes i eksportlandet. Dette skal fremlægges overfor toldmyndighederne i importlandet. Der kan være forskel på, hvilket oprindelsesbevis der skal fremlægges, alt efter hvilken handelsaftale der er tale om. Tjek derfor oprindelsesprotokollerne i den relevante handelsaftale for at finde ud af, hvilken oprindelsesdokumentation der skal fremlægges overfor toldmyndighederne.

For at der kan udstedes oprindelsesbevis, kræves det, at varerne har oprindelse i aftalelandet. Dette kan ske ved, at:

 • Varerne er fuldt ud fremstillet eller

 • Varerne skal være tilstrækkeligt bearbejdet eller forarbejdet (Listeregler/produktspecifikke regler).

Nedenfor gennemgås de forskellige former for oprindelsesdokumentation, der findes i de forskellige handelsaftaler. Oprindelsesdokumentationen skal kunne fremlægges for toldmyndighederne, hvis importørerne ønsker at få deres varer ind til præferencetold (nedsat told).

Der findes følgende typer af bevis for oprindelse:

 • GSP certifikater (FORM A)

 • Udtalelse om oprindelse og oprindelseserklæring (f.eks. for lande i GSP ordningen og EU-Canada aftalen)
 • Importørens kendskab (importers knowledge (f.eks. EU-Japan aftalen)

 • EUR 1/EUR-MED certifikater
 • Leverandørerklæringer og INF 4 oplysningscertifikat

 • AT.R. varecertifikat - Tyrkiet

 • Fakturaerklæringer og godkendt eksportør

 • Erstatnings- og duplikatcertifikater

 • Efterfølgende udstedelse af oprindelsescertifikater

Bemærk: På EU Kommissionens hjemmeside kan man finde nogle retningslinjer omhandlende de tekniske krav til trykning af EUR.1, EUR-MED, A.TR. og FORM A certifikater. Disse kan findes på dette Link.

GSP certifikater (FORM A)

Under GSP aftalen, bevises oprindelsen ved et FORM A certifikat, som udstedes af eksportlandets myndigheder efter skriftlig ansøgning fra eksportøren eller dennes repræsentant. Ansøgningen skal være ledsaget af al relevant information, der kan bevise, at de produkter, der skal eksporteres til EU, opfylder betingelserne for udstedelse af et FORM A certifikat. FORM A certifikatet, skal udstedes ved brug af formularen i GF bilag 22-08.

Bemærk: I tilfælde af, at reglerne for bilateral kumulation anvendes under GSP-aftalen, bevises oprindelsen i EU enten ved et EUR.1 certifikat eller en fakturaerklæring jf. GF artikel 77.For yderligere information om kumulation, se afsnit F.A.9.6.8

Toldmyndighederne er berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol, som de finder hensigtsmæssige, for at verificere, om produktet opfylder alle de relevante oprindelsesregler.

Det er ikke obligatorisk at udfylde rubrik 2 og 10 på FORM A certifikatet. I rubrik 12 anføres "Unionen" eller navnet på en af medlemsstaterne. Datoen for udstedelsen af FORM A certifikatet skal anføres i rubrik 11. Underskriften i denne rubrik, som er forbeholdt af toldmyndighederne, der udsteder certifikatet, og eksportørens bemyndigede repræsentants underskrift, der skal anbringes i rubrik 12, skal være håndskrevne. Se GF art. 74, stk. 6. Certifikatet udfyldes yderligere i overensstemmelse med vejledningen, som fremgår på certifikatets bagside. Vær opmærksom på, at underskrifter skal være håndskrevne.

Bemærk: At FORM A certifikater ved indførslen af REX systemet udfases. Disse erstattes i stedet for af "udtalelser om oprindelse" som udstedes af eksportøren.

Udtalelse om oprindelse og oprindelseserklæring

En række af de lande og områder, som EU har frihandelsaftaler med, skal anvende det såkaldte REX-system for at kunne benytte sig af de fordele, der er knyttet til frihandelsaftalen. REX står for Registered Exporter System og er et system, hvor eksportører skal registreres for at kunne udstede et oprindelsesbevis (udtalelse om oprindelse eller oprindelseserklæring alt efter hvilken frihandelsaftale, der er tale om). Oprindelsesbeviset skal således ikke udstedes og attesteres af toldmyndighederne. Oprindelsesbeviset udfærdiges således af eksportøren, og det anvendes af importøren til at opnå nedsat told eller toldfrihed.

Vær opmærksom på, at eksportøren altid skal være registreret i REX systemet for at kunne udstede et oprindelsesbevis, hvis værdien af de sendte varer med præferenceoprindelse overstiger 6.000 euro (for OLT-lande 10.000 euro). Hvis den samlede værdi ikke overstiger 6.000 euro (for OLT-lande 10.000 euro), behøver eksportøren derimod ikke at være registreret i REX-systemet for at kunne udstede oprindelsesbeviset. Læs mere om REX systemet under afsnittet " Varens oprindelse og præference " på skat.dk samt se afsnit F.A.9.8.

Importørens kendskab (Importers knowledge)

Nogle frihandelsaftaler kan indeholde mulighed for "Importørens kendskab", som giver importøren mulighed for at kræve præferencetoldbehandling kun baseret på sin egen viden om oprindelsesstatus for importerede produkter. Denne viden er baseret på oplysninger i form af understøttende dokumenter, som er i importørens besiddelse, leveret af eksportøren eller producenten af produktet. Disse oplysninger giver gyldigt bevis for, at produktet er kvalificeret som oprindelsesstatus. Da en importør fremsætter et krav ved hjælp af sin egen viden, anvendes der ingen erklæring om oprindelse, Importøren, der bruger 'importørs kendskab', behøver ikke at blive registreret i REX-databasen.

EUR 1/EUR-Med certifikater

Det er myndighederne i eksportlandet som udsteder et varecertifikat EUR.1. Dette sker efter skriftlig anmodning fra eksportøren eller dennes repræsentant, som har fået fuldmagt hertil. Ansøgning om EUR.1 varecertifikater fremsættes ved anvendelse af GF bilag 22-10. Eksportøren eller dennes repræsentant fremlægger sammen med ansøgningen al relevant dokumentation, der kan bevise, at de produkter, der skal eksporteres har præferenceoprindelse og dermed opfylder betingelserne for udstedelse af et varecertifikat EUR.1. Eksportøren forpligter sig til på forlangende af Toldmyndighederne at forelægge al yderligere dokumentation, som disse finder nødvendig med henblik på at fastslå rigtigheden af oprindelsesstatus for de produkter, der er omfattet af præferencebehandlingen, samt til at acceptere enhver kontrol fra de pågældende myndigheders side af regnskaber og af de nærmere omstændigheder ved fremstillingen af de pågældende produkter.

EUR-MED certifikater udstedes af Toldmyndighederne efter skriftlig anmodning fra eksportøren eller dennes repræsentant som har fået fuldmagt hertil i forbindelse med anvendelse af PEM konventionen. Du kan læse mere om PEM konventionen på kommissionens hjemmeside.

Leverandørerklæringer og INF 4 oplysningscertifikat

Ved efterfølgende kontrol af oprindelsesbeviser, kan en leverandørerklæring være nødvendig, for at kunne fastlægge en vares oprindelse. En leverandørerklæring indeholder altså oplysninger om varens oprindelse.

Reglerne for udstedelse af leverandørerklæringer var tidligere at finde i Rådets Forordning Nr. 1207/2001 af 11. juni 2001 som ændret ved Rådets Forordning Nr. 75/2008 af 28. januar 2008. Disse regler er nu indarbejdet i GF - artiklerne 61-66.

Leverandøren kan afgive erklæringen på fakturaen for den sending som den vedrører, eller den kan gives på en følgeseddel eller et andet handelsdokument, der beskriver varerne så detaljeret, at de kan identificeres.

En leverandørerklæring kan forelægges når som helst, også efter at varerne er blevet leveret. Se GF art. 61.

Hvis en leverandør regelmæssigt forsyner en eksportør eller en erhvervsdrivende med varesendinger, og man forventer, at disse sendinger har den samme oprindelsesstatus, kan leverandøren nøjes med at forelægge én erklæring, der dækker alle efterfølgende sendinger af de pågældende varer. Dette kaldes for en stående leverandørerklæring.

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/989 af 8. juni 2017 er gyldighedsperioden efter GF art. 62 ændret således:

En stående leverandørerklæring kan udfærdiges for forsendelser, der sendes i en periode, og skal angive tre datoer:

a) Den dato, hvor erklæringen er udfærdiget (udstedelsesdato).

b) Datoen for periodens påbegyndelse (startdato), som ikke må ligge mere end 12 måneder før eller mere end 6 måneder efter udstedelsesdatoen.

c) Datoen for periodens ophør (slutdato), som ikke må ligge mere end 24 måneder efter startdatoen.

Leverandørerklæringer udfærdiges for:

 • Produkter med præferenceoprindelsesstatus udfærdiges leverandørerklæringen som i bilag 22-15.

 • Stående leverandørerklæringer for produkter med præferenceoprindelsesstatus, udfærdiges leverandørerklæringen som i bilag 22-16.

 • Produkter, som har undergået bearbejdninger eller forarbejdninger i EU uden at opnå præferenceoprindelsesstatus, udfærdiges leverandørerklæringen som i bilag 22-17.

 • Stående leverandørerklæringer for produkter uden præferenceoprindelsesstatus anvendes bilag 22-18.

En leverandørerklæring skal være forsynet med leverandørens håndskrevne underskrift. Hvis både leverandørerklæringen og fakturaen udfærdiges elektronisk, kan de autentificeres elektronisk. Ellers kan leverandøren skriftligt tilkendegive overfor eksportøren eller den erhvervsdrivende, at han påtager sig det fulde ansvar for alle leverandørerklæringer.  

Se art. 63 i GF.

Toldmyndighederne kan anmode eksportøren eller den erhvervsdrivende om at indhente et INF 4 oplysningscertifikat. Dette certifikat skal indhentes fra leverandøren, som skal bekræfte, at leverandørerklæringen er korrekt og ægte. Dette attesteres af eksportlandets myndigheder på grundlag af en verifikation.

Et INF 4-oplysningscertifikat udstedes efter ansøgning fra leverandøren af toldmyndighederne i den EU medlemsstat, hvor leverandørerklæringen er blevet udfærdiget. INF 4-oplysningscertifikatet udstedes ved brug af formularen i bilag 22-02. Inden certifikatet udstedes, kan toldmyndighederne kræve dokumentation samt lave kontrol af leverandørens regnskaber, eller enhver anden form for kontrol, som vil være hensigtsmæssig.

Se art. 64 i GF.

Toldmyndighederne skal udstede et INF 4-oplysningscertifikat 90 dage fra modtagelsen af leverandørens ansøgning, med angivelse af, om leverandørerklæringen er korrekt og ægte. En toldmyndighed, der modtager en ansøgning om udstedelse af et INF-4 oplysningscertifikat, skal opbevare ansøgningen i mindst tre år.

Der er et administrativt samarbejde mellem toldmyndighederne i EUs medlemsstater, hvor toldmyndighederne hjælper hinanden med at kontrollere, at oplysningerne i leverandørerklæringerne er korrekte.

Medmindre virkningen af en afgørelse er begrænset til en eller flere medlemsstater, er afgørelser vedrørende anvendelsen af toldlovgivningen gyldig i hele EU's område. Se EUTK art. 26.

A.TR. varecertifikat - Tyrkiet

EU og Tyrkiet har indgået en Toldunion som omfatter alle varer, undtagen kul og stålvarer samt landbrugsvarer.

Varer, som er omfattet af Toldunionen, skal ledsages af et A.TR. certifikat. Det er vigtigt at understrege, at et A.TR. certifikat ikke er et oprindelsescertifikat, men er et bevis for, at varerne er i fri omsætning indenfor Toldunionen. Et AT.R certifikat udstedes efter anmodning fra eksportøren enten af toldmyndighederne i EU eller Tyrkiet. Hvis eksportøren har fået en tilladelse som godkendt eksportør, vil han selv kunne udstede et A.TR certifikat.

Kul og stålvarer samt landbrugsvarer er ikke omfattet af Toldunionen. For at opnå præferencetoldbehandling af disse varer, skal de have oprindelse i Tyrkiet eller EU. Oprindelsen dokumenteres ved EUR.1, EUR-Med certifikater eller fakturaerklæringer. For disse varer må der ikke anvendes et A.TR. certifikat. 

Nedenfor og for at give et overblik over de aftaler, som er indgået med Tyrkiet for de forskellige varer, vil der være en henvisning til oprindelsesprotokollerne for følgende:

Det fulde overblik over de indgåede handelsaftaler med Tyrkiet kan findes på EU Kommissionens hjemmeside på dette Link.

Fakturaerklæringer og godkendt eksportør

En fakturaerklæring kan udfærdiges af:

 1. en godkendt eksportør, eller

 2. enhver eksportør angående enhver sending som indeholder produkter med oprindelsesstatus, og hvis værdi ikke overstiger 6.000 EUR.

Ad. 1

Toldmyndighederne kan give en tilladelse til enhver eksportør, om at blive "godkendt eksportør". Det betyder, at hvis en eksportør hyppigt forsender produkter i henhold til en handelsaftale, kan denne få en tilladelse til at blive "godkendt eksportør" og derved selv udstede fakturaerklæringer, uanset produkternes værdi.

En eksportør, der ansøger om en sådan tilladelse, skal til toldmyndighedernes tilfredshed give alle de nødvendige garantier, således at det kan efterprøves, om de pågældende produkter har oprindelse i henhold til den handelsaftale som eksportøren ønsker at benytte. Toldmyndighederne kan knytte alle de betingelser til tilladelsen som "godkendt eksportør", som de finder hensigtsmæssige. Toldmyndighederne giver også den "godkendte eksportør" et toldtilladelsesnummer, som skal angives på fakturaerklæringen samt kontrollerer brugen af den udstedte tilladelse.

Toldmyndighederne kan når som helst trække tilladelsen som "godkendt eksportør" tilbage, hvis denne ikke længere kan opfylde betingelserne eller på anden måde gør ukorrekt brug af tilladelsen. 

Ad. 2

En fakturaerklæring kan udfærdiges af enhver eksportør for sendinger, som ikke har en værdi over 6.000 euro. Når en eksportør udfærdiger en fakturaerklæring, skal han på anmodning fra myndighederne, fremlægge alle de relevante dokumenter, som kan bevise, at varerne har oprindelsesstatus.

Eksportøren skal udfærdige en fakturaerklæring ved maskinskrivning, stempling eller trykning af erklæringen, hvis tekst vil fremgå af et bilag til de forskellige oprindelsesprotokoller. Dette kan også gøres direkte på fakturaen, følgesedlen eller ethvert andet handelsdokument. Hvis erklæringen er håndskrevet, skal den være skrevet med blæk og med blokbogstaver samt være forsynet med eksportørens personlige underskrift.

Der er forskelle handelsaftalerne imellem på, hvilke krav der kan være til fakturaerklæringerne. Der kan være krav til, hvilket sprog fakturaerklæringen skal udfærdiges på f.eks. engelsk eller tysk. Se GF art. 75. 

En fakturaerklæring kan også udfærdiges efterfølgende. Det er dog en betingelse, at fakturaerklæringen skal forelægges i indførelseslandet senest 2 år efter indførslen af de produkter som den vedrører. Se f.eks. oprindelsesprotokollerne til PEM aftalerne. Se f.eks. PEM aftalen mellem EU og Egypten på dette link.

Der skal ikke foretages fornyet vurdering af bevillinger til eksportører til at udfærdige fakturaerklæringer under GSP eller OLT ordningen, som allerede er i kraft den 1. maj 2016. Se DF art. 250. Disse bevillinger forbliver gyldige, indtil de tilbagekaldes af de toldmyndigheder, som har udstedt dem. Se DF art. 251.

Erstatningscertifikater

I alle oprindelsesprotokollerne er der bestemmelser om udstedelse af erstatningscertifikater eller erstatningsudtalelse. Et erstatningscertifikat eller en erstatningsudtalelse kan benyttes, når en forsendelse fra et aftaleland ligges på oplag i EU, for derefter at blive splittet op i mindre sendinger, hvor nogle af sendingerne kan blive sendt andre steder hen i EU eller til Norge eller Schweiz. Det er en betingelse, at varerne ikke må være gået i fri omsætning i EU, samt at varerne befinder sig under et toldsteds kontrol. Et erstatningscertifikat udstedes af den toldmyndighed, som har haft varerne under kontrol, mens en erstatningsudtalelse kun kan udstedes af en virksomhed, der alt efter den pågældende aftale har bevilling som Godkendt Eksportør eller Registeret Eksportør. Reglerne om udstedelse af erstatningscertifikat eller erstatningsudtalelse fremgår af den enkelte aftale.

I forhold til GSP-ordningen kan en videreforsender, der har bevilling som Registreret Eksportør, udstede en erstatningsudtalelse for varer henført under proceduren for aktiv forædling, der efter ompakning eller ommærkning skal videre til et andet sted i EU, Norge eller Schweiz, hvis ompakningen eller ommærkningen ikke har ændret varernes karakter eller egenskaber - se GF art. 101, stk. 1 og 3. Derudover kan Toldstyrelsen anmodes om at udstede et erstatningscertifikat Form A, hvis varerne skal videre til Norge eller Schweiz. 

Duplikatcertifikater

Hvis der er sket tyveri, bortkomst eller ødelæggelse af et oprindelsescertifikat, kan eksportøren henvende sig til de myndigheder, der har udstedt certifikater, og anmode om, at de udsteder et duplikat certifikat. Det anføres på certifikatet, at det er et duplikateksemplar, og at det gælder fra udstedelsesdatoen for det originale certifikat. Udgangspunktet er her taget i GSP aftalen.

Ordet "duplicate" samt udstedelsesdato og løbenummer for det originale certifikat, anføres i rubrik 4 på duplikateksemplaret. Se GF art. 74.

En lignende bestemmelse findes også i de andre handelsaftaler.

Efterfølgende udstedelse af oprindelsescertifikater

Som altovervejende hovedregel skal et certifikat udstedes i nær forbindelse med den aktuelle eksport. Det er muligt for myndighederne at udstede et certifikat efter, at varerne er blevet eksporteret. Dette kaldes for "efterfølgende udstedelse" af certifikater. For eksempelvis GSP-ordningen gælder følgende:

Efterfølgende udstedelse af et certifikat, kan kun ske hvis:

 • Der er sket en fejltagelse, uforsætlige undladelser eller særlige omstændigheder der gjorde, at det ikke blev udstedt ved eksporten, eller

 • Hvis det overfor myndighederne godtgøres, at et FORM A var blevet udstedt, men af tekniske årsager ikke var blevet godtaget ved indførslen, eller

 • Varernes endelige bestemmelsessted blev fastlagt under transporten eller opbevaringen, og efter en eventuel deling af en sending varer.

Hvis et certifikat er udstedt efterfølgende, skal dette anføres i rubrik 4 på FORM A certifikatet.

Se art. 74 i GF

En lignende bestemmelse findes også i de andre handelsaftaler.

Bemærk, at EU har nogle fælles retningslinjer om anvendelse af bestemmelser vedrørende erstatningscertifikater. Disse retningslinjer kan findes på dette Link. Disse retningslinjer omhandler ikke udstedelse af erstatningscertifikater for FORM A.