For at en vare kan opnå oprindelse i et bestemt land, skal de være fuldt ud fremstillet i dette land. For at en vare skal være fuldt ud fremstillet i et bestemt land, må der ikke være brugt materialer eller andre dele, der hidrører fra andre lande end det land, hvor fremstillingen har fundet sted.

En vare, som er fuldt ud fremstillet i ét enkelt land eller område, anses derfor for at have oprindelse i det pågældende land eller område. Se EUTK artikel 60, stk. 1.

Varer som er fuldt ud fremstillet, består hovedsageligt af produkter eller materialer fra naturen. Varen må derfor ikke indeholde importerede dele eller materialer uden oprindelse.

Følgende varer anses for at være fuldt ud fremstillet i ét land eller territorium:

  • mineralske produkter, der er udvundet i det pågældende land eller territorium
  • vegetabilske produkter, der er høstet dér
  • levende dyr, som er født og opdrættet dér
  • produkter, der hidrører fra levende dyr, der opdrættes dér
  • produkter, der hidrører fra jagt og fiskeri dér
  • produkter fra havfiskeri og andre produkter, der optages af fartøjer, som er registreret i det pågældende land eller territorium og fører det pågældende lands eller territoriums flag, fra havet uden for noget lands søterritorium
  • varer, der fremstilles om bord på fabriksskibe af de i litra f) nævnte produkter, som har oprindelse i det pågældende land eller territorium, såfremt fabriksskibene er registreret i landet eller territoriet og fører dets flag
  • produkter, der udvindes af havbunden eller havundergrunden uden for søterritoriet, såfremt det pågældende land eller territorium har eneret på udnyttelse af denne havbund eller havundergrund
  • affald og skrot, der fremkommer ved fremstillingsprocesser, samt varer ude af brug, når de er indsamlet dér og kun kan anvendes til genindvinding af råmaterialer
  • varer, som er fremstillet dér udelukkende på basis af de i litra a) til i) anførte produkter.

Se DF artikel 31.