Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Toldstyrelsen er ansvarlig for afsnit F.A.Told.

Se også

Se også det fælles afsnit Om den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk - andre regler om Told

Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område. En række afsnit gælder dog kun for Toldstyrelsen.

Toldstyrelsen er derfor ansvarlig for

Afsnit A.B Angivelse og afregning beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område. Reglerne for told er dog samlet i Afsnit A.B.7 Told.  

Toldstyrelsen er derfor ansvarlig for

Afsnit A.C Kontrol og straf beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område, herunder for Toldstyrelsen. Afsnit A.C.2.6 Kontrolbestemmelser - told gælder dog kun for Toldstyrelsen.  

Toldstyrelsen er derfor ansvarlig for

 • Afsnit A.C.2.6 Kontrolbestemmelser - told.

Afsnit A.D Opkrævning beskriver formelle regler, som i et vist omfang også gælder for toldområdet.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit F.A Told er opbygget efter strukturen i EU-toldkodeksen og indeholder følgende afsnit:

 • Told (Indledning) (F.A.1)
 • Definitioner, begreber og forkortelser (F.A.2)
 • Almindelige bestemmelser (F.A.3)
 • Autoriset Økonomisk Operatør (AEO) (F.A.4)
 • Den fælles toldtarif og tarifering af varer (F.A.5)  
 • Autonome Toldsuspensioner (F.A.6)
 • Toldkontingenter (F.A.7)
 • Antidumpingtold og udligningstold (F.A.8)
 • Varers oprindelse (F.A.9)
 • Varers toldværdi (F.A.10)
 • Toldskyld (F.A.11)
 • Sikkerhedsstillelse for en potentiel eller eksisterende toldskyld (F.A.12)
 • Godtgørelse og fritagelse (F.A.13)
 • Varer, der føres ind i Unionens toldområde (F.A.14)
 • Varens toldmæssige status (F.A.15)
 • Henførsel af varer under en toldprocedure (F.A.16)
 • Overgang til fri omsætning og fritagelse for importafgifter (F.A.17)
 • Definitiv toldfrihed (F.A.18)
 • Almindelige bestemmelser for særlige procedurer (F.A.19)
 • EU-Forsendelse (F.A.20)
 • Toldoplag og andre oplagstyper (F.A.21)
 • Frizoner (F.A.22)
 • Midlertidig import (F.A.23)
 • Særligt anvendelsesformål (end-use) (F.A.24)
 • Aktiv forædling (F.A.25)
 • Passiv forædling (F.A.26)
 • Varer der føres ud af Unionen (F.A.27)
 • Proviantering (F.A.28
 • Rejsegods (F.A.29)
 • Manifestsystemet (F.A.30)
 • Varebestemmelser (F.A.31)
 • Importkontrolsystem ICS (F.A.32)
 • Fortoldning (F.A.33)
 • Udfyldelse af toldangivelsen (F.A.34)
 • Udførsel af varer (F.A.35)
Hvad er nyt?

Faglige nyheder:

Vejledningen er ajourført med seneste vedtagne lovgivning og praksis.

A.A.7.4.9.3 Klagevejledning - Told: Klagegebyr ændres til 1.100 kr.

F.A.10.8 Toldværdi, valutaomregning, Valutakurs på fraførselstidspunkt: Ved en vares fraførsel til fri omsætning fastsættes told og afgifter på grundlag af de regler for beregning, der gælder for de pågældende varer på det tidspunkt, hvor toldskylden opstår, hvilket er den dag, toldangivelsen om fraførsel fra toldoplaget antages af toldmyndigheden. Se EUTK art. 77 og 85. Toldværdien, herunder valutakursen, fastsættes således på tidspunktet for toldskyldens opståen. Ved angivelse til fri omsætning eller fraførsel af toldoplag til fri omsætning, vil valutakursen skulle fastsættes på tidspunktet for varernes overgang til fri omsætning.

F.A.20.4 Beredskabsprocedure for EU-forsendelse (nødprocedure): CS - Serbien og Montenegro er nu opdelt således: RS - Serbien og ME - Montenegro.

F.A.20.5.3: Gyldighedsperioden for en attest for samlet sikkerhedsstillelse eller en attest for fritagelse for sikkerhedsstillelse må ikke overstige fem år. Garantitoldstedet kan imidlertid forlænge denne periode med yderligere en periode på ikke over fem år. I løbet af attestens gyldighedsperiode kan attesten som følge af en lang række ændringer blive utilstrækkeligt læsbar. I et sådant tilfælde kan attesten blive afvist af afgangstoldstedet. Garantitoldstedet vil erklære attesten ugyldig og udstede en ny, hvis det er relevant. Certifikater med en gyldighedsperiode på to år er stadig gyldige. Garantitoldstedet kan imidlertid forlænge gyldighedsperioden med yderligere en periode på ikke over fem år. Se bilag 72-04 i GF.

F.A.20.7.1: I forhold til tidligere, hvor jernbanegods var fritaget for sikkerhedsstillelse, skal de nu stille sikkerhed, også under overgangsperioden.

F.A.20.7.2.1: Følgende er tilføjet: En ansøgning, der kun gælder i Danmark, skal sendes via e-mail til toldforvaltningen@toldst.dk. En ansøgning, der gælder på tværs af flere EU-lande, søges digitalt gennem Toldbevillingssystemet.

F.A.20.8.2 Igangsættelse af rykkerproceduren på afgangstoldstedet: Frister ændret til 7 dage: Senest 7 dage efter frembydelsesfristens udløb og 7 dage efter udløbet af fristen for modtagelse af kontrolresultatet, hvis afgangstoldstedet har modtaget en ankomstmeddelelse.

F.A.20.8.3 Afsendelse af rykkermeddelelse til bestemmelsestoldstedet: Én frist ændret fra 6 til 7 dage: Hvis afgangstoldstedet ikke har modtaget en ankomstmeddelelse senest 7 dage efter frembydelsesfristens udløb, sendes en rykkermeddelelse (IE142) til bestemmelsestoldstedet, hvis der på forsendelsen er tilstrækkelige oplysninger (fx modtagerens navn og adresse i rubrik 8).

F.A.20.10 Afslutning af proceduren: Jf. GF art. 321, stk. 5, anses proceduren for EU-forsendelse for afsluttet i følgende situationer: a) der i de handelsmæssige regnskaber hos modtageren er foretaget den relevante registrering, eller b) operatøren for den faste installation har attesteret, at de varer, som transporteres i faste installationer: i) er ankommet til modtagerens anlæg, ii) er kommet ind i modtagerens distributionsnet eller iii) har forladt Unionens toldområde. Hvis der er tale om ikke-EU-varer, så anses varen for at være under midlertidig opbevaring, fra det tidspunkt, hvor proceduren for EU-forsendelse afsluttes, jf. ovenstående.

F.A.20.11.1.2.4 Toldkontrol i TIR-ordningen: Informationer vedrørende svindel opstået i forbindelse med varer transporteret under TIR-ordningen, som anses for vigtige for andre, skal sendes elektronisk til TIR Customs Focal Point i DK ved anvendelse af Fraud Report Form. Når TIR Customs Focal Points behandler oplysninger/informationer vedr. specifikke svindelsager og/eller hændelser, som er vigtige for andre interessenter, opfordres de til at udfylde UNECE Fraud Report Form og sende den til DK TIR Customs Focal Point, Vibeke Raun Bøg til følgende e-mail adresse: vibeke.bog@toldst.dk. Formularen anses som et varslingsværktøj for at fremme indsamling og spredning af svigrelateret information blandt autoriserede TIR Customs Focal Points og andre interessenter. Indrapporteringerne bidrager til at bekæmpe svig inden for TIR-ordning.

F.A.31.5 VAB D, Kvalitetskontrol af frugt og grøntsager: Ved import skal kontrolattesten i næsten alle tilfælde indgives via TRACES-systemet. Kun i få tilfælde udstedes kontrolattest på formular GA 133.

F.A.31.6 VAB E, Fødevarer og foder af ikke-animalsk oprindelse: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2019/1793 af 22. oktober 2019 (som ændret ved (EU) 2020/625) om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande.

F.A.31.14 VAB M, Jern-, stål- og aluminiumsordninger: Ordningerne er ophørt pr 15.05.2020. Det betyder, at der ikke længere er krav om importlicens.

F.A.31.18 VAB Q, Varemærkeforfalskede varer: Afsnittet har fået ny titel: F.A.31.18 VAB Q, Varer der krænker intellektuel ejendomsrettighed (IPR).

F.A.31.20 VAB S, Varer med dobbeltanvendelse (dual-use) og kemikalier omfattet af C-våbenkonventionen: Bekendtgørelse nr. 1022 af 4. november 2011 om erklæringsafgivelse, kontrol, inspektioner mv. i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben, samt ændring til denne bekendtgørelse ved bekendtgørelse nr. 505 af 20. april 2020 om Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erklæringsafgivelse, kontrol, inspektioner m.v. i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben.

Andre ændringer

I Den juridiske vejledning 2020-2 er der foretaget redaktionelle ændringer i forhold til forrige udgave af vejledningen, 2020-1.