Indhold

Afsnittet handler om reglerne for og dokumentationskravene i forbindelse med kontingenttoldbehandling. Desuden beskriver afsnittet mulighederne for korrektion og regulering af angivelsen samt efteropkrævning.

Afsnittet indeholder:

  • Angivelsesregler
  • Dokumentationsregler
  • Mangelfulde angivelser.

Angivelsesregler

Angivelse til kontingenttoldbehandling skal ske ved fortoldning af varen. Varemodtageren skal angive på fortoldningsangivelsen og samtidig dokumentere, at varen er berettiget til kontingenttoldbehandling.

Varemodtageren skal angive kontingentløbenummer i fortoldningsangivelsens rubrik 39. Herudover skal de sædvanlige angivelsesregler for indførsel under præferenceaftaler mv. følges.

Endelig skal varemodtageren angive en specifik præferencekode i rubrik 36.

Dokumentationsregler

På visse områder er det en betingelse for at opnå kontingenttoldbehandling, at varemodtageren vedlægger fortoldningsangivelsen særlig dokumentation. Det drejer sig om:

a)     Visse landbrugsvarer mv.

b)     WTO/GATT-bundne og autonome toldkontingenter

c)     Varer fremstillet på håndvæv samt håndfremstillede varer

d)     Varer fra Middelhavsområdet

e)     OLT-varer (Oversøiske Lande og Territorier)

f)      AVS-varer - EF-partnerskabsaftaler

g)     Varer under frihandelsaftaler

h)     Mellemamerika

Ved angivelse til fortoldning skal den fornødne dokumentation være til rådighed for Toldstyrelsen på angivelsestidspunktet. For kontingenter, der er omfattet af præferenceaftaler, skal betingelserne for præferencetoldbehandling være opfyldt.

Ad a) Visse landbrugsvarer mv.

En række toldkontingentordninger for visse landbrugsvarer, fx kød og ost, kræver importlicens. Ordningerne administreres af Landbrugsstyrelsen. Løbenummeret starter altid med 09.4xxx. Løbenummeret skal fremgå af licensens rubrik 20.

Kontingenter, hvor mængdeenheden er "sukker med et udbytte i hvidt sukker på 92%"

Toldkontingenter udtrykt i råsukker (f.eks. toldkontingenter under løbenummer 09.7226, 09.7235, 09.7307, 09.7311), skal omdannes til 92% standardkvalitet sukker. Konverteringen mellem polariseringen af rå rørsukker og udbyttet sker i henhold til punkt B.III.3 bilag III "Standard for råsukker" af forordning (EU) nr. 1308/2013.

Det ønskede beløb for disse toldkontingenter skal beregnes som følger:

[(P x 2-100): 92] x W, hvor

P = grad af sukker polarisering

W = nettovægt af det indførte produkt

Ad b) WTO/GATT-bundne og autonome toldkontingenter

Kontingenttoldbehandling af visse frugter og frugtsafter (kontingentløbenr. 09.0025, 09.0027 og 09.0033) er betinget af, at der fremlægges et ægthedscertifikat udstedt af de kompetente myndigheder.

Ad c) Varer fremstillet på håndvæv samt håndfremstillede varer

EU har etableret et særligt præferencearrangement for visse tekstilvarer fremstillet på håndvæv samt visse andre håndfremstillede varer, hvor den toldfri indførsel er begrænset af toldkontingenter, se Rådets forordning nr. RFO 1272/2008 af 16.12.2008 om klassificering, mærkning, og emballering af stoffer og blandinger .

For kontingentløbenr. 09.0104 og 09.0106 kan kontingentfordelen til enhver tid midlertidigt, både fuldstændigt eller delvist, trækkes tilbage i tilfælde af uregelmæssigheder eller manglende administrativt samarbejde om kontrol af ægthedscertifikater.

Kontingenttoldbehandling af visse varer fremstillet i hånden (kontingentløbenr. 09.0104 og 09.0106) er betinget af, at der fremlægges et ægthedscertifikat (Handi), udstedt af de kompetente myndigheder i eksportlandet.

For visse tekstilstoffer fremstillet på håndvæv (kontingentløbenr. 09.0101 og 09.0103) er det bestemt, at varerne skal være stemplede eller plomberede i hver ende af stofstykket. Håndvævede produkter af silke eller bomuld skal endvidere være ledsaget af et ægthedscertifikat (håndvævede produkter af silke eller bomuld).

Ad d) Varer fra Middelhavsområdet

For vin med oprindelse i Algeriet, Marokko og Tunesien (kontingentløbenr. 09.1001, 09.1205 og 09.1209) skal der udover sædvanlig oprindelsesdokumentation fremlægges et certifikat for oprindelsesbetegnelsen. Den skal være attesteret af de kompetente myndigheder.

Alternativt kan der i stedet for et certifikat for oprindelsesbetegnelsen fremlægges et VI 1-dokument eller et VI 2-uddrag, der er påtegnet i overensstemmelse med artikel 43-45 i Kommissionens forordning nr. KFO 555/2008 af 27.06.2008 om gennemførselsbestemmelser til Rådets forordning nr. 479/2008 for så vidt angår samhandelen med vin med lande uden for EU.

Ad e) OLT - varer (Oversøiske Lande og Territorier)

Som en undtagelse fra bestemmelserne i bilag III til afgørelse 2001/822/EF anses de fiskerivarer, der forarbejdes på Saint-Pierre og Miquelon, og som er anført i bilaget til Kommissionens afgørelse (2011/122/EU) for at være produkter med oprindelsesstatus på Saint-Pierre og Miquelon, når de er fremstillet på Saint Pierre og Miquelon på basis af fisk uden oprindelsesstatus. Rubrik 7 i EUR.1-certifikater, der udstedes i henhold til afgørelsen, skal indeholde én af følgende angivelser:

  • "Derogation - Decision 2011/122/EU" eller
  • "Dérogation - Décision  2011/122/UE".

Uanset bilag VI til afgørelse 2013/755/EU bør tilberedte og konserverede rejer af arten Pandalus Borealis og Pandalus Montagui under KN-kode ex 1605 21 og ex 1605 29, der forarbejdes i Grønland af rejer uden oprindelsesstatus under KN-kode 0306 16 99, betragtes som værende med oprindelse i Grønland på de vilkår, der er angivet i artikel 2 til 5 i afgørelse 2014/461/EU.

Rubrik 7 i EUR.-varecertifikater, der udstedes i medfør af afgørelse 2014/461/EU, skal indeholde følgende angivelser:

"Derogation - Commission Implementing Decision 2014/461/EU

"Derogation - Décision déxecution 2014/461/UE de la Commission

Ad f) AVS-varer - EF partnerskabsaftaler

Namibia: For at være omfattet af undtagelsen efter forordning 2017/882, artikel 1, skal de varer, der er opført i bilaget, være ledsaget af et varecertifikat EUR-1, hvor der i rubrik 7 er anført følgende: ”derogation – Regulation (EU) 2017/882.

Madagaskar, Mauritius og Seychellerne: For at være omfattet af undtagelsen i artikel 1 i afgørelse 1/2017, truffet af ØSA/EU-toldsamarbejdsudvalget, skal de varer, der er opført i bilaget, være ledsaget af et varecertifikat EUR-1, hvor der i rubrik 7 er anført følgende: ” derogation-Decision No. 1/2017 of ESA-EU Customs Cooperation Committee of 2 October 2017”.

Mauritius: For at være omfattet af undtagelsen i artikel 1 i afgørelse 2/2017, truffet af ØSA/EU-toldsamarbejdsudvalget, skal de varer, der er opført i bilaget, være ledsaget af et varecertifikat EUR-1, hvor der i rubrik 7 er anført følgende: ” derogation-Decision No. 2/2017 of ESA-EU Customs Cooperation Committee of 2 October 2017”.

Ad g) Varer under frihandelsaftaler

De oprindelsesregler, der er fastsat i bilag II(a) til protokollen om definitionen af "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde, der er knyttet til frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og republikken Korea, gælder for de produkter, der anført i bilaget til Kommissionens gennemførselsforordning (EU) nr. 1093/2011.

De oprindelsesregler, der er omhandlet ovenfor, finder anvendelse uanset de oprindelsesregler, der er fastsat i bilag II til protokollen, med hensyn til de kontingenter, der er fastsat i bilaget til forordning 1093/2011.

Oprindelsesreglerne i denne forordning finder anvendelse på følgende vilkår:

a)      En erklæring underskrevet af den godkendte eksportør, der attesterer, at de gældende produkter opfylder betingelserne for undtagelsen, skal fremlægges ved produkternes overgang til fri omsætning i Unionen.

b)      Erklæring under pkt. a) skal indeholde følgende angivelse på engelsk: "derogation - Annex II(a) of the protocol concerning the definition of originating products and methods of administrative cooperation".

Når der forelægges oprindelsesbevis for tilberedninger af surimi henhørende under KN-kode 1604 20 05, skal dette ledsages af dokumentation for, at fisk udgør mindst 40 vægtprocent af tilberedningen af surimi og at alaskasej (Theragra chalcogramma) er anvendt som hovedbestanddel i surimien.

Når der forelægges oprindelsesbevis for farvet vævet stof henhørende under KN-kode 5408 22 og 5408 32, skal dette ledsages af dokumentation for, at det anvendte ufarvede stof ikke udgør over 50% af produktets pris ab fabrik.

Canada: For at de varer der er anført i bilaget efter artikel 1 i forordning 2017/1781, skal være omfattet af undtagelserne for oprindelsesreglerne fra de produktspecifikke oprindelsesregler i den samlede økonomi- og handelsaftale med Canada (CETA), skal betingelserne i bilag 5-A til oprindelsesprotokollen i CETA, være opfyldt.

Ad h) Mellemamerika

Peru: Oprindelsesreglerne i tillæg 2A til bilag II til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Columbia og Peru på den anden side gælder for varer der er opført i Del A i bilaget til forordning KFO 404/2013 af 2.05.2013 om undtagelser for fra oprindelsesreglerne i bilag II til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side, der gælder for kontingenter for visse produkter fra Peru.

Peru: Oprindelsesreglerne i tillæg 5 til bilag II til aftalen gælder for varer, der er opført i Del B til KFO 404/2013 af 2.05.2013.

For at være omfattet af undtagelsen i artikel 1 i KFO 404/2013 af 2.05.2013 skal de varer, der er opført i bilaget, være ledsaget af et oprindelsesbevis, jf. bilag II til aftalen.

Columbia: Oprindelsesreglerne i tillæg 2A til bilag II til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Columbia og Peru på den anden side gælder for varer der er opført i bilaget til forordning KFO 740/2013 af 30.07.2017.

For at være omfattet af undtagelsen i artikel 1 i KFO 740/2013 af 30.07.2017 skal de varer, der er opført i bilaget, være ledsaget af et oprindelsesbevis, jf. bilag II til aftalen.

Nicaragua: De oprindelsesregler, der er fastsat i tillæg 2A til bilag II til aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side finder anvendelse på de produkter, der er opført i bilaget til forordning 974/2013.

De oprindelsesregler, der er nævnt i KFO 974/2013 af 11.10.2013 , art. 1, stk. 1 finder anvendelse som undtagelse fra oprindelsesreglerne i tillæg 2 til bilag II til aftalen inden for de kontingenter, der er fastsat i bilaget til KFO 974/2013 af 11.10.2013 .

For at være omfattet af undtagelsen i KFO 974/2013 af 11.10.2013 , artikel 1, skal de varer der er opført i bilaget, være ledsaget af et oprindelsesbevis, jf. bilag II til aftalen.

Honduras: De oprindelsesregler, der er fastsat i tillæg 2A til bilag II til aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side finder anvendelse på de produkter, der er opført i bilaget til KFO 975/2013 af 11.10.2013 .

De oprindelsesregler, der er nævnt i KFO 975/2013 af 11.10.2013, art. 1, stk. 1 finder anvendelse som undtagelse fra oprindelsesreglerne i tillæg 2 til bilag II til aftalen inden for de kontingenter, der er fastsat i bilaget til forordning 975/2013.

For at være omfattet af undtagelsen i KFO 975/2013 af 11.10.2013 , artikel 1, skal de varer der er opført i bilaget, være ledsaget af et oprindelsesbevis, jf. bilag II til aftalen.

Panama: De oprindelsesregler, der er fastsat i tillæg 2A til bilag II til aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side finder anvendelse på de produkter, der er opført i bilaget til KFO 976/2013 af. 11.10.2013.

De oprindelsesregler, der er nævnt i KFO 976/2013 af. 11.10.2013, art. 1, stk. 1 finder anvendelse som undtagelse fra oprindelsesreglerne i tillæg 2 til bilag II til aftalen inden for de kontingenter, der er fastsat i bilaget til KFO 976/2013 af. 11.10.2013.

For at være omfattet af undtagelsen i KFO 976/2013 af. 11.10.2013, artikel 1, skal de varer der er opført i bilaget, være ledsaget af et oprindelsesbevis, jf. bilag II til aftalen.

Mellemamerika: De oprindelsesregler, der er fastsat i tillæg 2A til bilag II til aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side finder anvendelse på de produkter, der er opført i bilaget til forordning KFO 977/2013 af 11.10.2013.

De oprindelsesregler, der er nævnt i KFO 977/2013 af 11.10.2013, art. 1, stk. 1 finder anvendelse som undtagelse fra oprindelsesreglerne i tillæg 2 til bilag II til aftalen inden for de kontingenter, der er fastsat i bilaget til KFO 977/2013 af 11.10.2013.

For at være omfattet af undtagelsen i KFO 977/2013 af 11.10.2013, artikel 1, skal de varer der er opført i bilaget, være ledsaget af et oprindelsesbevis, jf. bilag II til aftalen.

Ecuador: For at være omfattet af undtagelsen efter KFO 120/2017 af 24.01.2017 , artikel 1, skal de varer der er opført i bilaget, være ledsaget af et oprindelsesbevis, jf. bilag II til aftalen.

De oprindelsesregler, der er nævnt i forordning KFO 1366/2013 af 18.12.2013, art. 1, stk. 1 finder anvendelse som undtagelse fra oprindelsesreglerne i tillæg 2 til bilag II til aftalen inden for de kontingenter, der er fastsat i bilaget til KFO 1366/2013 af 18.12.2013.

For at være omfattet af undtagelsen i forordning KFO 1366/2013 af 18.12.2013, artikel 1, skal de varer der er opført i bilaget, være ledsaget af et oprindelsesbevis, jf. bilag II til aftalen.

Ad i) GSP

Kap Verde: For at være omfattet af undtagelsen i KFO 967/2017 af 8.06.2017 , artikel 1, skal de varer der er opført i bilaget, være ledsaget af et oprindelsescertifikat formular A, hvor der i rubrik 4 er anført ”undtagelse – gennemførelsesforordning (EU) 2017/967".

Kap Verde: For at være omfattet af undtagelsen i KFO 967/2017 af 8.06.2017 , artikel 1, skal de varer der er opført i bilaget, være ledsaget af et oprindelsescertifikat formular A, hvor der i rubrik 4 er anført ”undtagelse – gennemførelsesforordning (EU) 2017/968". 

Cambodja: Uanset artikel 55, stk. 2, i DF er Cambodja berettiget til at gøre brug af regional oprindelseskumulation i overensstemmelse med afsnit II, kapitel 1, afdeling 2 i delegeret forordning (EU) 2015/2446, ved anvendelsen af cykeldele, der henhører under HS-position 8714, og som har oprindelse i Malaysia, til fremstilling af cykler, der henhører under HS-position 8712, og skal eksporteres til Unionen. I rubrik 4 på oprindelsescertifikater, formular A, der udstedes af de kompetente myndigheder i Cambodja, eller på oprindelseserklæringer, der er udfærdiget af eksportører registreret i Cambodja anføres følgende:

”Derogation – Commission Implementing Regulation (EU) 2018/348.

 

Mangelfulde angivelser mv.

Har varemodtageren ikke fremlagt korrekt og tilstrækkelig dokumentation, fx oprindelsesdokumenter, fakturaer, fragtbreve mv., opkræver Toldstyrelsen depositum for den tarifmæssige told, selv om varemodtageren har anmodet om kontingenttoldbehandling i fortoldningsangivelsen.

Varemodtageren kan efter anmodning få en frist på 1 måned til at skaffe dokumentationen, jf. TBEK § 41, stk. 1. Fristen kan efter anmodning forlænges i op til 3 måneder for oprindelsesdokumentation, jf. TBEK § 41, stk. 2. Kontingentadministrationen anmoder ikke om træk på kontingenter, før oprindelsesdokumentation foreligger.

Kontingenttoldbehandling kan kun finde sted, hvis adgangen hertil ikke er ophørt på det tidspunkt, hvor dokumentationen fremlægges for Toldstyrelsen.