Indhold

Dette afsnit handler om betaling af restskat. 

Afsnittet indeholder:

  • Pligt til at betale restskat
  • Procenttillæg
  • Overførsel af restskat
  • Betaling af resterende restskat
  • Dækningsrækkefølge
  • Morarente
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser m.v.

Pligt til at betale restskat

Den skattepligtige skal har pligt til at betale restskat. Se KSL § 61, stk. 1.

Restskat er det beløb, som slutskatten med tillæg af eventuel overført restskat m.v. efter KSL § 61, stk. 3, og af eventuel afgift omfattet af PBL § 25 A, stk. 5 og 6, overstiger de foreløbige skatter, der modregnes efter KSL § 60. Se KSL § 61, stk. 1.

Procenttillæg

Ud over restskatten skal der også betales et procenttillæg af restskatten. Se KSL § 61, stk. 2.

Procenttillægget beregnes en gang årligt og fastsættes som rentesatsen i OPKL § 7, stk. 2, 3. pkt., med tillæg af 1,2 procentpoint afrundet til en decimal. Se KSL § 61, stk. 2. Rentesatsen efter OPKL § 7, stk. 2, er angivet i afsnit A.B.4.6.2.

Overførsel af restskat

Hvis udskrivningsdatoen for den skattepligtiges årsopgørelse er senest den 1. oktober i året efter indkomståret, overføres restskatten som et yderligere tilsvar for det efterfølgende år, til hvis dækning der opkræves yderligere A-skat, B-skat eller AM-bidrag for dette år. Se KSL § 61, stk. 3.

Det er dog kun den del af restskatten med eventuelle skyldige renter efter KSL § 63, stk. 1, der ikke overstiger grundbeløbet med procenttillæg svarende til den overførte restskat, der overføres. Se KSL § 61, stk. 3.

Grundbeløbet udgjorde 18.300 i 2010-niveau og reguleres efter PSL § 20. Se KSL § 61, stk. 3 og 8. For 2015 udgør grundbeløbet 19.000.

Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om opkrævningen. Se KSL § 61, stk. 3. Reglerne findes i KSLbek.

De skattebeløb, der er opkrævet for et år, hvortil der er overført restskat m.v., anses for medgået først til dækning af den overførte restskat m.v. Se KSL § 61, stk. 3.

Betaling af resterende restskat

Et eventuelt resterende beløb efter overførsel af restskat med procenttillægget forfalder til betaling i tre rater den 1. i hver af månederne august, september og oktober i året efter indkomståret med sidste rettidige betalingsdag den 20. i forfaldsmåneden. Se KSL § 61, stk. 4.

Raterne skal være på mindst 500 kr., indtil hele beløbet er betalt. Hvis restskat, der ikke bliver indregnet efter KSL § 61, stk. 3, reguleret med tillæg og renter efter KSL §§ 61-63, i alt er et mindre beløb end 500 kr., opkræves den ikke. Ved beregningen indgår beløb, der ikke tidligere er opkrævet. Se KSL § 62 C, stk. 1-2.

Beløb på 200 kr. eller derunder bortfalder, når udbetaling over Nemkontosystemet ikke har kunnet finde sted inden for en periode på 3 måneder. Se KSL § 62 C, stk. 3.

Der opkræves kun hele kronebeløb. Se KSL § 62 C, stk. 4.

Der gælder særlige regler, hvis årsopgørelsen først udskrives den 1. august i året efter indkomståret eller senere. Se KSL § 61, stk. 4-6.

Der gælder også særlige regler, hvis en person ikke er skattepligtig ved begyndelsen af det efterfølgende år, eller hvis den længstlevende ægtefælle i umiddelbar forbindelse med dødsfaldet overtager boet. Se KSL § 61, stk. 7.

Dækningsrækkefølge

De skattebeløb, der opkræves eller inddrives for et indkomstår, dækker indkomstskat forud for ejendomsværdiskat, og AM-bidrag forud for A-skat og B-skat. Se KSL § 61, stk. 9.

Morarente

Er der ikke betalt rettidigt, skal den pågældende betale en rente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen. Se KSL § 63.

Renten udgør rentesatsen i OPKL § 7, stk. 2, med tillæg af 0,4 procentpoint. Se KSL § 63. Rentesatsen efter OPKL § 7, stk. 2, er angivet i afsnit A.B.4.6.2.

Renter af skat, der påhviler den skattepligtige, opgøres én gang om året og opkræves sammen med restskatten for de pågældende år. Se KSL § 63.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser m.v.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse  Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Landsskatteretskendelser

SKM2008.527.LSR

Skattepligtig ikke underrettet om at Skatteforvaltningen ville foretage skatteansættelse på andet grundlag end selvangivet. Årsopgørelsen ugyldig. Det var uberettiget at opkræve rente efter KSL § 63 af en ugyldig årsopgørelse.