Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for elhandelsvirksomheders indmelding af særlige afgiftsforhold i datahubben og om virkningstidspunktet for et indmeldt særligt afgiftsforhold.

Afsnittet indeholder:

  • Indmelding og ændring af særlige afgiftsforhold på baggrund af oplysninger fra en elkunde

  • Virkningstidspunktet for et indmeldt særligt afgiftsforhold

  • Andre ændringer af særlige afgiftsforhold i datahubben.

Indmelding og ændring af særlige afgiftsforhold på baggrund af oplysninger fra en elkunde  

Elhandelsvirksomheden skal på grundlag af en aftale med elkunden indmelde i datahubben, hvis særlige afgiftsforhold eller ændringer i særlige afgiftsforhold gør sig gældende for elkundens aftagenummer.

Elhandelsvirksomheden må derudover ikke indmelde oplysninger om særlige afgiftsforhold eller foretage ændringer i særlige afgiftsforhold for et aftagenummer i datahubben. Dermed vil det kun være relevante oplysninger, herunder oplysning om bortfald af et særligt afgiftsforhold for et aftagenummer, modtaget fra elkunden, som elhandelsvirksomheden må indmelde i datahubben.

Elhandelsvirksomheden må dermed ikke på egen hånd uafhængigt af oplysninger fra en elkunde indmelde oplysninger om særlige afgiftsforhold for elkunden i datahubben.

Se ELAL § 9, stk. 4.

Se også

  • Afsnit E.A.4.3.10.3 om verifikation, der foretages af elhandelsvirksomheder

  • Afsnit E.A.4.3.10.4 om verifikation, der foretages af Energinet.

Virkningstidspunktet for et indmeldt særligt afgiftsforhold

Hovedreglen er, at det er tidspunktet for indmeldelse i datahubben, som lægges til grund ved datahubbens opgørelse af afregningsgrundlaget for afgiften.

Det vil sige, at et særligt afgiftsforhold, som er indmeldt i datahubben, som udgangspunkt ikke kan indgå ved datahubbens opgørelse af afregningsgrundlaget før tidspunktet for indmeldingen af afgiftsforholdet i datahubben.

Elhandelsvirksomheden kan indmelde et særligt afgiftsforhold for et aftagenummer i datahubben med virkning til og med 21 kalenderdage tilbage i tid regnet fra dagen for selve indmeldelsen af det særlige afgiftsforhold i datahubben.

Det er dog en betingelse for indmeldelse tilbage i tid, at Energinet foretager verifikation af indmeldelsen fra virkningstidspunktet og frem til tidspunktet for selve indmeldelsen af det særlige afgiftsforhold i datahubben.

Se § 11, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1083 af 7. september 2015.

Se også

Se også afsnit E.A.4.3.10.4 om verifikation, der foretages af Energinet.

Andre ændringer af særlige afgiftsforhold i datahubben

Andre ændringer af særlige afgiftsforhold i datahubben end nævnt ovenfor, må kun ske på foranledning af den registrerede virksomhed.

Se også

Se også afsnit (E.A.4.3.10.5) om opgaver mv. som følge af elhandelsvirksomheders og Energinets verifikation.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter