Indhold

Dette afsnit handler om toldsuspension for flydele med luftdygtighedsattest og toldsuspensionsordningen for forsvarsmateriel.

Afsnittet indeholder:

 • Toldsuspension for flydele ledsaget af luftdygtighedsattest
 • Fortoldning af flydele ledsaget af luftdygtighedsattest
 • Toldsuspensionsordning for forsvarsmateriel
 • Indførsel af forsvarsmateriel.

Toldsuspension for flydele ledsaget af et frigivelsescertifikat

Rådet har ved udstedt RFO 581/2018 af 16.04.2018 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse varer af en art, som skal monteres eller anvendes i luftfartøjer, besluttet at den fælles toldtarif, der er fastsat i RFO 2658/1987 af 23.07.1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif ,suspenderes for dele, komponenter og andre varer af en art, som skal monteres eller anvendes i luftfartøjer, og dele deraf i løbet af disses fremstilling, reparation, vedligeholdelse, genopbygning, ændring eller ombygning. Nævnte autonomi satser i den fælles toldtarif skal også suspenderes for varer, der har mistet deres luftdygtighedsstatus, da de blev importeret med henblik på reparation eller vedligeholdelse.

For at varerne kan være omfattet af denne suspension, skal klarereren stille et godkendt frigivelsescertifikat (EASA-formular 1) til rådighed som fastsat i tillæg I i bilag I til forordning nr. 748/2012 eller et ækvivalent certifikat til toldmyndighederne, når vedkommende indgiver toldangivelse med henblik på overgang til fri omsætning.

Frigivelsescertifikater kan være udstedt af producenter og værksteder mv., der er blevet autoriseret af luftfartsmyndighederne i det pågældende land eller fx i importlandet. Certifikaterne kan have forskellig udformning, afhængig af produktionsland og varekategori.

Flydele vil typisk være ledsaget af en af følgende luftdygtighedsattester:

 • JAA Form One, Authorised Release Certificate (varer fra andre europæiske lande).
 • FAA Form 8130-3 eller 8130-4, Airworthiness Approval Tag / Authorised Release Certificate (varer fra USA).
 • CCA-24-0078, Authorised Release Certificate (varer fra Canada).
 • Certificate of Conformity (normalt varer af mindre værdi, fx pakninger og skruer). Dette dokument kan have forskellig udformning. Udstederen skal være i besiddelse af original producentdokumentation, og der skal i dokumentet være henvisning til denne originale dokumentation med anførsel af nummeret på den pågældende luftdygtighedsattest.

Er der tvivl om, hvorvidt et dokument er et frigivelsescertifikat, kan der rettes henvendelse til Trafikstyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København, tlf. 72 21 88 00.

Fortoldning af flydele ledsaget af frigivelsescertifikat

Det originale frigivelsescertifikat skal forelægges for toldmyndighederne, når varerne angives til fri omsætning.

Kan frigivelsescertifikatet ikke forelægges i forbindelse med fortoldningen, kan der under visse omstændigheder gives toldsuspension. Dette gælder hvis der i fakturaen eller i et dokument, der er vedhæftet fakturaen, er afgivet en særlig erklæring. Se bilaget til forordningen.

Erklæringen skal være underskrevet af sælgeren af de pågældende varer og have henvisning til et specifik frigivelsescertifikat.

I enhedsdokumentets rubrik 44 skal importøren anføre: "Indførsel med frigivelsescertifikat", og som beregningsart skal i rubrik 47 anføres kode 1119.

Hvis det ikke er muligt at anvende ordningen med toldsuspension for flydele ledsaget af frigivelsescertifikat, kan der som alternativ peges på følgende lempelsesordninger, der dog alle kræver bevilling fra Toldstyrelsen:

 • Aktiv forædling, se afsnit F.A.25.
 • Toldsuspension for flydele i medfør af forordning nr. 3050/1995 og nr. 581/2018 eller bestemmelserne i afsnit II, litra B, til toldtariffen (for visse positioner med end-use klausul, se nedenstående afsnit F.A.24.

Toldsuspensionsordning for forsvarsmateriel

Der indrømmes toldfritagelse ved forsvarets indførsel af forsvarsmateriel efter bestemmelserne i forordning nr. 150/2003 af 21. januar 2003 om suspension af told på visse våben og former for forsvarsmateriel.

I forordningen fastsættes betingelserne for autonom suspension af toldsatserne for visse våben og former for forsvarsmateriel, der indføres fra tredjelande af eller på vegne af forsvaret.

Forordningen omfatter ikke private virksomheders indførsel af forsvarsmateriel. Virksomheder, der indfører dele og komponenter mv. med henblik på videreforarbejdning til våben og forsvarsmateriel, skal anvende bestemmelserne om aktiv forædling, se afsnit F.A.25 Aktiv forædling. Dette gælder også de virksomheder, der hidtil har haft bevilling til toldfritagelse.

Forordningen fastsætter betingelserne for forsvarets toldfri indførsel af forsvarsmateriel. Ordningen er en toldsuspensionsordning, og det er fastsat i forordningen, at toldsatserne for de varer, der er anført i forordningens bilag 1 kan suspenderes fuldt ud. Dette gælder, hvis varerne anvendes af forsvaret, herunder af forsvaret i samarbejde med andre stater med henblik på at forsvare den territoriale integritet eller i forbindelse med deltagelse i internationale fredsbevarende operationer m.m. Endvidere er der toldfritagelse for dele og komponenter mv., der indføres med henblik på montering i de varer, der er anført i bilag 1 og bilag 2 (bilag 2 omfatter varer, der er toldfri i henhold til toldtariffen).

Indførsel af forsvarsmateriel

Forsvarets anmodning om toldfri indførsel af forsvarsmateriel skal være ledsaget af et certifikat. Certifikatet erstatter toldangivelsen (enhedsdokumentet).

Forsvarets myndigheder skal underrette Toldstyrelsen i de tilfælde, hvor de indførte varer anvendes til andre formål end de formål, der er omfattet af forordningen, jf. ovenfor.

Det ovenfor nævnte certifikat fungerer både som "bevilling" og som "angivelse til indførsel". Der bliver således ikke udstedt bevilling, og indførsler omfattet af suspensionsordningen bliver ikke registreret i toldsystemet.

Toldstyrelsen er kun inddraget i den praktiske fremgangsmåde i ekspeditionsfasen i forbindelse med indførsel af forsvarsmateriel i begrænset omfang. Det vil således være vedkommende forsvarsmaterieltjeneste, der udsteder og opbevarer certifikaterne. Certifikaterne skal ikke forevises for Toldstyrelsen på dette tidspunkt.

Følgende militære myndigheder kan indføre forsvarsmateriel i henhold til forordningens suspensionsordning:

 • Forsvarets Materieltjeneste
 • Forsvarets Depot og Distribution
 • OPLOG Frederikshavn (Flådestation Frederikshavn)
 • OPLOG Korsør (Flådestation Korsør).

Det er primært Forsvarets Depot og Distribution i Skrydstrup, der indfører forsvarsmateriellet og fordeler herefter.