Dato for udgivelse
14 Sep 2015 14:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 Sep 2015 14:42
SKM-nummer
SKM2015.600.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
14-4053030
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat + Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Genoptagelse, ejendomsvurdering, skatteforvaltningslovens § 33
Resumé

I styresignalet gennemgås retningslinjerne for genoptagelse af sager om fradrag for grundforbedringer og nedslag i grundværdien m.v. som følge af Østre Landsrets dom af 26. juni 2014 vedrørende den tidligere gældende skatteforvaltningslovs § 33, stk. 2. Det er sager, der omhandler anmodning om genoptagelse vedrørende fradrag for grundforbedringer og nedslag i grundværdien for dårlige jordbundsforhold, samt forhold der i forbindelse med genoptagelsen af disse forhold har en nær sammenhæng hermed.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33,  stk. 4

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven
Vurderingsloven

Henvisning

Vurderingsvejledning 2006-3, afsnit C.3.

Østre Landsretsdom

I Østre Landsrets dom af 26. juni 2014, SKM2014.538.ØLR, har Østre Landsret taget stilling til genoptagelse efter den dagældende skatteforvaltningslovs § 33, stk. 2. 

Sagsøgeren anmodede den 30. april 2006 vurderingsmyndigheden om at ændre det fastsatte fradrag for grundforbedringer. Sagsøger havde ikke begrundet anmodningen og fremsendte efterfølgende de relevante oplysninger. Efter udløbet af fristen for genoptagelse af 2002-vurderingen, men inden vurderingsmyndigheden traf afgørelse, fremsatte sagsøgeren den 26. april 2007 begæring om at få ændret fradrag for grundforbedringer, subsidiært om nedslag i grundværdien for dårlige jordbundsforhold for disse udgifter.

Sagsøgeren fik genoptaget 2002-vurderingen vedrørende fradrag for grundforbedringer, men ikke vedrørende nedslag i grundværdien for dårlige jordbundsforhold, da vurderingsmyndigheden anså anmodningen om nedslag i grundværdien for fremsat den 26. april 2007, hvorfor ændringen i grundværdien først blev tillagt virkning fra 1. januar 2003.

Landsretten fandt, at de yderligere oplysninger, som blev fremlagt i 2007, hvor fristen for genoptagelse af 2002-vurderingen var overskredet, skulle indgå i behandlingen af den verserende sag om genoptagelse med den virkning, at ændringen af grundværdien for dårlige jordbundsforhold skulle have virkning fra 1. januar 2002. Landsretten begrundede dommen dels med den nære sammenhæng mellem de enkelte elementer i ejendomsvurderingen, dels med at hensynet bag reglerne om genoptagelse af ejendomsvurderinger er at opnå det materielt rigtige resultat, og endelig med baggrunden for skatteforvaltningslovens § 33, stk. 2. Landsretten fandt ikke, at den dagældende ordlyd af skatteforvaltningslovens § 33, stk. 2, var til hinder herfor. 

Genoptagelse

SKAT genoptager på baggrund af dommen en række sager af egen drift.

Der er tale om genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 33, stk. 4, idet SKATs praksis er blevet underkendt ved Østre Landsrets dom af 26. juni 2014.

De sager, der genoptages, er sager, hvor der er modtaget mere end én anmodning, og hvor den efterfølgende anmodning har en nær sammenhæng med den først indgivne anmodning. De efterfølgende anmodninger skal være modtaget i SKAT, inden SKAT afsluttede sagen vedrørende den første anmodning. Den første anmodning skal være indgivet inden den ordinære genoptagelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 33, stk. 2.

Den efterfølgende anmodnings nære sammenhæng med den først indgivne anmodning kan eksempelvis være etableret, når begge anmodninger vedrører den skattemæssige behandling af dokumenterede grundforbedringsudgifter.

Der vil derimod eksempelvis ikke være etableret en nær sammenhæng mellem to anmodninger indgivet henholdsvis før og efter genoptagelsesfristen i skatteforvaltningslovens § 33, stk. 2, såfremt den første anmodning vedrører fradrag for dokumenterede afholdte udgifter vedrørende en grund, mens den efterfølgende anmodning vedrører den omberegnede grundværdi efter vurderingslovens § 33, stk. 16-18, herunder vedrører det beløbsmæssige vurderingskøn, som den omberegnede grundværdi skal ansættes efter.

Der vil eksempelvis heller ikke være etableret en nær sammenhæng mellem den første anmodning og den anden anmodning indgivet henholdsvis før og efter genoptagelsesfristen i skatteforvaltningslovens § 33, stk. 2, når den første anmodning vedrører ansættelsen af grundværdien, mens den anden anmodning vedrører ansættelsen af ejendomsværdien.

Udgangspunktet er, at genoptagelsen omhandler forhold, der forelå på afgørelsestidspunktet. Det betyder, at der ikke behandles forhold, som ikke var rejst på tidspunktet for SKATs afgørelse af den sag, der nu genoptages.

Vurderer SKAT, at der ikke er en nær sammenhæng mellem første og anden anmodning, vil SKAT behandle den anden anmodning som en anmodning om ekstraordinær genoptagelse efter de regler, der gjaldt på tidspunktet for modtagelsen af den anden anmodning.

SKAT genoptager sager, der er omfattet af dette styresignal, og som vedrører 2002-vurderingen og senere vurderingsår.

Sager, der er påklaget, vil blive behandlet af klageinstansen, men hvis klager ønsker, at sagen skal behandles i SKAT som 1. instans, skal klager tilbagekalde sin klage og anmode SKAT om behandling af sagen.

Frister for genoptagelse

Praksisændringen er til gunst for skatteyderne. Skatteydere, der har sager, som de mener, er omfattet af ovennævnte retningslinjer, men som ikke bliver kontaktet af SKAT, kan anmode om genoptagelse med henvisning til dette styresignal, jf. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 4.

Fristen for fremsendelse af anmodningen, jf. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 5, er 6 måneder og regnes fra offentliggørelsen af dette styresignal på SKATs hjemmeside, www.skat.dk.

Forældelse af afledte krav

Der gælder en 10-årig forældelsesfrist for de afledte krav, jf. skatteforvaltningslovens § 34 a, stk. 4. Fristen regnes fra tidspunktet for betaling af de pågældende skatter. Skæringsdatoen er dommens afsigelse den 26. juni 2014, hvorefter der kan ske genoptagelse for krav betalt i perioden 26. juni 2004 til 26. juni 2014.

Der kan dog være sager, hvor der ikke er indtrådt forældelse af skatter betalt før den 26. juni 2004.

Dette vil gælde situationer, hvor der er truffet afgørelse vedrørende den ordinære genoptagelses-anmodning på så sent et tidspunkt, at den et-årige forældelsesfrist efter skatteforvaltningslovens § 34 a, stk. 2, jf. forældelseslovens § 21, stk. 2, ikke er indtrådt.

Er der inden udløbet af den almindelige forældelsesfrist indgivet en anmodning om ordinær genoptagelse, er den almindelige forældelsesfrist foreløbig afbrudt, og forældelse indtræder herefter et år efter afgørelsestidspunktet.

Såfremt der eksempelvis er truffet afgørelse i sagen om ordinær genoptagelse i maj 2014, indtræder forældelse først i maj 2015, og det afledte skattekrav vil derfor ikke være forældet før i maj 2015, selv om skatterne er betalt før den 26. juni 2004.

Ikrafttrædelses- og bortfaldstidspunkt

Styresignalet bortfalder 6 måneder efter offentliggørelsen på SKATs hjemmeside www.skat.dk.