Indhold

Dette afsnit giver et overblik over de regler og overgangsbestemmelser om exitskat, der er indført med virkning fra 1. marts 2015.

Kort overblik over reglerne pr. 1. marts 2015

Reglerne om beskatning ved fraflytning og beskatning ved overførsel af aktiver til udlandet er indført ved lov nr. 202 af 27. februar 2015 om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love.

Ved ændringen blev de tidligere regler i KSL § 8 A, stk. 2, og KSL § 10 sammenskrevet i en ny bestemmelse i KSL § 10. KSL § 8 A, stk. 2, blev derfor ophævet.

Der gælder herefter

  • En regel om beskatning af aktiver, når en fuldt skattepligtig person fraflytter

  • En regel om beskatning af aktiver, der overføres til udlandet af en begrænset skattepligtig.

Se ændringslovens § 1, nr. 3, som ændrer KSL § 10.

Desuden er indført en mulighed for at anvende en henstandsordning. Se ændringslovens § 1, nr. 5-10.

Ændringsloven trådte i kraft den 1. marts 2015. De nye regler fik virkning for personer, der fraflyttede eller overførte aktiver til udlandet den 1. marts 2015 eller senere.

Henstandsordningen har virkning for skattebetalinger vedrørende aktiver, der efter de nye bestemmelser i  KSL § 10 anses for afhændet den 1. marts 2015 eller senere.

Se ændringslovens § 13, stk. 1, og stk. 3.

Henstandsordningen kan i visse tilfælde også anvendes af personer, der allerede har fået beregnet skat efter

  • KSL § 8 A, stk. 2, ved overførsel af aktiver i perioden 1. januar 2009 til 28. februar 2015

  • KSL § 10 ved ophør af skattepligt efter KSL § 1 i perioden 1. januar 2009 til 28. februar 2015.

Se ændringslovens § 13, stk. 12, og neden for i afsnit C.C.6.9.5 Overgangsordning. Valg af henstand med betaling af exitskat beregnet før 1. marts 2015. 

Desuden ophævedes de særlige regler om beskatning ved fraflytning i AL § 40 D, stk. 2, (om betalingsrettigheder mv.) og EBL § 6 B (om fortjenester, som var genanbragt i udenlandsk fast ejendom). Reglerne er afløst af den nye bestemmelse i KSL § 10.

Før 1. marts 2015 kunne der gives henstand for skatter, der var beregnet efter AL § 40 D, stk. 2, og EBL § 6 B. Henstandsreglen fandtes i KSL § 73 E, stk. 1, jf. AL § 40 D, stk. 5. Hvis der allerede var givet henstand efter de tidligere regler, kan reglerne i KSL § 73 E, stk. 2-6, fortsat anvendes for henstandssaldoen. Se KSL § 73 E, stk. 8.

Bemærk

Selskaber mv. er ikke omfattet af den nye bestemmelse i KSL § 10. De er omfattet af exitreglerne i SEL § 5 (ophørende selskab) og SEL § 8 (aktiv flyttes til driftssted i anden stat mv.).