Selskabet, fonden, foreningen m.v. eller den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning hæfter for betaling efter opkrævningsloven. Se OPKL § 10.

Hæftelsen er objektiv, og god tro hos selskabet m.v. er derfor uden betydning. Se SKM2013.311.BR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser m.v.

Skemaet viser relevante afgørelser m.m. på området:

Afgørelse
samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse
Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Byretsdomme

SKM2013.311.BR

Selskab videresolgte 10 biler til en fakturapris, som ifølge SKAT var nedskrevet af importøren eller dennes samhandelspartner, mod en tilsvarende højere pris for ekstraudstyr. Afgiftsberigtigelsen var derved sket på et for lavt grundlag. Selskabet var ikke vidende om overflytningen af bilernes købspris. Hæftelsen efter OPKL § 10 er objektiv. Selskabets gode tro om var derfor uden betydning.