Vejledningen retter sig mod virksomheder, der ifølge skattekontrollovens § 8S skal foretage indberetning til anpartskontrolordningen.

Vejledning indeholder regler om de oplysningspligtiges tilmeldings-, indberetnings- og underretningspligt i henhold til lov nr. 388 af 7. juni 1989 om anparter.
 
Efter ligningslovens § 29 skal erhvervsvirksomheder med flere end 10 ejere, hvoraf nogle ejere ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang, udarbejde et fælles skatteregnskab for sidstnævnte ejere. I henhold til skattekontrollovens § 8S er der oplysningspligt vedrørende oplysninger fra det fælles skatteregnskab.
 
De oplysningspligtige registrerer cpr-nr. eller cvr-nr. og navn og adresse for anpartshavere. Disse oplysninger skal sammen med oplysninger fra skatteregnskabet om andel af indkomst og formue, ejerandel og ejerperiode m.v. indberettes til SKAT en gang om året. Samtidig skal skatteyderne underrettes om, hvad der er indberettet.
 
Indberetning skal ske inden 15. april i året efter det kalenderår, som oplysningerne vedrører.
 
De oplysningspligtige skal tilmelde sig SKATs indberetningsordning vedrørende anparter.
I det følgende forstås ved oplysningspligtige de virksomheder, der er registreret som tilmeldings- og indberetningspligtige i henhold til denne ordning.