Indhold

Dette afsnit beskriver betingelser mv. for at opnå elvarmeafgift.

Afsnittet indeholder:

 • Betingelser for elvarmeafgift

 • Varmeproducerende fællesanlæg

 • Aftagenumre med andet forbrug end i en elopvarmet helårsbolig

 • Aftale om levering af elektricitet til elvarmeafgift

 • Fordeling af de 4.000 kWh ved skift af elhandelsvirksomhed

 • Fordeling af de 4.000 kWh ved nyregistrering eller afregistrering

 • Beregning af 4.000 kWh, hvor der har været egenproduktion af el på VE-anlæg

Betingelser for elvarmeafgift

Det er en forudsætning for anvendelsen af elvarmesatsen, jf. ELAL § 6, stk. 1, 1. pkt. at:

 1. Boligenheden er opført i BBR som elopvarmet helårsbolig

 2. Elektriciteten er udleveret til et aftagenummer, som kun vedrører boligenheden, der opfylder betingelsen nævnt i nr. 1.

Se ELAL § 6, stk. 3.

Det er afgørende, at helårsboligen er registreret i BBR som en boligenhed der har elvarmeinstallationer som hovedvarmekilde. Ved en elvarmeinstallation forstås fx en el-radiator, en elvarmekedel eller en eldrevet varmepumpe.

xDet er et krav, at elektriciteten skal være udleveret til et aftagenummer, som kun vedrører boligenheden. Boligenheden skal være opført i BBR som elopvarmet helårbolig. Det betyder, at eksempelvis en boligejendom, som har nedlagt de individuelle aftagenumre i hver lejlighed, for at foretage kollektiv nettoafregning af et VE-anlæg, ikke opfylder betingelserne for elvarmesats i lejlighederne, jf. ELAL § 6, stk. 3, nr. 2. x

Se bilaget i bekendtgørelse nr. 1083 af 7. september 2015 om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet.dk.

Bemærk

Elvarmesatsen kan også anvendes for leverancer til sommerhuse (registreret i BBR som sommerhus), som ejeren lovligt kan anvende til helårsbeboelse efter de almindelige regler om dette i Planloven §§ 40 og 41. Sommerhuse skal altid registreres med anvendelseskode 510, og denne anvendelseskode skal altid bibeholdes indtil der, via en byggetilladelse, er givet tilladelse til ændret anvendelse. Hvis tilladelsen til at benytte sommerhuset til helårsbeboelse er personlig og/eller af midlertidig karakter, giver dette ikke anledning til at ændre benyttelseskoden i BBRs felt 203 og 307.

Elvarmesatsen kan ikke anvendes af varmeproducenter, fx fjernvarmeværker, der installerer en eldreven varmepumpe, selv om varmepumpen producerer varme til boligopvarmning i konkurrence med andre opvarmnings-systemer, herunder eldrevne parcelhusvarmepumper.

Varmeproducenten har dog ret til delvis godtgørelse af elektricitet, der anvendes til fremstilling af fjernvarme. Den delvise godtgørelse svarer til forskellen mellem elvarmesatsen og satsen for andet forbrug af elektricitet. Se ELAL § 11, stk. 3, senest ændret ved lov nr. 625 af 14. juni 2011.

Se også

Se også afsnit E.A.4.6 om godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift til momsregistrerede virksomheder.

Varmeproducerende fællesanlæg

Elektricitet, der udleveres til et varmeproducerende fællesanlæg, som udelukkende forsyner elopvarmede helårsboliger i BBR med varme, kan leveres efter reglerne for elvarmesats. Se ELAL § 6, stk. 3, nr. 2.

Aftagenumre med andet forbrug end i en elopvarmet helårsbolig

Efter ELAL § 6, stk. 3, nr. 2, er det en forudsætning for at opnå elvarmesats, at elektriciteten er leveret til et aftagenummer, som kun vedrører boligenheden, der opfylder betingelsen nævnt i nr. 1.

Det vil sige, at er der i BBR registreret en elopvarmet helårsbolig på et aftagenummer, kan den del af forbruget, der overstiger 4.000 kWh årligt, leveres til aftagenummeret til elvarmesats.

Findes der et andet forbrug bag aftagenummeret, som er ud over det, der sker i boligenheden, er det afgørende for at opnå elvarmesats, at elektriciteten forbruges af den samme juridiske person, som er forbruger i den elopvarmede helårsbolig.

Dermed kan elvarmesatsen anvendes for elektricitet, som en juridisk person forbruger i erhvervslokaler, der har et aftagenummer fælles med en elopvarmet helårsbolig, så længe den samme juridiske person forbruger al elektriciteten bag ved aftagenummeret. Det gælder for en helårsbolig, hvorfra der drives erhverv i eksempelvis et eller to lokaler i boligenheden, eller hvor aftagenummeret er fælles for en helårsbolig og en eller flere driftsbygninger.

I de tilfælde, hvor en juridisk person ikke forbruger elektricitet i både helårsboligen og i erhvervslokaler eller i selvstændige driftsbygninger, kan elektricitet over 4.000 kWh ikke leveres til elvarmesats.

Det gælder fx, hvor der sker udleje af en eller flere driftsbygninger på en landbrugsejendom, hvor stuehuset er en elopvarmet helårsbolig registreret i BBR. For at opnå elvarmesats, skal der i dette tilfælde oprettes et særskilt aftagenummer for de udlejede driftsbygninger.

Aftale om levering af elektricitet til elvarmesats

Elhandelsvirksomheden skal indgå en skriftlig aftale med den, som er omfattet af aftagenummeret, hvortil der skal leveres elektricitet som er omfattet af et særligt afgiftsforhold.

Af aftalen skal det fremgå:

 • Hvilket særligt afgiftsforhold der er tale om

 • At kunden er forpligtet til straks at meddele ændringer i det særlige afgiftsforhold, sammen med oplysning om tidspunktet for ændringens indtræden til elhandelsvirksomheden.

Er der allerede indgået en aftale mellem elhandelsvirksomheden og kunden, skal der indgås tillægsaftale, der indeholder ovenstående oplysninger, hvis den eksisterende aftale ikke allerede indeholder disse.

Fordeling af de 4.000 kWh ved skift af elhandelsvirksomhed

Når den, der er omfattet af et aftagenummer, skifter elhandelsvirksomhed inden for et år (12 måneders periode), fordeles de 4.000 kWh forholdsmæssigt mellem delperioderne før og efter et skifte, afhængigt af delperiodens længde.

På tilsvarende måde skal der ske en forholdsmæssig fordeling af de 4.000 kWh ved skift, som fremkommer, når en elhandelsvirksomhed overtager det forretningsmæssige forhold til den, som er omfattet af et aftagenummer, fra en registreret virksomhed.

Se ELAL § 6, stk. 4.

Nedenfor er vist to eksempler på anvendelse af bestemmelsen. Der tages i begge eksempler udgangspunkt i, at elkunden skifter elhandelsvirksomhed pr. 1. juli i et kalenderår.

Eksempel 1

Er der forbrugt 8.800 kWh i første halvår, betales den højeste elafgift af 2.000 kWh (4.000 kWh/12 * 6) og elvarmeafgift af 6.800 kWh (8.800 kWh - 2.000 kWh).

Er der endvidere forbrugt 6.400 kWh i andet halvår, betales den højeste elafgift af 2.000 kWh (4.000 kWh/12 * 6) og elvarmeafgift af 4.400 kWh (6.400 kWh - 2.000 kWh).

Resultatet er, at der for året under ét er betalt den højeste elafgift af 4.000 kWh (2.000 kWh + 2.000 kWh) og elvarmeafgift af 11.200 kWh (6.800 kWh + 4.400 kWh).

Eksempel 2

Er der forbrugt 2.100 kWh i første halvår, betales den højeste elafgift af 2.000 kWh (4.000 kWh/12 * 6) og elvarmeafgift af 100 kWh (2.100 kWh - 2.000 kWh).

Er der endvidere forbrugt 1.900 kWh i andet halvår, betales den højeste elafgift af 1.900 kWh, uanset at beregningsgrundlaget for den højeste elafgift er 2.000 kWh (4.000 kWh/12 *6).

Resultatet er, at der for året under ét er betalt den højeste elafgift af 3.900 kWh (2.000 kWh + 1.900 kWh), selv om det samlede forbrug for året har været 4.000 kWh (2.100 kWh + 1.900 kWh), og elvarmeafgift af 100 kWh.

Fordeling af de 4.000 kWh ved nyregistrering eller afregistrering

Hvis afregningsperioden er en anden end året, reguleres forbrugsgrænsen på 4.000 kWh forholdsmæssigt så meget, som afregningsperioden udgør af året.

Dette gælder også for løbende leverancer til en boligenhed, hvis elinstallation registreres eller slettes fra registrering i datahubben.

Se også

Se også afsnit

 • E.A.4.3.10.1 om elhandelsvirksomheders indmelding af særlige afgiftsforhold i datahubben

 • E.A.4.3.10.3 om verifikation, der foretages af el-handelsvirksomheder 

Beregning af 4.000 kWh, hvor der har været egenproduktion af el på VE-anlæg

Egenproduceret VE-el, der udveksles med det kollektive el-net i nettoafregningsordningen, er undtaget fra elafgift, jf. elafgiftslovens § 2, stk. 1, litra c, jf. stk. 3. Endvidere kan elektricitet, der bruges i elopvarmede helårsboliger afgiftsberigtiges efter elvarmesatsen, jf. § 6, stk. 1, 1. pkt.

Det er muligt at opnå begge fordele, når betingelserne for den enkelte ordning er opfyldt:

 • VE-elproduktionen skal være omfattet af en af nettoafregningsordningerne. Der kan være tale om enten årsbaseret nettoafregning eller timebaseret nettoafregning. VE-el producenter, der ikke er omfattet af en af nettoafregningsordningerne, skal betale afgift af al forbrug af elektricitet, der leveres fra det kollektive elnet.
 • Boligenheden skal være registreret i BBR som elopvarmet helårsbolig. Betingelsen for at blive omfattet af den nedsatte elvarmesats af forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh årligt i helårsboliger, der opvarmes ved elektricitet, fremgår af § 1 i bekendtgørelse nr. 456 af 10. juli 1986 om afgiftsberigtigelse af elektricitet til opvarmning af helårsboliger.

I SKM2014.7.SR har Skatterådet bekræftet, at solcelle-el skal “medregnes i de 4.000 kWh, som fremgår af elafgiftslovens § 6, stk. 1."

"Medregnes i de 4.000 kWh, som fremgår af elafgiftslovens § 6, stk. 1," betyder, at

 • VE-el, der leveres til det kollektive net, og som er omfattet af en af nettoafregningsordningerne (årsbaseret nettoafregning eller timebaseret nettoafregning), forlods kan modregnes i de 4.000 kWh, der skal betales fuld elafgift af. Se nedenstående eksempler på årsbaseret nettoafregning og timebaseret nettoafregning.
 • VE-el som forbruges direkte før måler, og som er undtaget fra elafgift, idet det ikke udveksles med det kollektive net, ikke kan indgå i opgørelsen af forbrug af elektricitet, der forlods kan modregnes i de 4.000 kWh til fuld afgift.
 • El-producenter, der er omfattet af ordningen om timebaseret nettoafregning, ikke kan modregne VE-el leveret til det kollektive net, som ikke er omfattet af den timebaserede nettoafregning.
 • VE-el leveret til nettet målt med en afregningsmåler, der indeholder en tæller, der registrerer den samlede mængde el leveret til og fra nettet (en tilbageløbsmåler/måler, der kan løbe begge veje), ikke kan indgå i opgørelsen af forbrug af elektricitet, der forlods kan modregnes i de 4.000 kWh til fuld afgift, da leveret kWh VE-el er ukendt. Se nedenstående eksempel på beregning for producenter af solcelle-el med en tilbageløbsmåler.

Eksempler

I nedenstående eksempler forstås der ved

 • Solcelle-el, der modregnes: Solcelle-el, der er omfattet af en af nettoafregningsordningerne.
 • Elforbrug til fuld afgift: 4.000 kWh til fuld afgift i helårsboliger, der opvarmes ved elektricitet, jf. BBR.
 • Elforbrug til elvarmesats: Forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh årligt i helårsboliger, der opvarmes ved elektricitet, jf. BBR.

Eksempler på beregninger for producenter af solcelle-el omfattet af årsbaseret nettoafregning

Eksempel 1

Målt leveret solcelle-el til det kollektive net:

3.000 kWh

El omfattet af årsbaseret nettoafregning:  

3.000 kWh

Målt elforbrug leveret fra det kollektive net:  

8.000 kWh

   

Solcelle-el, der modregnes

3.000 kWh

Elforbrug til fuld afgift 

1.000 kWh

Elforbrug til elvarmesats

4.000 kWh

Eksempel 2

Målt leveret solcelle-el til det kollektive net:

5.000 kWh

El omfattet af årsbaseret nettoafregning:

5.000 kWh

Målt elforbrug leveret fra det kollektive net:

6.000 kWh

   

Solcelle-el, der modregnes 

5.000 kWh

Elforbrug til fuld afgift

0 kWh

Elforbrug til elvarmesats 

1.000 kWh

Eksempler på beregninger for producenter af solcelle-el omfattet af timebaseret nettoafregning

Eksempel 1

Målt leveret solcelle-el til det kollektive net:

2.000 kWh

El omfattet af timebaseret nettoafregning:

1.500 kWh

Målt elforbrug leveret fra det kollektive net:

8.000 kWh

   

Solcelle-el, der modregnes 

1.500 kWh

Elforbrug til fuld afgift 

2.500 kWh

Elforbrug til elvarmesats  

4.000 kWh

   

Solcelle-el, der er solgt til nettet

500 kWh

Eksempel 2

Målt leveret solcelle-el til det kollektive net:

6.000 kWh

El omfattet af timebaseret nettoafregning:  

4.000 kWh

Målt elforbrug leveret fra det kollektive net:

10.000 kWh

   

Solcelle-el, der modregnes 

4.000 kWh

Elforbrug til fuld afgift 

0 kWh

Elforbrug til elvarmesats 

6.000 kWh

   

Solcelle-el, der er solgt til nettet

2.000 kWh

  

Eksempel på beregning for producenter af solcelle-el med en tilbageløbsmåler

Målt elforbrug leveret

 

fra det kollektive net:

6.000 kWh.

   

Solcelle-el, der modregnes 

0 kWh

Elforbrug til fuld afgift  

4.000 kWh

Elforbrug til elvarmesats 

2.000 kWh