Den juridiske vejledning 2017-2
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledningOm Den juridiske vejledning
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Collapse A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Collapse A.B.1 Selvangivelses- og oplysningspligterA.B.1 Selvangivelses- og oplysningspligter
Collapse A.B.1.1 Selvangivelses- og oplysningspligter for skattepligtigeA.B.1.1 Selvangivelses- og oplysningspligter for skattepligtige
A.B.1.1.1 Selvangivelsespligten
Expand A.B.1.1.2 Proceduren ved selvangivelse og årsopgørelse for fysiske personerA.B.1.1.2 Proceduren ved selvangivelse og årsopgørelse for fysiske personer
A.B.1.1.3 Selvangivelsens indhold
A.B.1.1.4 Selvangivelsesfrister
A.B.1.1.5 Selvangivelsens bindende virkning
A.B.1.1.6 Oplysninger og specifikationer
A.B.1.1.7 Virksomhedsskatteloven
A.B.1.1.8 Ophør af skattepligt
Collapse A.B.1.1.9 Henstand med selvangivelsesfristen og skattetillægA.B.1.1.9 Henstand med selvangivelsesfristen og skattetillæg
A.B.1.1.9.1 Tillæg efter selskabsskattelovens § 35, stk. 1
Expand A.B.1.2 Indberetningspligt for tredjemand og erklæringspligtA.B.1.2 Indberetningspligt for tredjemand og erklæringspligt
Expand A.B.2 RegistreringspligtA.B.2 Registreringspligt
Expand A.B.3 Bogføring og regnskabA.B.3 Bogføring og regnskab
Expand A.B.4 Angivelse og betaling af skatter og afgifterA.B.4 Angivelse og betaling af skatter og afgifter
Expand A.B.5 Skønsmæssige ansættelserA.B.5 Skønsmæssige ansættelser
Expand A.B.6 Administrative krav ved omdannelse og ophør af virksomhedA.B.6 Administrative krav ved omdannelse og ophør af virksomhed
Expand A.B.7 ToldA.B.7 Told
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Expand D.A MomsD.A Moms
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Expand E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Expand H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2017-2

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

A.B.1.1.9.1 Tillæg efter selskabsskattelovens § 35, stk. 1

Tillæg efter selskabsskattelovens § 35, stk. 1

Efter selskabsskattelovens § 35, stk. 1, skal skattepligtige selskaber for hvert af indkomstårene 2002 til og med det seneste indkomstår, der udløber inden indberetningstidspunktet, fortage digital indberetning til told- og skatteforvaltningen af resterende fremførselsberettigede underskud, jf. selskabsskattelovens § 12 og fondsbeskatningslovens § 3, stk. 2, jf. dog stk. 4.

For sambeskattede selskaber m.v. påhviler indberetningspligten administrationsselskabet.

Indberetter et selskab m.v. ikke underskud til SKAT inden udløbet af indberetningstidspunktet, skal selskabet betale et tillæg på 5.000 kr.

I henhold til bekendtgørelse om registrering af underskud mv. med senere ændringer, er indberetningstidspunktet senest den 1. september 2015. Bek. nr. 1037, af 26.09.2014 og Bek nr. 679, af 06.05.2015.

Tillægget i selskabsskattelovens § 35, stk. 1, svarer til det tillæg, der maksimalt kan gives efter skattekontrollovens § 5, stk. 1. Tillægget for manglende rettidig underskudsangivelse kan pålægges ud over skattetillægget for manglende rettidig selvangivelse efter skattekontrolloven.

Ved sambeskattede selskaber m.v., er det alene administrationsselskabet, der kan pålægges et tillæg ved for sen indberetning.

Bemærk: Administrationsselskabet kan alene pålægges ét tillæg pr. sambeskatning. Der kan således ikke opkræves et tillæg pr. selskab i sambeskatningen. 

Fritagelse for tillæg

Hvis der foreligger særlige omstændigheder, kan SKAT se bort fra fristen for indberetning samt fritage selskaberne mv. for betaling af tillægget.

Se bekendtgørelse om registrering af underskud mv.  Bek. nr. 1037, af 26.09.2014, med senere ændringer Bek nr. 679, af 06.05.2015.

Afgørelse om tillæg efter selskabsskattelovens § 35, stk. 1.

Afgørelse om tillæg træffes, når SKAT kan konstatere, at et selskab har et underskud, som ikke er indberettet rettidigt.

SKATs afgørelse om tillæg kan påklages til Landsskatteretten jf. skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 2.

Efter skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 3, kan klager over visse typer af afgørelser henskydes til Skatteankestyrelsen. Efter bemærkningerne til ændringen af selskabsskattelovens § 35, stk. 1, må det forventes, at Landsskatteretten henskyder sager om fritagelse for betaling af tillæg til Skatteankestyrelsen.

Fik du svar på dine spørgsmål?