Den Europæiske Union er en toldunion. En toldunion er karakteriseret ved, at der er en fælles ydre toldgrænse samt en fælles toldlovgivning. Inden for toldunionen kan varerne frit cirkulere mellem EU's medlemsstater, mens der er en fælles toldmur over for varer fra lande uden for EU.

Ved import eller eksport af varer, skal der over for toldmyndighederne kunne fremlægges et bevis for varernes oprindelse. Dvs. et oprindelsesbevis som viser, i hvilket land varerne er fremstillet.

Når man taler om en vares oprindelse, skal der skelnes mellem

  • ikke-præferentiel oprindelse og

  • præferentiel oprindelse.

For begge oprindelsestyper er det gældende, at det over for toldmyndighederne skal kunne bevises, i hvilket land varen har oprindelse i. Spørgsmålet om en vares oprindelse skal derfor afspejle det forhold og den forbindelse, der skal være mellem varerne og det pågældende land, hvori varen er fremstillet.

I EU har man en fælles toldtarif. Det er i toldtariffen at man finder de toldsatser der normalt opkræves told efter, når der indføres varer fra lande uden for EU. Dette kaldes for den tarifmæssige told.  Se afsnit F.A.5 om Tarifering

Formålet med reglerne om den ikke-præferentielle oprindelse, er lidt anderledes, end reglerne for den præferentielle oprindelse.

Reglerne om den ikke-præferentielle oprindelse bruges bl.a. til at fastsætte varens toldposition i den fælles toldtarif, i forbindelse med fastsættelse af anti-dumping told samt til at indhente statistik og andre handelsrelaterede informationer til EU. Se afsnit F.A.9.2 om varernes ikke-præferentielle oprindelse.

For produkter med præferentiel oprindelse, drejer reglerne sig om, hvornår og under hvilke krav, disse produkter kan indføres i EU til en lavere told end den tarifmæssige told. Dette kaldes for præferencetold. Reglerne er fastsat i en række handelsaftaler som EU har indgået med 3. lande.

Præferentiel oprindelse handler altså om, hvorvidt varen er omfattet af en handelsaftale som EU har indgået med et tredjeland, og om varen kan opfylde de betingelser som fremgår af denne handelsaftale for derved opnå den lavere præferencetold.

Reglerne for varer med præferentiel oprindelse, findes i diverse handelsaftaler som EU har indgået med 3 lande. Disse aftaler har til formål at styrke den økonomiske integration mellem parterne og især at lette udviklingslandendes integration i verdensøkonomien, for derved at støtte deres økonomiske og sociale udvikling. Se nedenfor i afsnit F.A.9.4 om varernes præferentielle oprindelse.

De forskellige handelsaftaler som EU har indgået med 3 lande samt de betingelser som fremgår af disse aftaler, vil blive gennemgået i afsnit F.A.9.4 og F.A.9.5.