Det er frivilligt at anvende ordningen. Valg eller fravalg af ordningen skal dog træffes fra og med det første indkomstår, hvor betingelserne for at kunne blive omfattet af ordningen er opfyldt. Se TSL § 2, stk. 1.

Det er ikke en betingelse, at selskabet har drevet rederi- eller operatørvirksomhed hele indkomståret.

Valget skal træffes:

    • ved rettidig afgivelse af oplysninger til told- og skatteforvaltningen for det indkomstår, hvor
    • tonnagebeskatning første gang vil kunne vælges.

Se TSL § 2, stk. 1.

Bemærk

Vælges ordningen ikke første gang, hvor selskabet kan anvende ordningen, anser Skattestyrelsen det som et fravalg af ordningen, der er bindende for selskabet i en periode på 10 år. Se afsnit C.D.8.8.2.3 om bindingsperioden.

I en sag gengivet i SKM2015.438.ØLR, havde selskabets revisor ikke ved rettidig indsendelse af selvangivelse valgt beskatning efter tonnageskatteloven. SKAT afslog derfor anmodning om genoptagelse, idet fravalget var bindende i en periode på 10 år. Landsretten afviste mulighed for ændring af valget efter skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2, i et sådant tilfælde, hvor den skattepligtige havde valg mellem flere muligheder. Ej heller mulighed for selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens § 30, da skattemyndighederne ikke har foretaget nogen skatteansættelse af betydning for selskabets valg af skatteordning. Højesteret ændrede Landsrettens afgørelse ved SKM2016.165.HR, således at selskabet fik mulighed for genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2. Højesteret fandt, at indkomsten  hvilte på forkerte oplysninger, så fejlen skulle berigtiges. 
 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2016.165.HR

Mulighed for genoptagelse for berigtigelse af fejl ved indkomsten.

Ændrede til det modsatte resultat af Landsretten.

Landsretsdomme

SKM2015.438.ØLR

Ikke mulighed for omvalg efter skatteforvaltningslovens regler.