Dato for udgivelse
10 Nov 2004 11:27
Gyldig til
1. januar 2012
Til
virksomheder omfattet af CO2-kvoteloven
Sagsnummer
99/04-354-00100

Ved lov nr. 464 af 9. juni 2004 er der sket en tilpasning af CO2-afgiftsloven i forhold til CO2-kvoteordningen og det kvoteomfattede brændselsforbrug, der fremgår af lov nr. 493 af 9. juni 2004 om CO2-kvoter.

 

Den væsentligste ændring af CO2-afgiftsloven er, at virksomheder med tilladelse til at udlede CO2 (kvotevirksomheder) kan få fuld tilbagebetaling af CO2-afgift (fuld afgiftsfrihed) for kvotereguleret brændselsforbrug, der anvendes til produktionsprocesser (procesformål) i virksomheden.

 

Den fulde tilbagebetaling af CO2-afgift i virksomheder med tilladelse til at udlede CO2 gælder, uanset om varmen er produceret af virksomheden eller købt hos en anden varmeproducent eller -leverandør.

 

Forbrug af el er ikke kvotereguleret. Kvotevirksomheder kan derfor ikke få fuld tilbagebetaling af CO2-afgift af el.

 

Bestemmelsen om fuld tilbagebetaling af CO2-afgift er indsat som ny § 9a i CO2-afgiftsloven. Lempelsen omfatter i alt ca. 90 produktionsvirksomheder med omkring 120 produktionsenheder.

 

Kvotevirksomheder, der har indgået aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering, kan ikke længere få tilskud til CO2-afgift for kvoteomfattet energiforbrug, der er fritaget for CO2-afgift.

 

Der er nedenfor redegjort nærmere om ændringerne i CO2-afgiftsloven mv.

 

Ændringerne var endnu ikke trådt i kraft da dette nyhedsbrev blev offentliggjort, dvs. den 10. november 2004. ToldSkat har dog alligevel offentliggjort nyhedsbrevet, således at kvotevirksomhederne kan nå at indrette sig på de nye bestemmelser.  

 

Sidst i nyhedsbrevet kan De under overskriften ”Ikrafttræden” læse mere om dette og om, hvordan De skal forholde Dem, hvis ændringerne i CO2-afgiftsloven ikke når at træde i kraft til den 1. januar 2005.

 

Mere information

Hvis De har brug for mere information, er De velkommen til at kontakte Deres told- og skatteområde.   

 

De gældende regler om tilbagebetaling af energiafgifter og CO2-afgift fremgår bl.a. af Punktafgiftsvejledningens afsnit F.6. Vejledningen kan ses på www.toldskat.dk – ”Rådgiver – Juridiske Vejledninger”.

 

Kvotevirksomheder (produktionsenheder)

Hovedreglen er, at virksomheder (produktionsenheder), der er omfattet af CO2-kvoteordningen (CO2-kvoteloven), og som har en tilladelse fra Energistyrelsen til at udlede CO2, kan få fuld tilbagebetaling af CO2-afgift af brændselsforbruget til de pågældende produktionsprocesser.

 

Følgende virksomheder (produktionsenheder) er ifølge CO2-kvoteloven omfattet af kvoteordningen:

  Produktion mv. Supplerende bemærkninger
1.  Produktionsenheder med anlæg, som har en samlet indfyret effekt på 20 MW eller derover

Bemærk, at bestemmelsen om mindst 20 MW indfyret effekt kun gælder dette punkt 

 

Hovedparten af produktionsenhederne under dette punkt er centrale og decentrale kraftvarmeværker samt fjernvarmeværker, som ikke er berettiget til tilbagebetaling af CO2-afgift efter de nye regler i CO2-afgiftsloven

 

Punktet omfatter derudover visse industrivirksomheder og væksthusgartnerier, der er omfattet af de nye regler i CO2-afgiftsloven

 2. Raffinering på mineralolieraffinaderier

Raffinaderiernes forbrug af afgiftspligtige varer til fremstilling af afgiftspligtige varer er allerede fritaget for CO2-afgift

 3.

Produktion på koksværker 

 
 4.

Ristning og sintring af malm, herunder svovlholdig malm

 
 5.

Produktion af støbejern eller stål (første eller anden smeltning) med dertil hørende strengstøbning og med en kapacitet på mere end 2,5 t /time

 
 6.

Fremstilling af klinker (cement) i roterovne med en produktionskapacitet på mere end 500 t/dag eller kalk i roterovne eller andre ovne med en produktionskapacitet på mere end 50 t/dag 

 
 7.

Fremstilling af glas, herunder glasfibre, med en smeltekapacitet på mere end 20 t/dag

 
 8.

Fremstilling af keramiske produkter ved brænding, navnlig tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj og porcelæn, med en produktionskapacitet på mere end 75 t/dag og en kapacitet på mere end 4 m3/dag og en sættetæthed pr. ovn på mere end 300 kg/m3

 
 9.

Fremstilling af papirmasse af træ eller andre fibermaterialer

 
 10.

Fremstilling af papir og pap på en produktionsenhed med en produktionskapacitet på mere end 20 t/dag

 

 

Sammenhænge mellem tilladelse til at udlede CO2 og adgangen til fuld tilbagebetaling af CO2-afgift

Der er en direkte sammenhæng mellem den tilladelse, som kvotevirksomheden har fået fra Energistyrelsen til at udlede CO2 og omfanget af adgangen til fuld tilbagebetaling af CO2-afgift.

 

Tilladelsen fra Energistyrelsen indeholder en identifikation af produktionsenheden bl.a. med oplysning om produktionsenhedens CVR.-nr. og lokalitet (adresse) samt en beskrivelse af de anlæg, der er omfattet af tilladelsen.  

 

Bemærk, at det er den pågældende produktionsenhed (lokalitet) og det kvoteomfattede brændselsforbrug i de anlæg, som fremgår af tilladelsen, der er omfattet af reglerne om fuld tilbagebetaling af CO2-afgift.

 

Bemærk endvidere, at for virksomheder med produktionsenheder på flere forskellige lokaliteter er det alene den produktionsenhed, der fremgår af tilladelsen til at udlede CO2, som er omfattet af CO2-afgiftslovens § 9a og dermed af adgangen til fuld tilbagebetaling af CO2-afgift.

 

Fuld tilbagebetaling af CO2-afgift af brændselsforbrug i produktionsprocesser

Kvotevirksomheder kan få fuld tilbagebetaling af CO2-afgift af brændselsforbrug til produktionsprocesser.   

 

Det er uden betydning for tilbagebetalingen af CO2-afgift, hvilket CO2-holdigt afgiftspligtigt brændsel som bruges (mineralolieprodukter, naturgas eller kul mv.).

 

CO2-afgiften af forbrug af varme, varmt vand og damp til produktionsprocesser i kvotevirksomheder tilbagebetales - uanset om varmen er produceret på virksomhedens eget anlæg, eller om varmen er leveret af en anden varmproducent/-leverandør, fx varme fra fjernvarmenettet.

 

Ved produktionsprocesser forstås i praksis energiforbrug til procesformål, for hvilket kvotevirksomheden kan få tilbagebetalt energiafgiften efter reglerne i mineralolieafgiftslovens § 11, gasafgiftslovens § 10 og kulafgiftslovens § 8.  

 

Bemærk, at udover selve afgiftslempelsen sker der den forenkling, at kvotevirksomheder ikke skal skelne mellem energiforbrug til tung proces eller let proces, forudsat at både det lette og tunge procesenergiforbrug er kvoteomfattet. Der skal således alene ske måling for fordeling af energiforbrug mellem tilbagebetalingsberettigede formål og ikke tilbagebetalingsberettigede formål efter de pågældende energiafgiftslove. Elforbruget skal fortsat opdeles mellem tung proces, let proces og rumvarme.

 

Forenkling og justeringer af CO2- og energiafgifter pr. 1. januar 2005

Bemærk, at fra og med 1. januar 2005 sker der uafhængig af afgiftslempelsen for det kvoteomfattede energiforbrug en forenkling af reglerne om tilbagebetaling af CO2-afgift.

 

De kan læse mere herom i et nyhedsbrev: Forenkling og justeringer af CO2- og energiafgifter pr. 1. januar 2005, - der blev offentliggjort den 30. juni 2004 (uge 27). De kan endvidere læse om forenklingen og satsjusteringerne i Punktafgiftsvejledningen.

 

Kvotevirksomheder med eget kraftvarmeanlæg

Kvotevirksomheders forbrug af brændsel til at fremstille elektricitet er fritaget for CO2-afgift efter de hidtidige regler herom for decentrale og industrielle i kraftvarmeanlæg, og er derfor ikke omfattet af reglerne i CO2-afgiftslovens § 9a.

 

Fremstilling af varme, der leveres fra en kvotevirksomhed

Kvotevirksomheder kan ikke få tilbagebetalt CO2-afgift af brændsel, som anvendes til at fremstille varme, der leveres fra virksomheden.

 

Kvotevirksomheder (varmeproducenter) skal dermed som hidtil betale energiafgift og CO2-afgift af et sådant brændselsforbrug.

 

Elektricitet

Elforbrug er ikke omfattet af kvotereguleringen. Kvotevirksomheder kan derfor ikke få fuld tilbagebetaling af CO2-afgift af forbrug af el til procesformål.

 

Dette gælder, uanset om den forbrugte elektricitet er produceret på og leveret fra virksomhedens eget elproduktionsanlæg/kraftvarmeanlæg, eller om elektriciteten er leveret til virksomheden fra det kollektive elnet.

 

Rumvarme og varmt vand

Kvotevirksomheder skal som hidtil betale energiafgift og CO2-afgift af energiforbrug til rumvarme/varmt vand.

 

Hvis de samme anlæg/ledningsnet både forsyner virksomheden med rumvarme/varmt vand og procesenergi, anvendes de gældende regler for fordeling af energiforbruget mellem tilbagebetalingsberettigede formål og ikke-tilbagebetalingsberettigede formål.

 

Minimumsafgift for fuelolie og gas- og dieselolie

Kvotevirksomheder kan se bort fra minimumsafgiften af fuelolie og gas- og dieselolie, der anvendes i produktionsprocesser.

 

Dvs., at virksomheden ikke skal fradrage minimumsafgiften ved opgørelse af den tilbagebetalingsberettigede CO2-afgift af brændselsforbrug til produktionsprocesser.

 

Svovlafgift – særligt bundfradrag

Efter svovlafgiftsloven kan energitunge virksomheder, der bruger afgiftspligtige kulprodukter eller fuelolie, eller som køber varme til procesbrug, på visse betingelser få et særligt bundfradrag for svovlafgift. En af betingelserne har indtil nu været, at virksomheden har indgået en aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering.

 

Adgangen til at opnå det særlige bundfradrag er nu udvidet til også at gælde for kvotevirksomheder.

 

Overskudsvarme 

Nyttiggjort overskudsvarme fra produktionsprocesser (procesformål) i kvotevirksomheden er omfattet af de gældende regler om overskudsvarme. Det betyder, at der skal ske regulering/nedsættelse af den tilbagebetalingsberettigede CO2-afgift efter reglerne herom.

 

Dette gælder, uanset om kvotevirksomheden bruger overskudsvarmen til rumvarmeformål i virksomheden, eller om overskudvarmen leveres fra virksomheden.

 

Kvotevirksomheder, der samtidig er aftale-/CO2-tilskudsvirksomheder

Kvotevirksomheder, der efter de nye regler får fuld tilbagebetaling af CO2-afgift af energiforbrug til produktionsprocesser (procesformål), og som har en aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering, kan ikke samtidig få udbetalt tilskud til CO2-afgift (tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort brændselsforbrug).

 

Motorbrændstof

Kvotevirksomheders forbrug af motorbrændstof er ikke omfattet kvotereguleringen og dermed heller ikke af CO2-afgiftslovens § 9a, da det alene er stationære produktionsenheder, der er omfattet af kvotereguleringen.

 

Fx kan gartnerivirksomheder omfattet af punkt 1 i skemaet ovenfor, der anvender motorbrændstof til drift af motorredskaber og traktorer i gartnerivirksomheden, ikke få fuld tilbagebetaling af CO2-afgift af brændstofforbruget.

 

Oversigt over reglerne for kvotevirksomhedernes forbrug af energi

 

Oversigten gengiver kort nogle af reglerne for kvotevirksomhedernes forbrug af energi:    

Energiart og forbrug i kvotevirksomheden

Godtgørelsesmæssig stilling for CO2-afgift

 

Kvoteomfattet brændselsforbrug (olie, gas og kul), herunder egen produceret varme, damp og varmt vand, der anvendes til procesformål

Fuld tilbagebetaling af CO2-afgift

 

Varme, damp og varmt vand, der leveres af en anden varmeproducent/-leverandør, og som anvendes til procesformål

Fuld tilbagebetaling af CO2-afgift

Kvoteomfattet brændselsforbrug (olie, gas og kul), herunder egen produceret varme, damp og varmt vand, der anvendes til rumvarme/varmt vand

Ingen tilbagebetaling af CO2-afgift

Varme, damp og varmt vand, der leveres af en anden varmeproducent/-leverandør, og som anvendes til rumvarme/varmt vand 

Ingen tilbagebetaling af CO2-afgift

 

Kvoteomfattet brændselsforbrug (olie, gas og kul), der anvendes til fremstilling af varme, der leveres fra virksomheden

Ingen tilbagebetaling af CO2-afgift

 

Nyttiggjort varme fra procesformål (overskudsvarme)

Tilbagebetalingen af CO2-afgift skal reguleres/nedsættes efter de hidtil gældende regler vedrørende overskudsvarme

Forbrug af elektricitet til procesformål

Tilbagebetaling af CO2-afgift efter reglerne for tung og let proces

 

Regnskab

Det skal fremgå af regnskabet, hvor stor en del af energiforbruget, der er anvendt i kvoteomfattede produktionsprocesser, for hvilket virksomheden får fuld tilbagebetaling af CO2-afgift.

 

Måling og opgørelse af tilbagebetalingsberettiget forbrug

Som nævnt ovenfor skal kvotevirksomheder ikke skelne imellem forbrug til tung proces og let proces.

 

Der skal således ikke længere ske måling for at fordele energiforbrug mellem tung proces og let proces – men kun imellem procesformål og rumvarme/varmt vand. Elforbruget skal fortsat opdeles mellem tung proces, let proces og rumvarme/varmt vand.

  

Kvotevirksomheder, der anvender samme anlæg/ledningsnet til at forsyne både procesformål og rumvarme/varmt vand, skal fortsat foretage måling for at fordele energiforbrug mellem tilbagebetalingsberettigede formål og ikke-tilbagebetalingsberettigede formål.

 

Tidspunktet for tilbagebetaling af den fulde CO2-afgift er det samme – som for tilbagebetaling af energiafgiften.    

 

Hvordan tilbagebetales CO2-afgift af kvoteomfattet energiforbrug

CO2-afgift af kvoteomfattet energiforbrug tilbagebetales på den samme måde, som kvotevirksomheden hidtil har fået tilbagebetalt CO2-afgift.

 

Dvs., at hvis tilbagebetaling af energiafgifter og CO2-afgift hidtil er sket via momsangivelsen – skal momsangivelsen også anvendes ved tilbagebetaling af CO2-afgift af kvoteomfattet energiforbrug.      

 

Kvotevirksomheder med både kvoteomfattet og ikke-kvoteomfattet energiforbrug til procesformål

Som hovedregel er al energiforbrug til procesformål i en kvotevirksomhed kvoteomfattet.

 

Hvis dette imidlertid ikke er tilfældet – skal der ske en fordeling af energiforbruget mellem kvoteomfattet energiforbrug til procesformål (fuld tilbagebetaling af CO2-afgift) og ikke-kvoteomfattet energiforbrug til procesformål.

 

Dette gælder fx de situationer, hvor det samme anlæg/ledningsnet både forsyner virksomheden med kvoteomfattet procesenergi (varme, damp mv.) og ikke-kvoteomfattet procesenergi.

 

CO2-afgiftsloven (§ 9a, stk. 3) er forsynet med en særskilt bestemmelse, der dækker disse tilfælde.

 

Hvis virksomheden både har et kvoteomfattet og ikke-kvoteomfattet energiforbrug, foreslås det, at De kontakter Deres told- og skatteområde, så de kan få gennemgået/drøftet forholdene for en korrekt afgrænsning/fordeling af energiforbruget. 

 

Ikrafttræden

Ændringerne har virkning fra 1. januar 2005. Ændringerne skal imidlertid notificeres for og godkendes af Europa-Kommissionen efter statsstøttereglerne, før de kan træde i kraft.

 

Det er en betingelse for fuld tilbagebetaling af CO2-afgift efter de nye regler, at Kommissionen har godkendt ændringerne, og at skatteministeren har udstedt en ikrafttrædelsesbekendtgørelse med en dato for, hvornår ændringerne træder i kraft.

 

Ændringerne var – som nævnt i indledningen – endnu ikke trådt i kraft på tidspunktet for offentliggørelsen af dette nyhedsbrev.

 

Hvis godkendelsen foreligger før den 1. januar 2005, forventes ændringerne at træde i kraft den 1. januar 2005. Der bliver dermed sammenfald mellem ikrafttrædelsestidspunktet og virkningstidspunktet.

 

Hvis Kommissionens godkendelse ikke foreligger den 1. januar 2005, og loven sættes i kraft på et senere tidspunkt, kan kvotevirksomheden få tilbagebetalt CO2-afgift efter de hidtil gældende regler indtil ændringerne sættes i kraft.

 

Kvotevirksomheder, der samtidig er aftalevirksomheder, kan ligeledes få udbetalt tilskud af energiforbruget indtil ikrafttrædelsestidspunktet.

 

De gældende regler fortsætter dermed, indtil ændringerne er trådt i kraft.

 

Når ændringerne er trådt i kraft, kan kvotevirksomheden få tilbagebetalt den fulde CO2-afgift af energiforbrug til produktionsprocesser (procesformål) for perioden fra 1. januar 2005 og indtil lovens ikrafttræden.

 

For at få tilbagebetalt den fulde CO2-afgift – skal kvotevirksomheden parallelt med anvendelsen af de hidtil gældende regler indrette sig på de nye bestemmelser med henblik på fuld tilbagebetaling af CO2-afgift af energiforbruget i de kvoteomfattede produktionsprocesser. Den fulde tilbagebetaling af CO2-afgift kan ske på baggrund af kvotevirksomhedens faktiske energiforbrug hertil.  

 

Udbetalt tilskud til CO2-afgift af det pågældende energiforbrug for perioden skal kvotevirksomheden modregne, når den opgør den fuldt ud tilbagebetalingsberettigede CO2-afgift.

 

Mere information om ikrafttræden mv.

De vil blive underrettet direkte, når ændringerne i CO2-afgiftsloven træder i kraft.

 

 

Med venlig hilsen

 

Skatteministeriet

Told- og Skattestyrelsen