Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for antidumpingtold og udligningstold.

Afsnittet indeholder:

 • Formål og lovgrundlag
 • Undtagelser
 • Fakturaer (herunder tilsagn)
 • Indførelse af midlertidig og definitiv told
 • Hvornår indføres tolden?
 • Beregningsgrundlaget
 • Undtagelser
 • Fakturaer (herunder tilsagn)
 • Tilbagebetaling af antidumpingtold
 • Registrering af import ved omgåelse
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Formål og lovgrundlag

Formål

Formålet med antidumpingtold og/eller udligningstold er, at der pålægges den pågældende vare en told, for at modvirke væsentlig skade for en erhvervsgren i EU på grund af dumping eller subsidiering.

Ved dumping forstås, at en ikke-EU virksomhed sælger en vare til EU til en lavere pris end hjemmemarkedsprisen eller produktionsomkostningerne for samme vare.

Se artikel 1 i Rådets Forordning (EF) Nr. 2016/1036 (grundforordningen) om beskyttelse mod dumping import fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab.

Subsidiering er når en stat direkte eller indirekte yder tilskud (subsidier) til fx

 • fremstilling

 • produktion

 • udførsel eller

 • transport

så der ved varernes overgang til fri omsætning i EU forvoldes skade på et erhverv, fx ved konkurrenceforvridning.

Se artikel 2 og 3 i Rådets Forordning (EF) Nr. 2016/1037 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab.

EU antisubsidieforanstaltninger indføres hvis det er begrænset til en bestemt virksomhed, branche eller gruppe af virksomheder eller brancher. Eksportstøtte og tilskud betinget af brugen af indenlandske frem for importerede varer anses for at være specifikke.

Antidumpingtold eller udligningstold lægges almindeligvis på en bestemt vare fra et eller flere lande, så tolden er gældende for al import af den pågældende vare fra det/de nævnte lande.

Antidumpingtold eller udligningstold opkræves ud over den sædvanlige told på varerne, fx tarifmæssig told eller præferencetold. Se afsnit F.A.5 (Den fælles toldtarif) og afsnit F.A.9.2 (Ikke præferentiel oprindelse). De ikke præferentielle oprindelsesregler er fastsat for at kunne bestemme et oprindelsesland, bl.a. til brug for at bestemme antidumping told.

Se også

EU-Kommissionens hjemmeside om "Tackling unfair trade".

Ligeledes kan der findes information på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, som er ressortmyndighed ift. antidumping told, og deltager i EU's komité for defensive handelsinstrumenter.

Lovgrundlag

Gennemførelse af foranstaltninger til beskyttelse mod dumping og subsidiering er behandlet i GATT (nu WTO) og optaget i artikel VI i Den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel.

Lovgrundlaget i EU:

for så vidt angår

findes i

Forordningens formål

beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016

(EUT L176 af 30. juni 2016)

Fastlægger proceduren for indførsel af antidumpingforanstaltninger med det formål at sikre fair konkurrence på EU markedet.

beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/1037 af 8. juni 2016

 (EUT L 176 af 30. juni 2016)

Fastlægger EU-reglerne for indførsel af udligningstold, med det formål at kompensere eventulle subsidier der er ydet og som har medført skade for konkurrenterne i EU

Foranstaltninger, Unionen kan træffe på grundlag af en rapport vedtaget af WTO's Tvistbilæggelsesorgan vedrørende antidumping- og antisubsidieforanstaltninger

Europa-Parlamentets forordning (EU) 2015/476 af 11. marts 2015 (EUT L 83 af 27. marts 2015)

Fastlægger hvilke foranstaltninger Kommissionen kan træffe, når Instansen til Bilæggelse af Tvister (DSB) har vedtaget en rapport vedrørende antidumping- og antisubsidieforanstaltninger

de foranstaltninger, Unionen kan træffe med hensyn til den kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger

Rådets forordning (EU) nr. 2015/477 af 11. marts 2015 (EUT L 83 af 27. marts 2015)

Giver EU-Kommissionen mulighed for at vedtage beskyttelsesforanstaltninger for at beskytte EU's industri mod uredelig konkurrence, som er forsaget af pludselige og uforudsete importstigninger

Bemærk

Antidumpingforanstaltninger/Udligningstold gælder fortsat for varer med oprindelse i de berørte lande, selvom varen er importeret fra Tyrkiet som Toldunionsvarer. Dette fremgår af Rådets beslutning Nr. 96/142EF, artiklerne 44-47.

Antidumpingtold og udligningstold for konkrete varer iværksættes ved forordninger.

Undersøgelse af en potentiel dumping- eller subsidieskade

Både antidumpingtold og udligningstold indføres af EU-Kommissionen efter forudgående undersøgelser.

EU-Kommissionen er ansvarlig for at undersøge påstande om dumping og udligning af eksporterende producenter i lande uden for EU.

Reglerne herfor er fastsat i "grundforordningens" artikel 5 (FOR 2016/1036) og artikel 10 i subsidieforordningen (FOR 2016/1037). 

Kommissionen åbner normalt en undersøgelse efter at have modtaget en klage fra en fysisk eller juridisk person eller en sammenslutning, som optræder på vegne af en erhvervsgren i Fællesskabet af den pågældende vare, men den kan også gøre det på eget initiativ.

Når Kommissionen indleder en undersøgelse skal den for at indføre antidumpingtold bevise, at:

1. der er sket dumping fra de eksporterende producenter i landet / berørte lande

2. materiel skade er blevet lidt af den pågældende erhvervsgren i EU

3. der er en årsagssammenhæng mellem dumping og skade

4. indførelse af foranstaltninger må ikke stride imod EU's interesser

Antidumping foranstaltninger skal være indført senest 15 måneder efter indledningen af en undersøgelse. 

Du kan se EU-Kommissionens igangværende undersøgelser på deres hjemmeside. Se her.

For undersøgelse af subsidieskade er reglerne for konstatering af skade, definitioner af erhvervsgrene, procedure og undersøgelse mv. er meget lig med reglerne i grundforordningen (FOR 2016/1036). Forordningen om indførsel af antisubsidier virker derfor i sammenhæng med grundforordningen.

Såfremt Kommissionen konkluderer, at beskyttelsesforanstaltninger ikke er nødvendige afsluttes undersøgelsen.

Bemærk: indledningen af en antidumping-procedure er ikke til hinder for toldbehandlingen.

Indførelse af midlertidig antidumping/subsidieudligningstold

Når EU-kommissionen gennem undersøgelser har godtgjort et foreløbigt behov for at pålægge antidumpingtold eller udligningstold, udsteder den en forordning om en midlertidig told. Dette sker når Kommissionens indledende undersøgelser viser en foreløbig positiv afgørelse om, at der finder dumping sted, med skade til følge. Forordningen offentliggøres i EU-tidende.

Midlertidig told har som hovedregel en gyldighedsperiode på 6 måneder med mulighed for forlængelse i yderligere 3 måneder.

Ved midlertidige ordninger skal importøren stille sikkerhed, fx ved bankgaranti eller ved kontant sikkerhed for hver enkelt sending. Beløbet skal dække det beregnede toldbeløb for sendingen. Der kan også stilles anden form for sikkerhed. Toldstyrelsen oplyser nærmere om disse muligheder.

Den definitive forordning om antidumpingtold, skal træde i kraft senest på tidspunktet for udløbet af den midlertidige forordning.

Forordningerne indeholder bestemmelser om størrelsen af den definitive antidumping- eller udligningstold og om, i hvilket omfang den midlertidige antidumping- eller udligningstold skal opkræves. Hvis den definitive toldsats er højere end den midlertidige, beregnes og opkræves den definitive told kun med et beløb svarende til den midlertidige told, se artikel 7 i grundforordningen.

Indførsel af definitive foranstaltninger

Hvis EU-Kommissionens endelige undersøgelser viser, at der er sket skade for EU, kan der pålægges antidumpingforanstaltninger på importen af den pågældende vare.

Disse foranstaltninger sker normalt i form af en værditold, dvs. en procentdel af importværdien af de berørte produkter. Det kan også være en specifik told (en fast værdi, fx 100 EUR pr. ton). Antidumpingtolden betales af importøren i EU og opkræves af de nationale toldmyndigheder.

En antidumpingforanstaltning forbliver i kraft så længe og i det omfang det er nødvendigt for at modvirke den dumping som forvolder skade. Foranstaltningerne indføres normalt for en femårig periode.

For at undgå omgåelse af den indførte foranstaltning, hvorved den samme vare indføres fra et andet land, i samme eller en let ændret tilstand, kan antidupingforanstaltningen udvides til også at gælde indførsel fra det pågældende tredje land. Se grundforordningens artikel 13.

Efter fem år udløber foranstaltningen, med mindre en ny undersøgelse (foretaget af EU-Kommissionen) konkluderer, at dumping og væsentlig skade fortsat vil finde sted, hvis foranstaltningen bortfalder. I disse tilfælde udsteder EU-Kommissionen en forordning til forlængelse af foranstaltningen. Undersøgelserne mv. skal varsles og offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Se grundforordningens artikel 11, stk. 2.

Såfremt hovedforordningen er udvidet til også at gælde andre lande, vil udløbsundersøgelsen også gælde for de lande, som der er blevet udvidet til.

Subsidier kan kun undergives udligningsforanstaltninger, når de er specifikke for en virksomhed eller en erhvervsgren/erhvervssektor.

Antidumpingtold og udligningstold iværksættes oftest med ikrafttrædelse dagen efter offentliggørelsen i EU-Tidende, L-serien. Antidumpingtold og udligningstold fremgår af Toldtariffens bilag 1. Fordi der ofte er en meget kort frist for ikrafttræden, kan bilag 1 til Toldtariffen ikke forventes at være ajourført. Ændringer til bilaget sker ved nyhedsbreve og opdatering af den elektroniske toldtarif.

Beregningsgrundlaget for dumping- og udligningstold

Antidumpingtolden opstår som en del af de almindelige regler om toldskyldens opståen, og betales sammen med den "almindelige" told. Datoen for antidumpingtoldens fastsættelse er derfor tidspunktet for toldmyndighedernes antagelse af toldangivelsen (satsdatoen) Se EUTK artikel 77.

Se også afsnit F.A.11.2.1 Toldskyld ved varens overgang til fri omsætning og midlertidig import.

Eksportprisen (nettoprisen) anvendes ofte som en del af beregningsgrundlaget. Eksportprisen er den pris, der er betalt eller skal betales ved varens indførsel. Beløbet er inklusive omkostninger til det sted, hvor varerne indføres til EU's toldområde (eksempelvis fragt- og forsikringsomkostninger), men eksklusiv told og afgifter som forfalder ved indførslen til EU.

EU-domstolen har fastslået, at prisen ved indførsel defineres som den pris, der er gældende ved en vares ankomst til Fællesskabets grænse, eksklusiv told, dvs. den pris, som den første køber inden for Fællesskabets toldområde betaler. Denne pris svarer nemlig til den, der reelt er betalt eller skal betales ved varens indførsel inklusiv omkostninger frem til det sted, hvor varerne indføres i Fællesskabets toldområde, men eksklusive told og afgifter, som forfalder på dette område. Se sag C-189/88, præmis 29 og 30.

Se artikel 2 i Grundforordningen (FOR 2016/1036).

I nogle situationer med iværksættelse af antidumpingtold eller udligningstold bestemmer forordningerne, at nettoprisen skal forhøjes med en nærmere angivet procent, hvis der indrømmes en betalingsfrist på over 30 dage. Dette er angivet med en note i tilknytning til de pågældende ordninger i toldtariffens bilag 1. Se de specifikke bestemmelser, der er angivet i et notebilag til bilag 1.

For varer i sæt og andre varer, der tariferes i en varekode, der er omfattet af en antidumpingtoldordning, skal antidumpingtolden beregnes på grundlag af den samlede værdi for det pågældende sæt. Se Almindelige Tariferingsbestemmelser, pkt 3.b.

 

Tillægskoder

Når der indføres antidumping told afhænger toldsatsens størrelse i visse tilfælde af eksportøren. Eksportøren angives i fortoldningen med en tillægskode. Tillægskoder vedrørende antidumping, starter med A, B, C eller 8. Tillægskoderne fremgår af de enkelte forordninger og vises i toldtariffen på de enkelte antidumpingordninger.

Undtagelse eller nedsættelse af dumping- og subisidetold

I særlige tilfælde, og for visse varer kan der ikke opkræves antidumping told:

Antidumpingtold opkræves ikke for fx varer til skibsbygning, især jern- og stålplader, som kan indføres toldfrit efter bevilling om "end-use".

Se EUTK art 254, DF 161 - 164, 171 -175, 178, 179, 239 og GF 260 - 269.

Se også afsnit F.A.24 Særlige anvendelsesformål (end-use).

Indenfor antidumping/antisubsidie området findes der i visse tilfælde 3 muligheder for nedsatte antidumpingtoldsatser, som opfyldes ved krav til fakturaen:

 • Tilsagn (eksportør indgår en aftale med EU-Kommissionen om en nedsat antidumpingtoldsats, mod at eksportøren overholder en mindstepris)

 • Underskrevet erklæring

 • Nedsat antidumpingtoldsats uden specielle krav til fakturaen

En eventuel mulighed for nedsat antidumpingtoldsats fremgår af forordningen.

I tilsagnet, som er en fortrolig aftale mellem eksportøren og Kommissionen, præciseres det i en ikke-udtømmende liste, hvad der udgør en misligholdelse af tilsagnet. For at sikre, at tilsagnet overholdes, har de eksporterende producenter desuden forpligtet sig til at fremlægge alle oplysninger, som Kommissionen finder nødvendige..

Både ved tilsagn og underskrevet erklæring, er der specielle krav til fakturaen, men der er forskellige krav og regler. Krav til fakturaen fremgår af den specifikke forordning.

Tilsagn kan tilbagetrækkes af en part i tilsagnet, eller af Kommissionen. Hvis et tilsagn trækkes tilbage pålægges varerne antidumpingtold fremadrettet.

Antidumpingtolden finder således anvendelse fremadrettet på varer der overgår til fri omsætning efter det tidspunkt, hvor foranstaltningen trådte i kraft. Se grundforordningens artikel 10, stk. 1. Der bliver således som hovedregel ikke indført antidumpingtold med tilbagevirkende kraft, for hverken eksportør eller importør.

Tilsagn gælder fra det tidspunkt der bliver offentliggjort. Tilsagn gælder ikke med tilbagevirkende kraft.

Specielt for tilsagnsfaturaer:

Som hovedregel skal følgende krav opfyldes:

Fakturaen skal være udstedt af det firma, som er nævnt i tillægskoden.

Fakturaen skal være faktureret til den første importør i EU.

Fakturaen skal følge varen og kan ikke udstedes efterfølgende.

Fakturaen skal indeholde alle krævede oplysninger, som er nævnt i den specifikke forordning.

De kinesiske myndigheder har over for EU-Kommissionen oplyst, at det af hensyn til standardisering og effektivitet er sædvanligt, at fakturaer er påtrykt en stemplet underskrift.

Kommissionen har tilkendegivet, at en stemplet underskrift ikke nødvendigvis er grundlag for afvisning af nedsættelse af antidumpingtolden, så længe de øvrige krav til nedsættelse af antidumpingtolden er opfyldt.

Toldstyrelsen kan derfor fremover acceptere fakturaer med underskrifter, der er stemplet på fakturaen, som i øvrigt opfylder kravene.

Tilbagebetaling/godtgørelse af antidumpingtold

Tilbagebetaling af for meget betalt told

En importør kan anmode om tilbagebetaling af opkrævet antidumpingtold/udligningstold, hvis det dokumenteres, at den opkrævede antidumpingtold/udligningstold overstiger dumpingmargenen. Det vil sige det beløb, hvormed den normale værdi overstiger eksportprisen eller subsidieydelsen.

Se artikel 11, stk. 8 i Rådets forordning (EF) nr. 2016/1036 og artikel 21 i Rådets forordning (EF) nr. 2016/1037.

Anmodning om tilbagebetaling sendes til EU-Kommissionen via

Erhvervsstyrelsen

Langelinie Allé 17

2100 København Ø  

senest 6 måneder fra fortoldningstidspunktet eller fra den dato, hvor der foretages endelig opkrævning af midlertidig antidumpingtold.

Kommissionen har tillige udstedt en meddelelse om tilbagebetaling, se dette link. Meddelelsen indeholder retningslinjerne for ansøgninger om tilbagebetaling af antidumpingtold i henhold til artikel 11, stk. 8, i Rådets forordning (EF) nr. 2016/1036.

Kommissionen skal træffe afgørelse om, hvorvidt der skal ske tilbagebetaling senest 18 måneder efter en behørigt dokumenteret anmodning om tilbagebetaling er indgivet.

Tilbagebetaling ved annullation af antidumpingforordning

Det hænder at EU-Domstolen annullerer hele eller dele af en antidumpingforordning. I disse tilfælde kan virksomheden søge om tilbagebetaling af antidumpingtolden hos Toldstyrelsen.

xDet følger endvidere af C-365/15 Wortmann mod Hauptzollamt, at når en medlemsstat har opkrævet skatter eller afgifter på grundlag af en EU-forordning, der er erklæret ugyldig eller ophævet af Unionens retsinstanser, har de berørte parter, som har betalt de pågældende skatter eller afgifter, ret til ikke alene at opnå tilbagebetaling af de opkrævede beløb, men ligeledes at opnå renter af disse beløb.x

Dette sker efter de almindelige godtgørelsesbestemmelser i EUTK artikel 116, stk. 1, litra a og artikel 117. Se afsnit F.A.13 Godtgørelse og fritagelse.

 

xTilbagebetaling ved udløb af en foranstaltning efter en undersøgelse

Hvis en foranstaltning udløber efter en undersøgelse, tilbagebetales al told, som er opkrævet fra den dato, hvor undersøgelsen af varer indledtes, og som er blevet toldbehandlet.

Dog kun såfremt der er indsendt ansøgning herom til Toldstyrelsen, og der indrømmes dette i overensstemmelse med Unionens gældende lovgivning vedrørende tilbagebetaling af og fritagelse for told.x

Registrering af import 

Det kan være nødvendigt at fastsætte, at indførsel, der er omfattet af en undersøgelse, skal gøres til genstand for registrering ved indførslen, for at gøre det muligt senere at indføre antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger med tilbagevirkende kraft på de registrerede angivelser.

Forordninger vedrørende registrering af import, offentliggøres i EU-tidende på dette link

Der vil ligeledes kunne findes oplysninger om igangværende registreringer på Kommissionens hjemmeside om handel (DG Trade) på dette link samt på SKAT's hjemmeside. Endelig vil oplysningerne også fremgå af Toldtariffen (Taric), samt Toldtarifens bilag 1.1 ligesom oplysninger om registrering kan modtages via SKAT's nyhedsbreve.  

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme/EF-domme

C-189/88 Cartorobica SpA mod Ministero delle Finanze dello Stato.

Nettoprisen for en vare, som indføres til EU, kan fastsættes nøjagtigt og sikkert af EU-landenes toldmyndigheder.

C-667/11 - Paltrade EOOD mod Nachalnik na Mitnicheskipunkt - Pristanishte Varna Pri Mitnitsa Varna

Registrering af importen - opkrævning af antidumpingtold - tilbagevirkende kraft.

C-3/2013 - Baltic Agro mod Maksu - ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

Fortolkning af artikel 66 og artikel 220, stk. 2, litra b) i Toldkodeks. Der kan efterfølgende foretages bogføring af antidumpingtold. Vurdering af reel modtager. Der skal være tale om den første uafhængige kunde i EU.

xC-365/15 Wortmann mod Hauptzollamtx

xNår en medlemsstat har opkrævet skatter eller afgifter på grundlag af en EU-forordning, der er erklæret ugyldig eller ophævet af Unionens retsinstanser, har de berørte parter, som har betalt de pågældende skatter eller afgifter, ret til ikke alene at opnå tilbagebetaling af de opkrævede beløb, men ligeledes at opnå renter af disse beløb.x

Byretsdomme
SKM2014.698.BR

Dommen tager bl.a. stilling til - Efteropkrævning af antidumpingtold, udenfor den 3 års forældelsesfrist i TK, art. 221, stk. 3. Urigtig angivelse kan give anledning til retsforfølgning i medfør af TL § 76, stk. 1, jf. TK art. 221, stk. 4.

Der var tale om gentagne gange fejlagtig toldangivelse (varekode). Ordet systematisk blev anvendt i dommen.

Antidumping på plastikposer importeret fra Thailand.

Forældelsen løber fra det tidspunkt, hvor vi modtager bilag til fortoldningen.
SKM2014.705.BR

Antidumping på plastikposer importeret fra Kina.

Sagen handlede om, hvorvidt SKAT med rette havde opkrævet antidumpingtold af det sagsøgte selskab i sagen, som var erhvervsmæssigt beskæftiget med import af plastikposer fra Kina.

Det var under sagen bestridt, om de omhandlede plastikposer var omfattet af EU's forordning nr. 1425 af 25. september 2006 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sække og poser af plast med oprindelse i Folkerepublikken Kina m.fl., og om selskabet var rette debitor for den opståede toldskyld.

Retten fandt, at plastikposerne var omfattet af pligten til at betale antidumpingtold i henhold til EU's forordning nr. 1425 af 25. september 2006, og at selskabet var rette debitor for toldkravet.

Dommen er stadfæstet af Østre Landsret. Se SKM2017.104.ØLR