Indhold

  • Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager (TIEA)
  • Aftale om adgang til gensidig aftaleprocedure i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders fortjeneste (MAP)
  • Aftale om beskatning af indtægter fra opsparing
  • Aftale om undgåelse af dobbeltbeskatning af fysiske personer
  • Aftale om undgåelse af dobbeltbeskatning af foretagender, der driver skibe eller fly i international trafik.

Aftale om udveksling af oplysninger i skattesager

Aftalen svarer til dele af modelaftalen. Se afsnit C.F.8.2.2.26 (artikel 26) om udveksling af oplysninger og afsnit C.F.8.1.2.1 om grundlag for udveksling af oplysninger.

Aftalen omfatter også moms.

Aftale om adgang til gensidig aftaleprocedure i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders fortjeneste

Se afsnit C.F.8.2.2.9 (artikel 9) om associerede foretagender.

Aftale om beskatning af indtægter fra opsparing

Aftalen er indgået i tilknytning til EU's rentebeskatningsdirektiv, 2003/48/EF. Se afsnit C.F.8.1.2.4.

Aftalen handler om indeholdelse af kildeskat og automatisk informationsudveksling om indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger.

Aftale om undgåelse af dobbeltbeskatning af fysiske personer

Artikel 1: Fysiske personer omfattet af aftalen

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Overenskomsten omfatter kun fysiske personer, der er hjemmehørende i enten Danmark eller på De Britiske Jomfruøer. Se artikel 1.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.1 om OECD's modeloverenskomst artikel 1.

Artikel 2: Skatter omfattet af aftalen

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.2 om OECD's modeloverenskomst artikel 2.

Artikel 3: Almindelige definitioner

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

"Part" betyder De Britiske Jomfruøer eller Danmark alt efter sammenhængen.

Definitionen af "International trafik" afviger fra modeloverenskomsten. International trafik betyder i denne overenskomst enhver transport med skib eller fly, der anvendes af et foretagende, der er hjemmehørende i en part, medmindre skibet eller flyet udelukkende anvendes mellem steder i den anden part.

Artiklen indeholder ikke en definition af ”anerkendt pensionsinstitut”.

Artiklen nævner ikke, at de kompetente myndigheder kan enes om en anden fortolkning.

 

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.3 om OECD's modeloverenskomst artikel 3.

Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Ved en person, der er hjemmehørende på De Britiske Jomfruøer, forstås en fysisk person, der er ordinært bosiddende (ordinarily resident) efter lovgivningen på De Britiske Jomfruøer. Se artikel 4, stk. 1, litra b.

Der lægges ikke vægt på statsborgerskab, hvis den pågældende fysiske person, er hjemmehørende både i Danmark eller på De Britiske Jomfruøer. Se artikel 4, stk. 2.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.4 om OECD's modeloverenskomst artikel 4.

Artikel 5: Personligt arbejde i tjenesteforhold

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder en bestemmelse om arbejdsudleje. Se artikel 5, stk. 3.

Vederlag for personligt arbejde, som udføres om bord på et skib eller et fly, der anvendes i international trafik af et foretagende i en part ( der i den relevante sammenhæng enten er Danmark eller De Britiske Jomfruøer), kan beskattes i denne part. Se artikel 5, stk. 4.

Vederlag, som en person, der er hjemmehørende i Danmark, har tjent ved arbejde ombord på et af SAS' luftfartøjer i international trafik, kan kun beskattes i Danmark. Se artikel 5, stk. 4.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.15 om OECD's modeloverenskomst artikel 15.

Artikel 6: Bestyrelseshonorarer

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.16 om OECD's modeloverenskomst artikel 16.

Artikel 7: Kunstnere og sportsfolk

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.17 om OECD's modeloverenskomst artikel 17.

Artikel 8: Pensioner

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Kildelandet kan beskatte pensioner og lignende vederlag, ydelser efter den sociale sikringslovgivning og betalinger efter enhver anden ordning af midler tilvejebragt af Danmark eller De Britiske Jomfruøer.

Offentlige pensioner er omfattet af artikel 8.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.18 om OECD's modeloverenskomst artikel 18.

Artikel 9: Offentligt hverv

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Hvis arbejdet udføres i den part, der ikke udbetaler lønnen, kan lønnen kun beskattes i denne part, hvis personen er hjemmehørende i denne part og ikke blev hjemmehørende i denne part alene med det formål at udføre hvervet.

Offentlige pensioner er omfattet af artikel 8.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.19 om OECD's modeloverenskomst artikel 19.

Artikel 10: Studerende

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.20 om OECD's modeloverenskomst artikel 20.

Artikel 11: Ophævelse af dobbeltbeskatning

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Danmark giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, som De Britiske Jomfruøer kan beskatte efter DBO'en.

Hvis indkomsten efter DBO'en kun kan beskattes i De Britiske Jomfruøer, lempes skatten efter metoden exemption med progression. Indkomsten medregnes i beskatningsgrundlaget, og skatten nedsættes med den del af skatten, som svarer til den indkomst, der stammer fra De Britiske Jomfruøer.

I De Britiske Jomfruøer skal dobbeltbeskatning undgås efter De Britiske Jomfruøers lovgivning.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.23 om OECD's modeloverenskomst artikel 23.

Artikel 12: Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure kan kun indgives til den kompetente myndighed i bopælslandet.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 25, stk. 5, om voldgift.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.25 om OECD's modeloverenskomst artikel 25.

Artikel 13: Ikrafttræden

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.30 om OECD's modeloverenskomst artikel 30.

Artikel 14: Opsigelse

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.31 om OECD's modeloverenskomst artikel 31.

Aftale om undgåelse af dobbeltbeskatning af foretagender, der driver skibe eller fly i international trafik

Artikel 1: Definitioner

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

"Part" betyder De Britiske Jomfruøer eller Danmark, alt efter sammenhængen.

"International trafik" betyder enhver transport med skib eller fly, der anvendes af et foretagende, som drives af en person, et selskab, eller enhver anden sammenslutning af personer, der er hjemmehørende i en part, medmindre skibet eller flyet udelukkende anvendes mellem steder i den anden part.

"Indkomst ved drift af skibe eller fly i international trafik" betyder indtægter, bruttoindkomster og fortjeneste opnået ved

  • drift af skibe og fly til transport af passagerer og gods
  • udleje af skibe eller fly ubemandet (on charter basis), når udlejen er af underordnet betydning i forhold til driften af skibe og fly i international trafik
  • salg af billetter og tilsvarende dokumenter og ydelse af tjenesteydelser, der er forbundet ved sådan drift, enten for foretagendet selv eller for ethvert andet foretagende, når sådant salg af billetter eller tilsvarende dokumenter eller ydelse af tjenesteydelser er direkte forbundet med eller af underordnet betydning i forhold til driften af skibe og fly i international trafik
  • brug, rådighedsstillelse eller udleje af containere (herunder anhængere og lignende udstyr) til transport af gods eller varer, når brugen, rådighedsstillelsen eller udlejen er direkte forbundet med eller af underordnet betydning i forhold til driften af skibe eller fly i international trafik
  • renter af midler, som er indsat direkte i forbindelse med driften af skibe eller fly i international trafik.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.3 om OECD's modeloverenskomst artikel 3.

Artikel 2: Undgåelse af dobbeltbeskatning

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Indkomst, som et foretagende, der drives af en fysisk person, et selskab, eller enhver anden sammenslutning af personer, der er hjemmehørende i en part, oppebærer ved drift af skibe eller fly i international trafik, kan kun beskattes i denne part. Det samme gælder fortjeneste ved afståelse af skibe eller fly eller rørlig formue, som er knyttet til driften af skibe eller fly i international trafik.

Dobbeltbeskatning undgås ved, at kun det ene land kan beskatte indkomsten. Ingen af landene har taget progressionsforbehold.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.8 om OECD's modeloverenskomst artikel 8 om skibs- og luftfart.

Artikel 3: Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure kan kun indgives til den kompetente myndighed i bopælslandet.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 25, stk. 5, om voldgift.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.25 om OECD's modeloverenskomst artikel 25.

Artikel 4: Ikrafttræden

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.30 om OECD's modeloverenskomst artikel 30.

Artikel 5: Opsigelse

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.31 om OECD's modeloverenskomst artikel 31.