Den juridiske vejledning 2017-2
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledningOm Den juridiske vejledning
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Collapse A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Expand A.B.1 Selvangivelses- og oplysningspligterA.B.1 Selvangivelses- og oplysningspligter
Expand A.B.2 RegistreringspligtA.B.2 Registreringspligt
Expand A.B.3 Bogføring og regnskabA.B.3 Bogføring og regnskab
Collapse A.B.4 Angivelse og betaling af skatter og afgifterA.B.4 Angivelse og betaling af skatter og afgifter
Collapse A.B.4.1 Indberetning og betaling af indkomstskat og AM-bidragA.B.4.1 Indberetning og betaling af indkomstskat og AM-bidrag
Expand A.B.4.1.1 Indeholdelse, beregning, indberetning og betaling af A-skat og AM-bidragA.B.4.1.1 Indeholdelse, beregning, indberetning og betaling af A-skat og AM-bidrag
A.B.4.1.3 Digital betaling og betingelser for fradrag
Expand A.B.4.1.2 Betaling og tilbagebetaling af personlig indkomstskat mv.A.B.4.1.2 Betaling og tilbagebetaling af personlig indkomstskat mv.
Expand A.B.4.1.4 Udbytteskat og tilbagebetaling af udbytteskatA.B.4.1.4 Udbytteskat og tilbagebetaling af udbytteskat
Expand A.B.4.2 Angivelse og betaling på momsområdetA.B.4.2 Angivelse og betaling på momsområdet
Expand A.B.4.3 Angivelse og betaling af lønsumsafgiftA.B.4.3 Angivelse og betaling af lønsumsafgift
Expand A.B.4.4 Angivelse og betaling af punktafgifterA.B.4.4 Angivelse og betaling af punktafgifter
Expand A.B.4.5 Betaling og tilbagebetaling af skatter og afgifter via én skattekontoA.B.4.5 Betaling og tilbagebetaling af skatter og afgifter via én skattekonto
Expand A.B.4.6 Forsinket eller manglende angivelse, indberetning og betaling af skatter og afgifterA.B.4.6 Forsinket eller manglende angivelse, indberetning og betaling af skatter og afgifter
Expand A.B.4.7 Tilbagebetaling af skatter og afgifter m.v.A.B.4.7 Tilbagebetaling af skatter og afgifter m.v.
Expand A.B.5 Skønsmæssige ansættelserA.B.5 Skønsmæssige ansættelser
Expand A.B.6 Administrative krav ved omdannelse og ophør af virksomhedA.B.6 Administrative krav ved omdannelse og ophør af virksomhed
Expand A.B.7 ToldA.B.7 Told
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Expand D.A MomsD.A Moms
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Expand E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Expand H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2017-2

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

A.B.4.1.3 Digital betaling og betingelser for fradrag

Indhold

Dette afsnit handler om digital betaling som betingelse for fradrag for visse køb af varer og ydelser.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel

  • Beløbsgrænse

  • Alternativ identifikationsmåde

  • Konsekvenser

  • Solidarisk hæftelse for moms

Hovedregel

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst er fradrag for udgifter vedrørende køb af varer og ydelser betinget af, at betaling sker via et pengeinstitut eller betalingsinstitut, som sikrer identifikation af betalingsmodtager og betaler. Se LL § 8 Y, stk. 1.

Med betaling via et pengeinstitut eller betalingsinstitut menes:

  • betaling fra konto til konto

  • betaling på anden måde til modtagerens konto, f.eks. ved anvendelse af betalingskort, hvorved der sikres en entydig elektronisk identifikation af betaler og betalingsmodtager

Se bekendtgørelse nr. 1044 af 8. november 2012, § 1, stk. 1.

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om andre betalingsmåder, som sidestilles med betaling via pengeinstitut, og om krav til dokumentation. Se LL § 8 Y, stk. 4. Reglerne findes i bekendtgørelse nr. 1044 af 8. november 2012.

Det er her bestemt, at betaling af indbetalingskort på posthuset eller i et pengeinstitut skal sidestilles med digital betaling. Se bekendtgørelse nr. 1044 af 8. november 2012, § 1, stk. 1.

Betaling, der sker ved byttehandel, modregning eller via mellemregningskonti, skal også sidestilles med digital betaling. Se bekendtgørelse nr. 1044 af 8. november 2012, § 1, stk. 2.

Reglen gælder kun for de nævnte udgifter for:

  • personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed,

  • selskaber m.v., som er skattepligtige efter SEL § 1 eller § 2, og

  • fonde, der er skattepligtige efter FBL § 1.

Se LL § 8 Y, stk. 1.

Beløbsgrænse

Reglen gælder ikke, hvis betalingen samlet udgør højst 10.000 kr. inklusive moms. Se LL § 8 Y, stk. 1.

Flere betalinger, som vedrører samme leverance, ydelse, kontrakt el.lign., anses som én betaling i forhold til beløbsgrænsen. Se LL § 8 Y, stk. 2.

Ved løbende ydelser eller periodiske ydelser skal flere faktureringer og betalinger ses som én samlet leverance i forhold til beløbsgrænsen, når de sker inden for samme kalenderår. Se LL § 8 Y, stk. 2.

Betalingen af byttesum, betaling af restbeløb efter modregning eller betaling ved udligning af mellemregningskonti skal sidestilles med kontant betaling i forhold til beløbsgrænsen. Se bekendtgørelse nr. 1044 af 8. november 2012, § 1, stk. 2.

Alternativ identifikationsmåde

Hvis en virksomhed ikke har mulighed for at betale via et pengeinstitut eller betalingsinstitut, kan virksomheden opnå sit fradrag ved at indberette oplysninger om købet på SKAT hjemmeside. Se LL § 8 Y, stk. 3.

Der skal bl.a. indberettes oplysninger om købet, herunder fakturaoplysninger, der entydigt identificerer leverandøren, og betalingen heraf. Se LL § 8 Y, stk. 3.

Indberetningen skal foretages i forbindelse med virksomhedens selvangivelsesfrist for det indkomstår, hvori købet er foretaget. Se LL § 8 Y, stk. 3.

Ved betaling, der sker ved byttehandel, modregning eller via mellemregningskonti, skal indberetningen ske senest 14 dage efter betalingen, hvis der ikke betales digitalt. Se bekendtgørelse nr. 1044 af 8. november 2012, § 1, stk. 2.

Konsekvenser

Hvis der er foretaget fradrag for en udgift i et indkomstår, og fradraget ikke opfylder betingelserne, skal det tidligere fratrukne beløb reguleres tilbage, når betalingen sker i indkomståret. Se LL § 8 Y, stk. 2.

Hvis betaling sker efter udløbet af indkomståret, medtages beløbet som indtægt i det indkomstår, hvor betalingen sker. Se LL § 8 Y, stk. 2.

Solidarisk hæftelse for moms

Se afsnit D.A.13.10 om solidarisk hæftelse ved kontant betaling efter momslovens regler.

Fik du svar på dine spørgsmål?