Indhold

Dette afsnit handler om pligter på momsområdet ved angivelse af leverancer af varer som led i trekantshandel inden for EU, hvor Danmark udgør et mellemled i transaktionskæden.

Afsnittet indeholder:

 •  Definition
 •  En dansk mellemhandlers angivelse af trekantshandel med varer inden for EU.

Definition

Trekantshandel er:

 • Handel med varer inden for EU,
 • hvor en afgiftspligtig person i EU-land nr. 1
 • via en afgiftspligtig person som mellemhandler i EU-land nr. 2
 • leverer varer til en afgiftspligtig person i EU-land nr. 3 som den endelige slutbruger og omvendt betalingspligtige for moms af varerne.

Bemærk, at handel med ydelser ikke er omfattet af trekantshandel.

Om betingelserne for fritagelse for dansk moms ved trekantshandel, se ML § 35, stk. 1, nr. 2, momssystemdirektivets artikel 141 og afsnit D.A.10.2.

Om omvendt betalingspligt for dansk moms ved trekantshandel, se ML § 46, stk. 1, nr. 1, momssystemdirektivets artikel 197 og afsnit D.A.13.2.2.1.

Eksempel

En afgiftspligtig person i Frankrig køber varer af en afgiftspligtig person i Tyskland. Den afgiftspligtige person i Tyskland har ikke varerne og køber derfor varerne af en afgiftspligtig person i Danmark. Den afgiftspligtige person i Danmark sender varerne direkte til Frankrig.

Det er den afgiftspligtige person i Frankrig, der som slutbruger er omvendt betalingspligtig for moms ved erhvervelse af varerne. Den afgiftspligtige person i Danmark indgår i trekantshandlen som mellemhandler af varerne i Sverige og bliver derfor ikke registreringspligtig eller betalingspligtig for moms i Frankrig.

En dansk mellemhandlers angivelse af trekantshandel med varer inden for EU

En dansk afgiftspligtig person, der indgår som mellemhandler ved trekantshandel med varer inden for EU, og som ved erhvervelsen af varer fra et andet EU-land har oplyste sit danske momsregistreringsnr. til den oprindelige sælger af varerne i dette andet EU-land, kan undlade at angive erhvervelsen af varerne på den indenlandske momsangivelse, hvis han kan godtgøre,

 • at varerne er sendt direkte fra ét EU-land til en registreret varemodtager i et tredje EU-land, uden at den danske mellemhandler er momsregistreret i hverken det første EU-land (afsenderlandet) eller det tredje EU-land (modtagerlandet), og
 • at den endelige slutbruger i modtagerlandet ultimativt er betalingspligtig for moms af varerne.

Se momsbekendtgørelsens § 79, stk. 1.

Den danske mellemhandler skal ved angivelse af leverancer af varer til andre EU-lande efter momsbekendtgørelsens §§ 72-73 desuden særskilt oplyse:

 • Eget danske momsregistreringsnr., navn og adresse samt angivelsesperiode.
 • Momsregistreringsnr. for den endelige slutbruger/varemodtager af varerne og ultimativt betalingspligtige for moms af varerne.
 • Den danske mellemhandlers samlede værdi af leverancer af varer ekskl. dansk moms til den endelige slutbruger af varerne.

Se momsbekendtgørelsens § 79, stk. 2, og momsbekendtgørelsens § 79, stk. 3, indsat ved BEK nr. 1497 af 15/12/2009.

Perioder, frister og metoder ved angivelse af leverancer af varer til andre EU-lande gælder også for mellemhandler-angivelse ved trekantshandel.

Se momsbekendtgørelsens § 79, stk. 2, og momsbekendtgørelsens § 79, stk. 3, indsat ved BEK nr. 1497 af 15/12/2009, der hver især henviser til momsbekendtgørelsens § 72 og § 73, ændret ved BEK nr. 274 af 23/03/2011 og BEK nr. 1312 af 15/12/2011.